అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తములు 16 నుండి 20 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తములు 16 నుండి 20 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 16[మార్చు]

ప్రాతరగ్నిం ప్రాతరిన్ద్రమ్హవామహే ప్రాతర్మిత్రావరుణా ప్రాతరశ్వినా |

ప్రాతర్భగం పూషణం బ్రహ్మణస్పతిం ప్రాతః సోమముత రుద్రం హవామహే ||౧||


ప్రాతర్జితమ్భగముగ్రమ్హవామహే వయం పుత్రమదితేర్యో విధర్తా |

ఆధ్రశ్చిద్యం మన్యమానస్తురశ్చిద్రాజా చిద్యం భగం భక్షీత్యాహ ||౨||


భగ ప్రణేతర్భగ సత్యరాధో భగేమాం ధియముదవా దదన్నః |

భగ ప్ర ణో జనయ గోభిరశ్వైర్భగ ప్ర నృభిర్నృవన్తః స్యామ ||౩||


ఉతేదానీం భగవన్తః స్యామోత ప్రపిత్వ ఉత మధ్యే అహ్నామ్ |

ఉతోదితౌ మఘవన్త్సూర్యస్య వయం దేవానాం సుమతౌ స్యామ ||౪||


భగ ఏవ భగవాఁ అస్తు దేవస్తేనా వయం భగవన్తః స్యామ |

తం త్వా భగ సర్వ ఇజ్జోహవీమి స నో భగ పురఏతా భవేహ ||౫||


సమధ్వరాయోషసో నమన్త దధిక్రావేవ శుచయే పదాయ |

అర్వాచీనం వసువిదం భగం మే రథమివాశ్వా వాజిన ఆ వహన్తు ||౬||


అశ్వావతీర్గోమతీర్న ఉషాసో వీరవతీః సదముఛన్తు భద్రాః |

ఘృతం దుహానా విశ్వతః ప్రపీతా యూయం పాత స్వస్తిభిః సదా నః ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 17[మార్చు]

సీరా యుఞ్జన్తి కవయో యుగా వి తన్వతే పృథక్ |

ధీరా దేవేషు సుమ్నయౌ ||౧||


యునక్త సీరా వి యుగా తనోత కృతే యోనౌ వపతేహ బీజమ్ |

విరాజః శ్నుష్టిః సభరా అసన్నో నేదీయ ఇత్సృణ్యః పక్వమా యవన్ ||౨||


లాఙ్గలం పవీరవత్సుశీమం సోమసత్సరు |

ఉదిద్వపతు గామవిం ప్రస్థావద్రథవాహనం పీబరీం చ ప్రపర్వ్యమ్ ||౩||


ఇన్ద్రః సీతాం ని గృహ్ణాతు తాం పూషాభి రక్షతు |

సా నః పయస్వతీ దుహాముత్తరాముత్తరాం సమామ్ ||౪||


శునం సుపాలా వి తుదన్తు భూమిం శునం కీనాశా అను యన్తు వాహాన్ |

శునాసీరా హవిషా తోశమానా సుపిప్పలా ఓషధీః కర్తమస్మై ||౫||


శునం వాహాః శునం నరః శునం కృషతు లాఙ్గలమ్ |

శునం వరత్రా బధ్యన్తాం శునమష్ట్రాముదిఙ్గయ ||౬||


శునాసీరేహ స్మ మే జుషేథామ్ |

యద్దివి చక్రథుః పయస్తేనేమాముప సిఞ్చతమ్ ||౭||


సీతే వన్దామహే త్వార్వాచీ సుభగే భవ |

యథా నః సుమనా అసో యథా నః సుపలా భువః ||౮||


ఘృతేన సీతా మధునా సమక్తా విశ్వైర్దేవైరనుమతా మరుద్భిః |

సా నః సీతే పయసాభ్యావవృత్స్వోర్జస్వతీ ఘృతవత్పిన్వమానా ||౯||


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 18[మార్చు]

ఇమాం ఖనామ్యోషధిం వీరుధాం బలవత్తమామ్ |

యయా సపత్నీం బాధతే యయా సంవిన్దతే పతిమ్ ||౧||


ఉత్తానపర్ణే సుభగే దేవజూతే సహస్వతి |

సపత్నీం మే పరా ణుద పతిం మే కేవలం కృధి ||౨||


నహి తే నామ జగ్రాహ నో అస్మిన్రమసే పతౌ |

పరామేవ పరావతం సపత్నీం గమయామసి ||౩||


ఉత్తరాహముత్తర ఉత్తరేదుత్తరాభ్యః |

అధః సపత్నీ యా మమాధరా సాధరాభ్యః ||౪||


అహమస్మి సహమానాథో త్వమసి సాసహిః |

ఉభే సహస్వతీ భూత్వా సపత్నీం మే సహావహై ||౫||


అభి తే ऽధాం సహమానాముప తే ऽధాం సహీయసీమ్ |

మామను ప్ర తే మనో వత్సం గౌరివ ధావతు పథా వారివ ధావతు ||౬||


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 19[మార్చు]

సంశితం మ ఇదం బ్రహ్మ సంశితం వీర్య౧ం బలమ్ |

సంశితం క్షత్రమజరమస్తు జిష్ణుర్యేషామస్మి పురోహితః ||౧||


సమహమేషాం రాష్ట్రం స్యామి సమోజో వీర్య౧ం బలమ్ |

వృశ్చామి శత్రూణాం బాహూననేన హవిషా అహమ్ ||౨||


నీచైః పద్యన్తామధరే భవన్తు యే నః సూరిం మఘవానం పృతన్యాన్ |

క్షిణామి బ్రహ్మణామిత్రానున్నయామి స్వానహమ్ ||౩||


తీక్ష్ణీయాంసః పరశోరగ్నేస్తీక్ష్ణతరా ఉత |

ఇన్ద్రస్య వజ్రాత్తీక్ష్ణీయాంసో యేషామస్మి పురోహితః ||౪||


ఏషామహమాయుధా సం స్యామ్యేషాం రాష్ట్రం సువీరం వర్ధయామి |

ఏషామ్క్షత్రమజరమస్తు జిష్ణ్వేషాం చిత్తం విశ్వే ऽవన్తు దేవాః ||౫||


ఉద్ధర్షన్తాం మఘవన్వాజినాన్యుద్వీరాణాం జయతామేతు ఘోషః |

పృథగ్ఘోషా ఉలులయః కేతుమన్త ఉదీరతామ్ |

దేవా ఇన్ద్రజ్యేష్ఠా మరుతో యన్తు సేనయా ||౬||


ప్రేతా జయతా నర ఉగ్రా వః సన్తు బాహవః |

తీక్ష్ణేషవో ऽబలధన్వనో హతోగ్రాయుధా అబలానుగ్రబాహవః ||౭||


అవసృష్టా పరా పత శరవ్యే బ్రహ్మసంశితే |

జయ అమిత్రాన్ప్ర పద్యస్వ జహ్యేషాం వరంవరం మామీషాం మోచి కశ్చన ||౮||


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 20[మార్చు]

అయం తే యోనిరృత్వియో యతో జాతో అరోచథాః |

తం జానన్నగ్న ఆ రోహాధా నో వర్ధయ రయిమ్ ||౧||


అగ్నే అఛా వదేహ నః ప్రత్యఙ్నః సుమనా భవ |

ప్ర ణో యఛ విశాం పతే ధనదా అసి నస్త్వమ్ ||౨||


ప్ర ణో యఛత్వర్యమా ప్ర భగః ప్ర బృహస్పతిః |

ప్ర దేవీః ప్రోత సూనృతా రయిం దేవీ దధాతు మే ||౩||


సోమం రాజానమవసే ऽగ్నిం గీర్భిర్హవామహే |

ఆదిత్యమ్విష్ణుమ్సూర్యం బ్రహ్మాణం చ బృహస్పతిమ్ ||౪||


త్వం నో అగ్నే అగ్నిభిర్బ్రహ్మ యజ్ఞం వర్ధయ |

త్వం నో దేవ దాతవే రయిం దానాయ చోదయ ||౫||


ఇన్ద్రవాయూ ఉభావిహ సుహవేహ హవామహే |

యథా నః సర్వ ఇజ్జనః సంగత్యాం సుమనా అసద్దానకామశ్చ నో భువత్ ||౬||


అర్యమణం బృహస్పతిమిన్ద్రం దానాయ చోదయ |

వాతం విష్ణుం సరస్వతీం సవితారం చ వాజినమ్ ||౭||


వాజస్య ను ప్రసవే సం బభూవిమేమా చ విశ్వా భువనాని అన్తః |

ఉతాదిత్సన్తం దాపయతు ప్రజానన్రయిం చ నః సర్వవీరం ని యఛ ||౮||


దుహ్రామ్మే పఞ్చ ప్రదిషో దుహ్రాముర్వీర్యథాబలమ్ |

ప్రాపేయం సర్వా ఆకూతీర్మనసా హృదయేన చ ||౯||


గోసనిం వాచముదేయం వర్చసా మాభ్యుదిహి |

ఆ రున్ధాం సర్వతో వాయుస్త్వష్టా పోషం దధాతు మే ||౧౦||అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము