అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తములు 21 నుండి 25 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తములు 21 నుండి 25 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తము 21[మార్చు]

సూర్య యత్తే తపస్తేన తం ప్రతి తప యో౩ ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ||౧||


సూర్య యత్తే హరస్తేన తం ప్రతి హర యో౩ ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ||౨||


సూర్య యత్తే ऽర్చిస్తేన తం ప్రత్యర్చ యో౩ ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ||౩||


సూర్య యత్తే శోచిస్తేన తం ప్రతి శోచ యో౩ ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ||౪||


సూర్య యత్తే తేజస్తేన తమతేజసం కృణు యో౩ ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ||౫||


అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తము 22[మార్చు]

చన్ద్ర యత్తే తపస్తేన తం ప్రతి తప యో౩ ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ||౧||


చన్ద్ర యత్తే హరస్తేన తం ప్రతి హర యో౩ ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ||౨||


చన్ద్ర యత్తే ऽర్చిస్తేన తం ప్రత్యర్చ యో౩ ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ||౩||


చన్ద్ర యత్తే శోచిస్తేన తం ప్రతి శోచ యో౩ ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ||౪||


చన్ద్ర యత్తే తేజస్తేన తమతేజసం కృణు యో౩ ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ||౫||


అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తము 23[మార్చు]

ఆపో యద్వస్తపస్తేన తం ప్రతి తపత యో౩ ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ||౧||


ఆపో యద్వస్హరస్తేన తం ప్రతి హరత యో౩ ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ||౨||


ఆపో యద్వస్ऽర్చిస్తేన తం ప్రతి అర్చత యో౩ ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ||౩||


ఆపో యద్వస్శోచిస్తేన తం ప్రతి శోచత యో౩ ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ||౪||


ఆపో యద్వస్తేజస్తేన తమతేజసం కృణుత యో౩ ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ||౫||


అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తము 24[మార్చు]

శేరభక శేరభ పునర్వో యన్తు యాతవః పునర్హేతిః కిమీదినః |

యస్య స్థ తమత్త యో వో ప్రాహైత్తమత్త స్వా మాంసాన్యత్త ||౧||


శేవృధక శేవృధ పునర్వో యన్తు యాతవః పునర్హేతిః కిమీదినః |

యస్య స్థ తమత్త యో వో ప్రాహైత్తమత్త స్వా మాంసాన్యత్త ||౨||


మ్రోకానుమ్రోక పునర్వో యన్తు యాతవః పునర్హేతిః కిమీదినః |

యస్య స్థ తమత్త యో వో ప్రాహైత్తమత్త స్వా మాంసాన్యత్త ||౩||


సర్పానుసర్ప పునర్వో యన్తు యాతవః పునర్హేతిః కిమీదినః |

యస్య స్థ తమత్త యో వో ప్రాహైత్తమత్త స్వా మాంసాన్యత్త ||౪||


జూర్ణి పునర్వో యన్తు యాతవః పునర్హేతిః కిమీదినః |

యస్య స్థ తమత్త యో వో ప్రాహైత్తమత్త స్వా మాంసాన్యత్త ||౫||


ఉపబ్దే పునర్వో యన్తు యాతవః పునర్హేతిః కిమీదినః |

యస్య స్థ తమత్త యో వో ప్రాహైత్తమత్త స్వా మాంసాన్యత్త ||౬||


అర్జుని పునర్వో యన్తు యాతవః పునర్హేతిః కిమీదినః |

యస్య స్థ తమత్త యో వో ప్రాహైత్తమత్త స్వా మాంసాన్యత్త ||౭||


భరూజి పునర్వో యన్తు యాతవః పునర్హేతిః కిమీదినః |

యస్య స్థ తమత్త యో వో ప్రాహైత్తమత్త స్వా మాంసాన్యత్త ||౮||


అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తము 25[మార్చు]

శం నో దేవీ పృశ్నిపర్ణ్యశం నిరృత్యా అకః |

ఉగ్రా హి కణ్వజమ్భనీ తామభక్షి సహస్వతీమ్ ||౧||


సహమానేయం ప్రథమా పృశ్నిపర్ణ్యజాయత |

తయాహం దుర్ణామ్నాం శిరో వృశ్చామి శకునేరివ ||౨||


అరాయమసృక్పావానం యశ్చ స్పాతిం జిహీర్షతి |

గర్భాదం కణ్వం నాశయ పృశ్నిపర్ణి సహస్వ చ ||౩||


గిరిమేనాఁ ఆ వేశయ కణ్వాన్జీవితయోపనాన్ |

తాంస్త్వం దేవి పృశ్నిపర్ణ్యగ్నిరివానుదహన్నిహి ||౪||


పరాచ ఏనాన్ప్ర ణుద కణ్వాన్జీవితయోపనాన్ |

తమాంసి యత్ర గఛన్తి తత్క్రవ్యాదో అజీగమమ్ ||౫||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము