అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తములు 26 నుండి 30 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తములు 26 నుండి 30 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తము 26[మార్చు]

ఏహ యన్తు పశవో యే పరేయుర్వాయుర్యేషాం సహచారం జుజోష |

త్వష్టా యేషాం రూపధేయాని వేదాస్మిన్తాన్గోష్ఠే సవితా ని యఛతు ||౧||


ఇమం గోష్ఠం పశవః సం స్రవన్తు బృహస్పతిరా నయతు ప్రజానన్ |

సినీవాలీ నయత్వాగ్రమేషామాజగ్ముషో అనుమతే ని యఛ ||౨||


సం సం స్రవన్తు పశవః సమశ్వాః సము పూరుషాః |

సం ధాన్యస్య యా స్పాతిః సంస్రావ్యేణ హవిషా జుహోమి ||౩||


సం సిఞ్చామి గవాం క్షీరమ్సమాజ్యేన బలమ్రసమ్ |

సంసిక్తా అస్మాకం వీరా ధ్రువా గావో మయి గోపతౌ ||౪||


ఆ హరామి గవాం క్షీరమాహార్షం ధాన్య౧ం రసమ్ |

ఆహృతా అస్మాకం వీరా ఆ పత్నీరిదమస్తకమ్ ||౫||


అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తము 27[మార్చు]

నేచ్ఛత్రుః ప్రాశం జయాతి సహమానాభిభూరసి |

ప్రాశం ప్రతిప్రాశో జహ్యరసాన్కృన్వోషధే ||౧||


సుపర్ణస్త్వాన్వవిన్దత్సూకరస్త్వాఖనన్నసా |

ప్రాశం ప్రతిప్రాశో జహ్యరసాన్కృణ్వోషధే ||౨||


ఇన్ద్రో హ చక్రే త్వా బాహావసురేభ్య స్తరీతవే |

ప్రాశం ప్రతిప్రాశో జహ్యరసాన్కృణ్వోషధే ||౩||


పాటామిన్ద్రో వ్యాశ్నాదసురేభ్య స్తరీతవే |

ప్రాశం ప్రతిప్రాశో జహ్యరసాన్కృణ్వోషధే ||౪||


తయాహం శత్రూన్త్సాక్షే ఇన్ద్రః సాలావృకాఁ ఇవ |

ప్రాశం ప్రతిప్రాశో జహ్యరసాన్కృణ్వోషధే ||౫||


రుద్ర జలాషభేషజ నీలశిఖణ్డ కర్మకృత్ |

ప్రాశం ప్రతిప్రాశో జహ్యరసాన్కృణ్వోషధే ||౬||


తస్య ప్రాశం త్వం జహి యో న ఇన్ద్రాభిదాసతి |

అధి నో బ్రూహి శక్తిభిః ప్రాశి మాముత్తరం కృధి ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తము 28[మార్చు]

తుభ్యమేవ జరిమన్వర్ధతామయమ్మేమమన్యే మృత్యవో హింసిషుః శతం యే |

మాతేవ పుత్రం ప్రమనా ఉపస్థే మిత్ర ఏనం మిత్రియాత్పాత్వంహసః ||౧||


మిత్ర ఏనం వరుణో వా రిశాదా జరామృత్యుం కృణుతాం సంవిదానౌ |

తదగ్నిర్హోతా వయునాని విద్వాన్విశ్వా దేవానాం జనిమా వివక్తి ||౨||


త్వమీశిషే పశూనామ్పార్థివానాం యే జాతా ఉత వా యే జనిత్రాః |

మేమం ప్రాణో హాసీన్మో అపానో మేమం మిత్రా వధిషుర్మో అమిత్రాః ||౩||


ద్యౌష్ట్వా పితా పృథివీ మాతా జరామృత్యుం కృణుతాం సంవిదానే |

యథా జీవా అదితేరుపస్థే ప్రాణాపానాభ్యాం గుపితః శతం హిమాః ||౪||


ఇమమగ్నే ఆయుషే వర్చసే నయ ప్రియం రేతో వరుణ మిత్ర రాజన్ |

మాతేవాస్మా అదితే శర్మ యఛ విశ్వే దేవా జరదష్టిర్యథాసత్ ||౫||


అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తము 29[మార్చు]

పార్థివస్య రసే దేవా భగస్య తన్వో౩ బలే |

ఆయుష్యమస్మా అగ్నిః సూర్యో వర్చ ఆ ధాద్బృహస్పతిః ||౧||


ఆయురస్మై ధేహి జాతవేదః ప్రజాం త్వష్టరధినిధేహి అస్మై |

రాయస్పోషం సవితరా సువాస్మై శతం జీవాతి శరదస్తవాయమ్ ||౨||


ఆశీర్ణ ఊర్జముత సౌప్రజాస్త్వం దక్షం ధత్తం ద్రవిణం సచేతసౌ |

జయమ్క్షేత్రాణి సహసాయమిన్ద్ర కృణ్వానో అన్యానధరాన్త్సపత్నాన్ ||౩||


ఇన్ద్రేణ దత్తో వరుణేన శిష్టో మరుద్భిరుగ్రః ప్రహితో నో ఆగన్ |

ఏష వాం ద్యావాపృథివీ ఉపస్థే మా క్షుధన్మా తృషత్ ||౪||


ఊర్జమస్మా ఊర్జస్వతీ ధత్తం పయో అస్మై పయస్వతీ ధత్తమ్ |

ఊర్జమస్మై ద్యావపృథివీ అధాతాం విశ్వే దేవా మరుత ఊర్జమాపః ||౫||


శివాభిష్టే హృదయం తర్పయామ్యనమీవో మోదిషీష్ఠాః సువర్చాః |

సవాసినౌ పిబతాం మన్థమేతమశ్వినో రూపం పరిధాయ మాయామ్ ||౬||


ఇన్ద్ర ఏతాం ససృజే విద్ధో అగ్ర ఊర్జాం స్వధామజరాం సా త ఏషా |

తయా త్వం జీవ శరదహ్సువర్చా మా త ఆ సుస్రోద్భిషజస్తే అక్రన్ ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తము 30[మార్చు]

యథేదం భూమ్యా అధి తృణం వాతో మథాయతి |

ఏవా మథ్నామి తే మనో యథా మాం కామిన్యసో యథా మన్నాపగా అసః ||౧||


సం చేన్నయాథో అశ్వినా కామినా సం చ వక్షథః |

సం వాం భగాసో అగ్మత సం చిత్తాని సము వ్రతా ||౨||


యత్సుపర్ణా వివక్షవో అనమీవా వివక్షవః |

తత్ర మే గఛతాద్ధవం శల్య ఇవ కుల్మలం యథా ||౩||


యదన్తరం తద్బాహ్యం యద్బాహ్యం తదన్తరమ్ |

కన్యానాం విశ్వరూపాణాం మనో గృభాయౌషధే ||౪||


ఏయమగన్పతికామా జనికామో ऽహమాగమమ్ |

అశ్వః కనిక్రదద్యథా భగేనాహం సహాగమమ్ ||౫||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము