అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తములు 31 నుండి 36 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తములు 31 నుండి 36 వరకూ)అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తము 31[మార్చు]

ఇన్ద్రస్య యా మహీ దృషత్క్రిమేర్విశ్వస్య తర్హణీ |

తయా పినష్మి సం క్రిమీన్దృషదా ఖల్వాఁ ఇవ ||౧||


దృష్టమదృష్టమతృహమథో కురూరుమతృహమ్ |

అల్గణ్డూన్త్సర్వాన్ఛలునాన్క్రిమీన్వచసా జమ్భయామసి ||౨||


అల్గణ్డూన్హన్మి మహతా వధేన దూనా అదూనా అరసా అభూవన్ |

శిష్టానశిష్టాన్ని తిరామి వాచా యథా క్రిమీణాం నకిరుఛిషాతై ||౩||


అన్వాన్త్ర్యం శీర్షణ్య౧మథో పార్ష్టేయం క్రిమీన్ |

అవస్కవం వ్యధ్వరం క్రిమీన్వచసా జమ్భయామసి ||౪||


యే క్రిమయః పర్వతేశు వనేష్వోషధీషు పశుష్వప్స్వ౧న్తః |

యే అస్మాకం తన్వమావివిశుః సర్వం తద్ధన్మి జనిమ క్రిమీణామ్ ||౫||


అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తము 32[మార్చు]

ఉద్యన్నాదిత్యః క్రిమీన్హన్తు నిమ్రోచన్హన్తు రశ్మిభిః |

యే అన్తః క్రిమయో గవి ||౧||


విశ్వరూపం చతురక్షం క్రిమిం సారఙ్గమర్జునమ్ |

శృణామ్యస్య పృష్టీరపి వృశ్చామి యచ్ఛిరః ||౨||


అత్రివద్వః క్రిమయో హన్మి కణ్వవజ్జమదగ్నివత్ |

అగస్త్యస్య బ్రహ్మణా సం పినష్మ్యహం క్రిమీన్ ||౩||


హతో రాజా క్రిమీణాముతైషాం స్థపతిర్హతః |

హతో హతమాతా క్రిమిర్హతభ్రాతా హతస్వసా ||౪||


హతాసో అస్య వేశసో హతాసః పరివేశసః |

అథో యే క్షుల్లకా ఇవ సర్వే తే క్రిమయో హతాః ||౫||


ప్ర తే శృణామి శృఙ్గే యాభ్యాం వితుదాయసి |

భినాద్మి తే కుషుమ్భం యస్తే విషధానః ||౬||


అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తము 33[మార్చు]

అక్షీభ్యాం తే నాసికాభ్యాం కర్ణాభ్యాం ఛుబుకాదధి |

యక్ష్మం శీర్షణ్యం మస్తిష్కాజ్జిహ్వాయా వి వృహామి తే ||౧||


గ్రీవాభ్యస్త ఉష్ణిహాభ్యః కీకసాభ్యో అనూక్యాత్ |

యక్ష్మం దోషన్య౧మంసాభ్యాం బాహుభ్యాం వి వృహామి తే ||౨||


హృదయాత్తే పరి క్లోమ్నో హలీక్ష్ణాత్పార్శ్వాభ్యామ్ |

యక్ష్మం మతస్నాభ్యాం ప్లీహ్నో యక్నస్తే వి వృహామసి ||౩||


ఆన్త్రేభ్యస్తే గుదాభ్యో వనిష్ఠోరుదరాదధి |

యక్ష్మం కుక్షిభ్యామ్ప్లాశేర్నాభ్యా వి వృహామి తే ||౪||


ఊరుభ్యాం తే అష్ఠీవద్భ్యాం పార్ష్ణిభ్యాం ప్రపదాభ్యామ్ |

యక్ష్మం భసద్య౧ం శ్రోణిభ్యాం భాసదం భంససో వి వృహామి తే ||౫||


అస్థిభ్యస్తే మజ్జభ్యః స్నావభ్యో ధమనిభ్యః |

యక్ష్మమ్పాణిభ్యామఙ్గులిభ్యో నఖేభ్యో వి వృహామి తే ||౬||


అఙ్గేఅఙ్గే లోమ్నిలోమ్ని యస్తే పర్వణిపర్వణి |

యక్ష్మం త్వచస్యం తే వయం కశ్యపస్య వీబర్హేణ విష్వఞ్చం వి వృహామసి ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తము 34[మార్చు]

య ఈశే పశుపతిః పశూనామ్చతుష్పదాముత యో ద్విపదామ్ |

నిష్క్రీతః స యజ్ఞియం భాగమేతు రాయస్పోషా యజమానం సచన్తామ్ ||౧||


ప్రముఞ్చన్తో భువనస్య రేతో గాతుం ధత్త యజమానాయ దేవాః |

ఉపాకృతం శశమానం యదస్థాత్ప్రియమ్దేవానామప్యేతు పాథః ||౨||


యే బధ్యమానమను దీధ్యానా అన్వైక్షన్త మనసా చక్షుషా చ |

అగ్నిష్టానగ్రే ప్ర ముమోక్తు దేవో విశ్వకర్మా ప్రజయా సంరరాణః ||౩||


యే గ్రామ్యాః పశవో విశ్వరూపా విరూపాః సన్తో బహుధైకరూపాః |

వాయుష్టానగ్రే ప్ర ముమోక్తు దేవః ప్రజాపతిః ప్రజయా సంరరాణః ||౪||


ప్రజానన్తః ప్రతి గృహ్ణన్తు పూర్వే ప్రాణమఙ్గేభ్యః పర్యాచరన్తమ్ |

దివం గఛ ప్రతి తిష్ఠా శరీరైః స్వర్గం యాహి పథిభిర్దేవయానైః ||౫||


అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తము 35[మార్చు]

యే భక్షయన్తో న వసూన్యానృధుర్యానగ్నయో అన్వతప్యన్త ధిష్ణ్యాః |

యా తేషామవయా దురిష్టిః స్విష్టిం నస్తాం కృణవద్విశ్వకర్మా ||౧||


యజ్ఞపతిమృషయః ఏనసాహుర్నిర్భక్తం ప్రజా అనుతప్యమానమ్ |

మథవ్యాన్త్స్తోకానప యాన్రరాధ సం నష్టేభిః సృజతు విశ్వకర్మా ||౨||


అదాన్యాన్త్సోమపాన్మన్యమానో యజ్ఞస్య విద్వాన్త్సమయే న ధీరః |

యదేనశ్చకృవాన్బద్ధ ఏష తం విశ్వకర్మన్ప్ర ముఞ్చా స్వస్తయే ||౩||


ఘోరా ఋషయో నమో అస్త్వేభ్యశ్చక్షుర్యదేషాం మనసశ్చ సత్యమ్ |

బృహస్పతయే మహిష ద్యుమన్న్నమో విశ్వకర్మన్నమస్తే పాహ్య౧స్మాన్ ||౪||


యజ్ఞస్య చక్షుః ప్రభృతిర్ముఖం చ వాచా శ్రోత్రేణ మనసా జుహోమి |

ఇమం యజ్ఞం వితతం విశ్వకర్మణా దేవా యన్తు సుమనస్యమానాః ||౫||


అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తము 36[మార్చు]

ఆ నో అగ్నే సుమతిం సంభలో గమేదిమాం కుమారీం సహ నో భగేన |

జుష్టా వరేషు సమనేషు వల్గురోషం పత్యా సౌభగమస్తు అస్యై ||౧||


సోమజుష్టం బ్రహ్మజుష్టమర్యమ్నా సంభృతం భగమ్ |

ధాతుర్దేవస్య సత్యేన కృణోమి పతివేదనమ్ ||౨||


ఇయమగ్నే నారీ పతిమ్విదేష్ట సోమో హి రాజా సుభగాం కృణోతి |

సువానా పుత్రాన్మహిషీ భవాతి గత్వా పతిం సుభగా వి రాజతు ||౩||


యథాఖరో మఘవంశ్చారురేష ప్రియో మృగాణాం సుషదా బభూవ |

ఏవా భగస్య జుష్టేయమస్తు నారీ సంప్రియా పత్యావిరాధయన్తీ ||౪||


భగస్య నావమా రోహ పూర్ణామనుపదస్వతీమ్ |

తయోపప్రతారయ యో వరః ప్రతికామ్యః ||౫||


ఆ క్రన్దయ ధనపతే వరమామనసం కృణు |

సర్వం ప్రదక్షిణం కృణు యో వరః ప్రతికామ్యః ||౬||


ఇదం హిరణ్యం గుల్గుల్వయమౌక్షో అథో భగః |

ఏతే పతిభ్యస్త్వామదుః ప్రతికామాయ వేత్తవే ||౭


ఆ తే నయతు సవితా నయతు పతిర్యః ప్రతికామ్యః |

త్వమస్యై ధేహి ఓషధే ||౮||అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము