అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తములు 11 నుండి 15 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తములు 11 నుండి 15 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 11[మార్చు]

ముఞ్చామి త్వా హవిషా జీవనాయ కమజ్ఞాతయక్ష్మాదుత రాజయక్ష్మాత్ |

గ్రాహిర్జగ్రాహ యద్యేతదేనం తస్యా ఇన్ద్రాగ్నీ ప్ర ముముక్తమేనమ్ ||౧||


యది క్షితాయుర్యది వా పరేతో యది మృత్యోరన్తికం ఏవ |

తమా హరామి నిరృతేరుపస్థాదస్పార్శమేనం శతశారదాయ ||౨||


సహస్రాక్షేణ శతవీర్యేణ శతాయుషా హవిషాహార్షమేనమ్ |

ఇన్ద్రో యథైనం శరదో నయాత్యతి విశ్వస్య దురితస్య పారమ్ ||౩||


శతం జీవ శరదో వర్ధమానః శతం హేమన్తాన్ఛతము వసన్తాన్ |

శతం తే ఇన్ద్రో అగ్నిః సవితా బృహస్పతిః శతాయుషా హవిషాహార్షమేనమ్ ||౪||


ప్ర విశతం ప్రాణాపానావనడ్వాహావివ వ్రజమ్ |

వ్యన్యే యన్తు మృత్యవో యానాహురితరాన్ఛతమ్ ||౫||


ఇహైవ స్తం ప్రాణాపానౌ మాప గాతమితో యువమ్ |

శరీరమస్యాఙ్గాని జరసే వహతం పునః ||౬||


జరాయై త్వా పరి దదామి జరాయై ని ధువామి త్వా |

జరా త్వా భద్రా నేష్ట వ్యన్యే యన్తు మృత్యవో యానాహురితరాన్ఛతమ్ ||౭||


అభి త్వా జరిమాహిత గాముక్షణమివ రజ్జ్వా |

యస్త్వా మృత్యురభ్యధత్త జాయమానం సుపాశయా |

తం తే సత్యస్య హస్తాభ్యాముదముఞ్చద్బృహస్పతిః ||౮||


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 12[మార్చు]

ఇహైవ ధ్రువాం ని మినోమి శాలాం క్షేమే తిష్ఠాతి ఘృతముక్షమాణా |

తాం త్వా శాలే సర్వవీరాః సువీరా అరిష్టవీరా ఉప సం చరేమ ||౧||


ఇహైవ ధ్రువా ప్రతి తిష్ఠ శాలే ऽశ్వావతీ గోమతీ సూనృతావతీ |

ఊర్జస్వతీ ఘృతవతీ పయస్వత్యుచ్ఛ్రయస్వ మహతే సౌభగాయ ||౨||


ధరుణ్యసి శాలే బృహఛన్దాః పూతిధాన్యా |

ఆ త్వా వత్సో గమేదా కుమార ఆ ధేనవః సాయమాస్పన్దమానాః ||౩||


ఇమాం శాలాం సవితా వాయురిన్ద్రో బృహస్పతిర్ని మినోతు ప్రజానన్ |

ఉక్షన్తూద్రా మరుతో ఘృతేన భగో నో రాజా ని కృషిం తనోతు ||౪||


మానస్య పత్ని శరణా స్యోనా దేవీ దేవేభిర్నిమితాస్యగ్రే |

తృణం వసానా సుమనా అసస్త్వమథాస్మభ్యం సహవీరం రయిం దాః ||౫||


ఋతేన స్థూణామధి రోహ వంశోగ్రో విరాజన్నప వృఙ్క్ష్వ శత్రూన్ |

మా తే రిషన్నుపసత్తారో గృహాణాం శాలే శతం జీవేమ శరదః సర్వవీరాః ||౬||


ఏమామ్కుమారస్తరుణ ఆ వత్సో జగతా సహ |

ఏమామ్పరిస్రుతః కుమ్భ ఆ దధ్నః కలశైరగుః ||౭||


పూర్ణం నారి ప్ర భర కుమ్భమేతం ఘృతస్య ధారామమృతేన సంభృతామ్ |

ఇమాం పాతౄనమృతేన సమఙ్గ్ధీష్టాపూర్తమభి రక్షాత్యేనామ్ ||౮||


ఇమా ఆపః ప్ర భరామ్యయక్ష్మా యక్ష్మనాశనీః |

గృహానుప ప్ర సీదామ్యమృతేన సహాగ్నినా ||౯||


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 13[మార్చు]

యదదః సంప్రయతీరహావనదతా హతే |

తస్మాదా నద్యో౩ నామ స్థ తా వో నామాని సిన్ధవః ||౧||


యత్ప్రేషితా వరుణేనాచ్ఛీభమ్సమవల్గత |

తదాప్నోదిన్ద్రో వో యతీస్తస్మాదాపో అను ష్ఠన ||౨||


అపకామం స్యన్దమానా అవీవరత వో హి కమ్ |

ఇన్ద్రో వః శక్తిభిర్దేవీస్తస్మాద్వార్నామ వో హితమ్ ||౩||


ఏకః వో దేవో ऽప్యతిష్ఠత్స్యన్దమానా యథావశమ్ |

ఉదానిషుర్మహీరితి తస్మాదుదకముచ్యతే ||౪||


ఆపో భద్రా ఘృతమిదాప ఆసన్నగ్నీషోమౌ బిభ్రత్యాప ఇత్తాః |

తీవ్రో రసో మధుపృచామరంగమ ఆ మా ప్రాణేన సహ వర్చసా గమేత్ ||౫||


ఆదిత్పశ్యామ్యుత వా శృణోమ్యా మా ఘోషో గఛతి వాఙ్మాసామ్ |

మన్యే భేజానో అమృతస్య తర్హి హిరణ్యవర్ణా అతృపం యదా వః ||౬||


ఇదం వ ఆపో హృదయమయం వత్స ఋతావరీః |

ఇహేత్థమేత శక్వరీర్యత్రేదం వేశయామి వః ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 14[మార్చు]

సం వో గోష్ఠేన సుషదా సం రయ్యా సం సుభూత్యా |

అహర్జాతస్య యన్నామ తేనా వః సం సృజామసి ||౧||


సం వః సృజత్వర్యమా సం పూషా సం బృహస్పతిః |

సమిన్ద్రో యో ధనంజయో మయి పుష్యత యద్వసు ||౨||


సంజగ్మానా అబిభ్యుషీరస్మిన్గోష్ఠే కరీషిణీః |

బిభ్రతీః సోమ్యం మధ్వనమీవా ఉపేతన ||౩||


ఇహైవ గావ ఏతనేహో శకేవ పుష్యత |

ఇహైవోత ప్ర జాయధ్వం మయి సంజ్ఞానమస్తు వః ||౪||


శివో వో గోష్ఠో భవతు శారిశాకేవ పుష్యత |

ఇహైవోత ప్ర జాయధ్వం మయా వః సం సృజామసి ||౫||


మయా గావో గోపతినా సచధ్వమయం వో గోష్ఠ ఇహ పోషయిష్ణుః |

రాయస్పోషేణ బహులా భవన్తీర్జీవా జీవన్తీరుప వః సదేమ ||౬||


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 15[మార్చు]

ఇన్ద్రమహం వణిజం చోదయామి స న అैతు పురఏతా నో అస్తు |

నుదన్నరాతిం పరిపన్థినం మృగం స ఈశానో ధనదా అస్తు మహ్యమ్ ||౧||


యే పన్థానో బహవో దేవయానా అన్తరా ద్యావాపృథివీ సంచరన్తి |

తే మా జుషన్తాం పయసా ఘృతేన యథా క్రీత్వా ధనమాహరాణి ||౨||


ఇధ్మేనాగ్న ఇఛమానో ఘృతేన జుహోమి హవ్యం తరసే బలాయ |

యావదీశే బ్రహ్మణా వన్దమాన ఇమాం ధియం శతసేయాయ దేవీమ్ ||౩||


ఇమామగ్నే శరణిం మీమృషో నో యమధ్వానమగామ దూరమ్ |

శునం నో అస్తు ప్రపణో విక్రయశ్చ ప్రతిపణః పలినం మా కృణోతు |

ఇదం హవ్యం సంవిదానౌ జుషేథాం శునం నో అస్తు చరితముత్థితం చ ||౪||


యేన ధనేన ప్రపణం చరామి ధనేన దేవా ధనమిఛమానః |

తన్మే భూయో భవతు మా కనీయో ऽగ్నే సాతఘ్నో దేవాన్హవిషా ని షేధ ||౫||


యేన ధనేన ప్రపణం చరామి ధనేన దేవా ధనమిఛమానః |

తస్మిన్మ ఇన్ద్రో రుచిమా దధాతు ప్రజాపతిః సవితా సోమో అగ్నిః ||౬||


ఉప త్వా నమసా వయం హోతర్వైశ్వానర స్తుమః |

స నః ప్రజాస్వాత్మసు గోషు ప్రాణేషు జాగృహి ||౭||


విశ్వాహా తే సదమిద్భరేమాశ్వాయేవ తిష్ఠతే జాతవేదః |

రాయస్పోషేణ సమిషా మదన్తో మా తే అగ్నే ప్రతివేశా రిషామ ||౮||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము