అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తములు 6 నుండి 10 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తములు 6 నుండి 10 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 6[మార్చు]

పుమాన్పుంసః పరిజాతో ऽశ్వత్థః ఖదిరాదధి |

స హన్తు శత్రూన్మామకాన్యానహం ద్వేష్మి యే చ మామ్ ||౧||


తానశ్వత్థ నిః శృణీహి శత్రూన్వైబాధదోధతః |

ఇన్ద్రేణ వృత్రఘ్నా మేదీ మిత్రేణ వరుణేన చ ||౨||


యథాశ్వత్థ నిరభనో ऽన్తర్మహత్యర్ణవే |

ఏవా తాన్త్సర్వాన్నిర్భఙ్గ్ధి యానహం ద్వేష్మి యే చ మామ్ ||౩||


యః సహమానశ్చరసి సాసహాన ఇవ ఋషభః |

తేనాశ్వత్థ త్వయా వయం సపత్నాన్త్సహిషీమహి ||౪||


సినాత్వేనాన్నిరృతిర్మృత్యోః పాశైరమోక్యైః |

అశ్వత్థ శత్రూన్మామకాన్యానహం ద్వేష్మి యే చ మామ్ ||౫||


యథాశ్వత్థ వానస్పత్యానారోహన్కృణుషే ऽధరాన్ |

ఏవా మే శత్రోర్మూర్ధానం విష్వగ్భిన్ద్ధి సహస్వ చ ||౬||


తే ऽధరాఞ్చః ప్ర ప్లవన్తాం ఛిన్నా నౌరివ బన్ధనాత్ |

న వైబాధప్రణుత్తానాం పునరస్తి నివర్తనమ్ ||౭||


ప్రైణాన్నుదే మనసా ప్ర చిత్తేనోత బ్రహ్మణా |

ప్రైణాన్వృక్షస్య శాఖయాశ్వత్థస్య నుదామహే ||౮||


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 7[మార్చు]

హరిణస్య రఘుష్యదో ऽధి శీర్షణి భేషజమ్ |

స క్షేత్రియం విషాణయా విషూచీనమనీనశత్ ||౧||


అను త్వా హరిణో వృషా పద్భిశ్చతుర్భిరక్రమీత్ |

విషాణే వి ష్య గుష్పితం యదస్య క్షేత్రియం హృది ||౨||


అదో యదవరోచతే చతుష్పక్షమివ ఛదిః |

తేనా తే సర్వం క్షేత్రియమఙ్గేభ్యో నాశయామసి ||౩||


అమూ యే దివి సుభగే విచృతౌ నామ తారకే |

వి క్షేత్రియస్య ముఞ్చతామధమం పాశముత్తమమ్ ||౪||


ఆప ఇద్వా ఉ భేషజీరాపో అమీవచాతనీః |

ఆపో విశ్వస్య భేషజీస్తాస్త్వా ముఞ్చన్తు క్షేత్రియాత్ ||౫||


యదాసుతేః క్రియమానాయాః క్షేత్రియం త్వా వ్యానశే |

వేదాహం తస్య భేషజం క్షేత్రియం నాశయామి త్వత్ ||౬||


అపవాసే నక్షత్రాణామపవాస ఉషసాముత |

అపాస్మత్సర్వం దుర్భూతమప క్షేత్రియముఛతు ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 8[మార్చు]

ఆ యాతు మిత్ర ఋతుభిః కల్పమానః సంవేశయన్పృథివీముస్రియాభిః |

అథాస్మభ్యమ్వరుణో వాయురగ్నిర్బృహద్రాష్ట్రం సంవేశ్యమ్దధాతు ||౧||


ధాతా రాతిః సవితేదం జుశన్తామిన్ద్రస్త్వష్టా ప్రతి హర్యన్తు మే వచః |

హువే దేవీమదితిం శూరపుత్రాం సజాతానాం మధ్యమేష్ఠా యథాసాని ||౨||


హువే సోమం సవితారం నమోభిర్విశ్వానాదిత్యాఁ అహముత్తరత్వే |

అయమగ్నిర్దీదాయద్దీర్ఘమేవ సజాతైరిద్ధో ऽప్రతిబ్రువద్భిః ||౩||


ఇహేదసాథ న పరో గమాథేర్యో గోపాః పుష్టపతిర్వ ఆజత్ |

అస్మై కామాయోప కామినీర్విశ్వే వో దేవా ఉపసంయన్తు ||౪||


సం వో మనాంసి సం వ్రతా సమాకూతీర్నమామసి |

అమీ యే వివ్రతా స్థన తాన్వః సం నమయామసి ||౫||


అహం గృభ్ణామి మనసా మనాంసి మమ చిత్తమను చిత్తేభిరేత |

మమ వశేషు హృదయాని వః కృణోమి మమ యాతమనువర్త్మాన ఏత ||౬||


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 9[మార్చు]

కర్శపస్య విశపస్య ద్యౌః పితా పృథివీ మాతా |

యథాభిచక్ర దేవాస్తథాప కృణుతా పునః ||౧||


అశ్రేష్మాణో అధారయన్తథా తన్మనునా కృతమ్ |

కృణోమి వధ్రి విష్కన్ధం ముష్కాబర్హో గవామివ ||౨||


పిశఙ్గే సూత్రే ఖృగలం తదా బధ్నన్తి వేధసః |

శ్రవస్యుం శుష్మం కాబవం వధ్రిం కృణ్వన్తు బన్ధురః ||౩||


యేనా శ్రవస్యవశ్చరథ దేవా ఇవాసురమాయయా |

శునాం కపిరివ దూషణో బన్ధురా కాబవస్య చ ||౪||


దుష్ట్యై హి త్వా భత్స్యామి దూషయిష్యామి కాబవమ్ |

ఉదాశవో రథా ఇవ శపథేభిః సరిష్యథ ||౫||


ఏకశతం విష్కన్ధాని విష్ఠితా పృథివీమను |

తేషాం త్వామగ్రే ఉజ్జహరుర్మణిం విష్కన్ధదూషణమ్ ||౬||


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 10[మార్చు]

ప్రథమా హ వ్యువాస సా ధేనురభవద్యమే |

సా నః పయస్వతీ దుహాముత్తరాముత్తరామ్సమామ్ ||౧||


యాం దేవాః ప్రతినన్దన్తి రాత్రిమ్ధేనుముపాయతీమ్ |

సంవత్సరస్య యా పత్నీ సా నో అస్తు సుమఙ్గలీ ||౨||


సంవత్సరస్య ప్రతిమాం యాం త్వా రాత్ర్యుపాస్మహే |

సా న ఆయుష్మతీం ప్రజాం రాయస్పోషేణ సం సృజ ||౩||


ఇయమేవ సా యా ప్రథమా వ్యౌఛదాస్వితరాసు చరతి ప్రవిష్టా |

మహాన్తో అస్యాం మహిమానో అన్తర్వధూర్జిగాయ నవగజ్జనిత్రీ ||౪||


వానస్పత్యా గ్రావాణో ఘోషమక్రత హవిష్కృణ్వన్తః పరివత్సరీణమ్ |

ఏకాష్టకే సుప్రజసః సువీరా వయం స్యామ పతయో రయీణామ్ ||౫||


ఇడాయాస్పదం ఘృతవత్సరీసృపం జాతవేదః ప్రతి హవ్యా గృభాయ |

యే గ్రామ్యాః పశవో విశ్వరూపాస్తేషాం సప్తానాం మయి రన్తిరస్తు ||౬||


ఆ మా పుష్టే చ పోషే చ రాత్రి దేవానాం సుమతౌ స్యామ |

పూర్ణా దర్వే పరా పత సుపూర్ణా పునరా పత |

సర్వాన్యజ్ఞాన్త్సంభుఞ్జతీషమూర్జం న ఆ భర ||౭||


ఆయమగన్త్సంవత్సరః పతిరేకాష్టకే తవ |

సా న ఆయుష్మతీం ప్రజాం రాయస్పోషేణ సం సృజ ||౮||


ఋతూన్యజ ఋతుపతీనార్తవానుత హాయనాన్ |

సమాః సంవత్సరాన్మాసాన్భూతస్య పతయే యజే ||౯||


ఋతుభ్యష్ట్వార్తవేభ్యో మాద్భ్యః సంవత్సరేభ్యః |

ధాత్రే విధాత్రే సమృధే భూతస్య పతయే యజే ||౧౦||


ఇడయా జుహ్వతో వయం దేవాన్ఘృతవతా యజే |

గృహానలుభ్యతో వయం సం విశేమోప గోమతః ||౧౧||


ఏకాష్టకా తపసా తప్యమానా జజాన గర్భం మహిమానమిన్ద్రమ్ |

తేన దేవా వ్యసహన్త శత్రూన్హన్తా దస్యూనామభవచ్ఛచీపతిః ||౧౨||


ఇన్ద్రపుత్రే సోమపుత్రే దుహితాసి ప్రజాపతేః |

కామానస్మాకం పూరయ ప్రతి గృహ్ణాహి నో హవిః ||౧౩||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము