అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తములు 1 నుండి 5 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తములు 1 నుండి 5 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 1[మార్చు]

అగ్నిర్నః శత్రూన్ప్రత్యేతు విద్వాన్ప్రతిదహన్నభిశస్తిమరాతిమ్ |

స సేనాం మోహయతు పరేషాం నిర్హస్తాంశ్చ కృణవజ్జాతవేదాః ||౧||


యూయముగ్రా మరుత ఈదృశే స్థాభి ప్రేత మృణత సహధ్వమ్ |

అమీమృణన్వసవో నాథితా ఇమే అగ్నిర్హ్యేషాం దూతః ప్రత్యేతు విద్వాన్ ||౨||


అమిత్రసేనాం మఘవన్నస్మాన్ఛత్రూయతీమభి |

యువం తామిన్ద్ర వృత్రహన్నగ్నిశ్చ దహతం ప్రతి ||౩||


ప్రసూత ఇన్ద్ర ప్రవతా హరిభ్యాం ప్ర తే వజ్రః ప్రమృణన్నేతు శత్రూన్ |

జహి ప్రతీచో అనూచః పరాచో విష్వక్సత్యం కృణుహి చిత్తమేషామ్ ||౪||


ఇన్ద్ర సేనాం మోహయామిత్రాణామ్ |

అగ్నేర్వాతస్య ధ్రాజ్యా తాన్విషూచో వి నాశయ ||౫||


ఇన్ద్రః సేనాం మోహయతు మరుతో ఘ్నన్త్వోజసా |

చక్షూంస్యగ్నిరా దత్తాం పునరేతు పరాజితా ||౬||


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 2[మార్చు]

అగ్నిర్నో దూతః ప్రత్యేతు విద్వాన్ప్రతిదహన్నభిశస్తిమరాతిమ్ |

స చిత్తాని మోహయతు పరేషాం నిర్హస్తాంశ్చ కృణవజ్జాతవేదాః ||౧||


అయమగ్నిరమూముహద్యాని చిత్తాని వో హృది |

వి వో ధమత్వోకసః ప్ర వో ధమతు సర్వతః ||౨||


ఇన్ద్ర చిత్తాని మోహయన్నర్వాఙాకూత్యా చర |

అగ్నేర్వాతస్య ధ్రాజ్యా తాన్విషూచో వి నాశయ ||౩||


వ్యాకూతయ ఏషామితాథో చిత్తాని ముహ్యత |

అథో యదద్యైషాం హృది తదేషాం పరి నిర్జహి ||౪||


అమీషాం చిత్తాని ప్రతిమోహయన్తీ గృహాణాఙ్గాన్యప్వే పరేహి |

అభి ప్రేహి నిర్దహ హృత్సు శోకైర్గ్రాహ్యామిత్రాంస్తమసా విధ్య శత్రూన్ ||౫||


అసౌ యా సేనా మరుతః పరేషామస్మానైత్యభ్యోజసా స్పర్ధమానా |

తామ్విధ్యత తమసాపవ్రతేన యథైషామన్యో అన్యం న జానాత్ ||౬||


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 3[మార్చు]

అచిక్రదత్స్వపా ఇహ భువదగ్నే వ్యచస్వ రోదసీ ఉరూచీ |

యుఞ్జన్తు త్వా మరుతో విశ్వవేదస ఆముం నయ నమసా రాతహవ్యమ్ ||౧||


దూరే చిత్సన్తమరుషాస ఇన్ద్రమా చ్యావయన్తు సఖ్యాయ విప్రమ్ |

యద్గాయత్రీం బృహతీమర్కమస్మై సౌత్రామణ్యా దధృషన్త దేవాః ||౨||


అద్భ్యస్త్వా రాజ వరుణో హ్వయతు సోమస్త్వా హ్వయతు పర్వతేభ్యః |

ఇన్ద్రస్త్వా హ్వయతు విడ్భ్య ఆభ్యః శ్యేనో భూత్వా విశ ఆ పతేమాః ||౩|| {౪}


శ్యేనో హవ్యం నయత్వా పరస్మాదన్యక్షేత్రే అపరుద్ధం చరన్తమ్ |

అశ్వినా పన్థాం కృణుతాం సుగం త ఇమం సజాతా అభిసంవిశధ్వమ్ ||౪|| {౫}


హ్వయన్తు త్వా ప్రతిజనాః ప్రతి మిత్రా అవృషత |

ఇన్ద్రాగ్నీ విశ్వే దేవాస్తే విశి క్షేమమదీధరన్ ||౫|| {౬}


యస్తే హవం వివదత్సజాతో యశ్చ నిష్ట్యః |

అపాఞ్చమిన్ద్ర తం కృత్వాథేమమిహావ గమయ ||౬|| {౭}

అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 4[మార్చు]

ఆ త్వా గన్రాష్త్రం సహ వర్చసోదిహి ప్రాఙ్విశాం పతిరేకరాట్త్వం వి రాజ |

సర్వాస్త్వా రాజన్ప్రదిశో హ్వయన్తూపసద్యో నమస్యో భవేహ ||౧||


త్వాం విశో వృణతాం రాజ్యాయ త్వామిమాః ప్రదిశః పఞ్చ దేవీః |

వర్ష్మన్రాష్ట్రస్య కకుది శ్రయస్వ తతో న ఉగ్రో వి భజా వసూని ||౨||


అఛ త్వా యన్తు హవినః సజాతా అగ్నిర్దూతో అజిరః సం చరాతై |

జాయాః పుత్రాః సుమనసో భవన్తు బహుం బలిం ప్రతి పశ్యాసా ఉగ్రః ||౩||


అశ్వినా త్వాగ్రే మిత్రావరుణోభా విశ్వే దేవా మరుతస్త్వా హ్వయన్తు |

అధా మనో వసుదేయాయ కృణుష్వ తతో న ఉగ్రో వి భజా వసూని ||౪||


ఆ ప్ర ద్రవ పరమస్యాః పరావతః శివే తే ద్యావాపృథివీ ఉభే స్తామ్ |

తదయం రాజా వరుణస్తథాహ స త్వాయమహ్వత్స ఉపేదమేహి ||౫||


ఇన్ద్రేన్ద్ర మనుష్యా౩ః పరేహి సం హ్యజ్ఞాస్థా వరుణైః సంవిదానః |

స త్వాయమహ్వత్స్వే సధస్థే స దేవాన్యక్షత్స ఉ కల్పయద్విశః ||౬||


పథ్యా రేవతీర్బహుధా విరూపాః సర్వాః సంగత్య వరీయస్తే అక్రన్ |

తాస్త్వా సర్వాః సంవిదానా హ్వయన్తు దశమీముగ్రః సుమనా వశేహ ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 5[మార్చు]

ఆయమగన్పర్ణమణిర్బలీ బలేన ప్రమృణన్త్సపత్నాన్ |

ఓజో దేవానాం పయ ఓషధీనాం వర్చసా మా జిన్వన్త్వప్రయావన్ ||౧||


మయి క్షత్రం పర్ణమణే మయి ధారయతాద్రయిమ్ |

అహం రాష్ట్రస్యాభీవర్గే నిజో భూయాసముత్తమః ||౨||


యం నిదధుర్వనస్పతౌ గుహ్యం దేవాః ప్రియం మణిమ్ |

తమస్మభ్యం సహాయుషా దేవా దదతు భర్తవే ||౩||


సోమస్య పర్ణః సహ ఉగ్రమాగన్నిన్ద్రేణ దత్తో వరుణేన శిష్టః |

తం ప్రియాసం బహు రోచమానో దీర్ఘాయుత్వాయ శతశారదాయ ||౪||


ఆ మారుక్షత్పర్ణమణిర్మహ్యా అరిష్టతాతయే |

యథాహముత్తరో ऽసాన్యర్యమ్ణ ఉత సంవిదః ||౫||


యే ధీవానో రథకారాః కర్మారా యే మనీషిణః |

ఉపస్తీన్పర్ణ మహ్యం త్వం సర్వాన్కృణ్వభితో జనాన్ ||౬||


యే రాజానో రాజకృతః సూతా గ్రామణ్యశ్చ యే |

ఉపస్తీన్పర్ణ మహ్యం త్వం సర్వాన్కృణ్వభితో జనాన్ ||౭||


పర్ణో ऽసి తనూపానః సయోనిర్వీరో వీరేణ మయా |

సంవత్సరస్య తేజసా తేన బధ్నామి త్వా మణే ||౮||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము