అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తములు 21 నుండి 25 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తములు 21 నుండి 25 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 21[మార్చు]

యే అగ్నయో అప్స్వ౧న్తర్యే వృత్రే యే పురుషే యే అశ్మసు |

య ఆవివేశోషధీర్యో వనస్పతీంస్తేభ్యో అగ్నిభ్యో హుతమస్త్వేతత్ ||౧||


యః సోమే అన్తర్యో గోష్వన్తర్య ఆవిష్టో వయఃసు యో మృగేషు |

య ఆవివేశ ద్విపదో యస్చతుష్పదస్తేభ్యో అగ్నిభ్యో హుతమస్త్వేతత్ ||౨||


య ఇన్ద్రేణ సరథం యాతి దేవో వైశ్వానర ఉత విశ్వదావ్యః |

యం జోహవీమి పృతనాసు సాసహిం తేభ్యో అగ్నిభ్యో హుతమస్త్వేతత్ ||౩||


యో దేవో విశ్వాద్యము కామమాహుర్యం దాతారం ప్రతిగృహ్ణన్తమాహుః |

యో ధీరః శక్రః పరిభూరదాభ్యస్తేభ్యో అగ్నిభ్యో హుతమస్త్వేతత్ ||౪||


యం త్వా హోతారం మనసాభి సంవిదుస్త్రయోదశ భౌవనాః పఞ్చ మానవాః |

వర్చోధసే యశసే సూనృతావతే తేభ్యో అగ్నిభ్యో హుతమస్త్వేతత్ ||౫||


ఉక్షాన్నాయ వశాన్నాయ సోమపృష్ఠాయ వేధసే |

వైశ్వానరజ్యేష్ఠేభ్యస్తేభ్యో అగ్నిభ్యో హుతమస్త్వేతత్ ||౬||


దివం పృథివీమన్వన్తరిక్షమ్యే విద్యుతమనుసంచరన్తి |

యే దిక్ష్వ౧న్తర్యే వాతే అన్తస్తేభ్యో అగ్నిభ్యో హుతమస్త్వేతత్ ||౭||


హిరణ్యపాణిం సవితారమిన్ద్రం బృహస్పతిం వరుణం మిత్రమగ్నిమ్ |

విశ్వాన్దేవానఙ్గిరసో హవామహే ఇమం క్రవ్యాదం శమయన్త్వగ్నిమ్ ||౮||


శాన్తో అగ్నిః క్రవ్యాచ్ఛాన్తః పురుషరేషణః |

అథో యో విశ్వదావ్య౧స్తం క్రవ్యాదమశీశమమ్ ||౯||


యే పర్వతాః సోమపృష్ఠా ఆప ఉత్తానశీవరీః |

వాతః పర్జన్య ఆదగ్నిస్తే క్రవ్యాదమశీశమన్ ||౧౦||


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 22[మార్చు]

హస్తివర్చసం ప్రథతాం బృహద్యశో అదిత్యా యత్తన్వః సంబభూవ |

తత్సర్వే సమదుర్మహ్యమేతద్విశ్వే దేవా అదితిః సజోషాః ||౧||


మిత్రశ్చ వరుణశ్చేన్ద్రో రుద్రశ్చ చేతతు |

దేవాసో విశ్వధాయసస్తే మాఞ్జన్తు వర్చసా ||౨||


యేన హస్తీ వర్చసా సంబభూవ యేన రాజా మనుష్యేస్వప్స్వ౧న్తః |

యేన దేవా దేవతామగ్ర ఆయన్తేన మామద్య వర్చసాగ్నే వర్చస్వినం కృణు ||౩||


యత్తే వర్చో జాతవేదో బృహద్భవత్యాహుతేః |

యావత్సూర్యస్య వర్చ ఆసురస్య చ హస్తినః |

తావన్మే అశ్వినా వర్చ ఆ ధత్తాం పుష్కరస్రజా ||౪||


యావచ్చతస్రః ప్రదిశశ్చక్షుర్యావత్సమశ్నుతే |

తావత్సమైత్విన్ద్రియం మయి తద్ధస్తివర్చసమ్ ||౫||


హస్తీ మృగాణాం సుషదామతిష్ఠావాన్బభూవ హి |

తస్య భగేన వర్చసాభి షిఞ్చామి మామహమ్ ||౬||


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 23[మార్చు]

యేన వేహద్బభూవిథ నాశయామసి తత్త్వత్ |

ఇదం తదన్యత్ర త్వదప దూరే ని దధ్మసి ||౧||


ఆ తే యోనిం గర్భ ఏతు పుమాన్బాణ ఇవేషుధిమ్ |

ఆ వీరో ऽత్ర జాయతాం పుత్రస్తే దశమాస్యః ||౨||


పుమాంసం పుత్రం జనయ తం పుమానను జాయతామ్ |

భవాసి పుత్రాణాం మాతా జాతానాం జనయాశ్చ యాన్ ||౩||


యాని బద్రాణి బీజాన్యృషభా జనయన్తి చ |

తైస్త్వం పుత్రం విన్దస్వ సా ప్రసూర్ధేనుకా భవ ||౪||


కృణోమి తే ప్రాజాపత్యమా యోనిం గర్భ ఏతు తే |

విన్దస్వ త్వం పుత్రం నారి యస్తుభ్యం శమసచ్ఛము తస్మై త్వమ్భవ ||౫||


యాసామ్ద్యౌః పితా పృథివీ మాతా సముద్రో మూలం వీరుధాం బభూవ |

తాస్త్వా పుత్రవిద్యాయ దైవీః ప్రావన్త్వోషధయః ||౬||


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 24[మార్చు]

పయస్వతీరోషధయః పయస్వన్మామకం వచః |

అథో పయస్వతీనామా భరే ऽహం సహస్రశః ||౧||


వేదాహం పయస్వన్తం చకార ధాన్యమ్బహు |

సంభృత్వా నామ యో దేవస్తం వయం హవామహే యోయో అయజ్వనో గృహే ||౨||


ఇమా యాః పఞ్చ ప్రదిశో మానవీః పఞ్చ కృష్టయః |

వృష్టే శాపం నదీరివేహ స్పాతిం సమావహాన్ ||౩||


ఉదుత్సం శతధారం సహస్రధారమక్షితమ్ |

ఏవాస్మాకేదం ధాన్యం సహస్రధారమక్షితమ్ ||౪||


శతహస్త సమాహర సహస్రహస్త సం కిర |

కృతస్య కార్యస్య చేహ స్పాతిం సమావహ ||౫||


తిస్రో మాత్రా గన్ధర్వాణాం చతస్రో గృహపత్న్యాః |

తాసాం యా స్పాతిమత్తమా తయా త్వాభి మృశామసి ||౬||


ఉపోహశ్చ సమూహశ్చ క్షత్తారౌ తే ప్రజాపతే |

తావిహా వహతాం స్పాతిం బహుం భూమానమక్షితమ్ ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 25[మార్చు]

ఉత్తుదస్త్వోత్తుదతు మా ధృథాః శయనే స్వే |

ఇషుః కామస్య యా భీమా తయా విధ్యామి త్వా హృది ||౧||


ఆధీపర్ణాం కామశల్యామిషుం సంకల్పకుల్మలామ్ |

తాం సుసంనతాం కృత్వా కామో విధ్యతు త్వా హృది ||౨||


యా ప్లీహానం శోషయతి కామస్యేషుః సుసంనతా |

ప్రాచీనపక్షా వ్యోషా తయా విధ్యామి త్వా హృది ||౩||


శుచా విద్ధా వ్యోషయా శుష్కాస్యాభి సర్ప మా |

మృదుర్నిమన్యుః కేవలీ ప్రియవాదిన్యనువ్రతా ||౪||


ఆజామి త్వాజన్యా పరి మాతురథో పితుః |

యథా మమ క్రతావసో మమ చిత్తముపాయసి ||౫||


వ్యస్యై మిత్రావరుణౌ హృదశ్చిత్తాన్యస్యతమ్ |

అథైనామక్రతుం కృత్వా మమైవ కృణుతం వశే ||౬||


అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తములు 21 నుండి 25 వరకూ)


మూస:అధర్వణవేదము