అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తములు 31 నుండి 35 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తములు 31 నుండి 35 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 31[మార్చు]

త్వయా మన్యో సరథమారుజన్తో హర్షమాణా హృషితాసో మరుత్వన్ |

తిగ్మేషవ ఆయుధా సంశిశానా ఉప ప్ర యన్తు నరో అగ్నిరూపాః ||౧||


అగ్నిరివ మన్యో త్విషితః సహస్వ సేనానీర్నః సహురే హూత ఏధి |

హత్వాయ శత్రూన్వి భజస్వ వేద ఓజో మిమానో వి మృధో నుదస్వ ||౨||


సహస్వ మన్యో అభిమాతిమస్మై రుజన్మృణన్ప్రమృణన్ప్రేహి శత్రూన్ |

ఉగ్రం తే పాజో నన్వా రురుధ్రే వశీ వశం నయాసా ఏకజ త్వమ్ ||౩||


ఏకో బహూనామసి మన్యో ఈడితా విశంవిశమ్యుద్ధాయ సం శిశాధి |

అకృత్తరుక్త్వయా యుజా వయం ద్యుమన్తం ఘోషమ్విజయాయ కృణ్మసి ||౪||


విజేషకృదిన్ద్ర ఇవానవబ్రవో ऽస్మాకం మన్యో అధిపా భవేహ |

ప్రియం తే నామ సహురే గృణీమసి విద్మా తముత్సం యత ఆబభూథ ||౫||


ఆభూత్యా సహజా వజ్ర సాయక సహో బిభర్షి సహభూతే ఉత్తరమ్ |

క్రత్వా నో మన్యో సహ మేద్యేధి మహాధనస్య పురుహూత సంసృజి ||౬||


సంసృష్టం ధనముభయం సమాకృతమస్మభ్యం ధత్తాం వరుణశ్చ మన్యుః |

భియో దధానా హృదయేషు శత్రవహ్పరాజితాసో అప ని లయన్తామ్ ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 32[మార్చు]

యస్తే మన్యో ऽవిధద్వజ్ర సాయక సహ ఓజః పుష్యతి విశ్వమానుషక్ |

సాహ్యామ దాసమార్యం త్వయా యుజా వయం సహస్కృతేన సహసా సహస్వతా ||౧||


మన్యురిన్ద్రో మన్యురేవాస దేవో మన్యుర్హోతా వరుణో జాతవేదాః |

మన్యుం విశ ఈడతే మానుషీర్యాః పహి నో మన్యో తపస సజోషాః ||౨||


అభీహి మన్యో తవసస్తవీయాన్తపసా యుజా వి జహి శత్రూన్ |

అమిత్రహా వృత్రహా దస్యుహా చ విశ్వా వసూన్యా భరా త్వం నః ||౩||


త్వం హి మన్యో అభిభూత్యోజాః స్వయంభూర్భామో అభిమాతిషాహః |

విశ్వచర్షణిః సహురిః సహీయానస్మాస్వోజః పృతనాసు ధేహి ||౪||


అభాగః సన్నప పరేతో అస్మి తవ క్రత్వా తవిషస్య ప్రచేతః |

తం త్వా మన్యో అక్రతుర్జిహీడాహం స్వా తనూర్బలదావా న ఏహి ||౫||


అయం తే అస్మ్యుప న ఏహ్యర్వాఙ్ప్రతీచీనః సహురే విశ్వదావన్ |

మన్యో వజ్రిన్నభి న ఆ వవృత్స్వ హనావ దస్యూంరుత బోధ్యాపేః ||౬||


అభి ప్రేహి దక్షిణతో భవా నో ऽధా వృత్రాణి జఙ్ఘనావ భూరి |

జుహోమి తే ధరుణం మధ్వో అగ్రముభావుపాంశు ప్రథమా పిబావ ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 33[మార్చు]

అప నః శోశుచదఘమగ్నే శుశుగ్ధ్యా రయిమ్ |

అప నః శోశుచదఘమ్ ||౧||


సుక్షేత్రియా సుగాతుయా వసూయా చ యజామహే |

అప నః శోశుచదఘమ్ ||౨||


ప్ర యద్భన్దిష్ఠ ఏషాం ప్రాస్మాకాసశ్చ సూరయః |

అప నః శోశుచదఘమ్ ||౩||


ప్ర యత్తే అగ్నే సూరయో జాయేమహి ప్ర తే వయమ్ |

అప నః శోశుచదఘమ్ ||౪||


ప్ర యదగ్నేః సహస్వతో విశ్వతో యన్తి భానవః |

అప నః శోశుచదఘమ్ ||౫||


త్వం హి విశ్వతోముఖ విశ్వతః పరిభూరసి |

అప నః శోశుచదఘమ్ ||౬||


ద్విషో నో విశ్వతోముఖాతి నావేవ పారయ |

అప నః శోశుచదఘమ్ ||౭||


స నః సిన్ధుమివ నావాతి పర్ష స్వస్తయే |

అప నః శోశుచదఘమ్ ||౮||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 34[మార్చు]

బ్రహ్మాస్య శీర్షమ్బృహదస్య పృష్ఠం వామదేవ్యముదరమోదనస్య |

ఛన్దాంసి పక్షౌ ముఖమస్య సత్యం విష్టారీ జాతస్తపసోऽధి యజ్ఞః ||౧||


అనస్థాః పూతాః పవనేన శుద్ధాః శుచయః శుచిమపి యన్తి లోకమ్ |

నైషాం శిశ్నం ప్ర దహతి జాతవేదాః స్వర్గే లోకే బహు స్త్రైణమేషామ్ ||౨||


విష్టారిణమోదనం యే పచన్తి నైనానవర్తిః సచతే కదా చన |

ఆస్తే యమ ఉప యాతి దేవాన్త్సమ్గన్ధర్వైర్మదతే సోమ్యేభిః ||౩||


విష్టారిణమోదనమ్యే పచన్తి నైనాన్యమః పరి ముష్ణాతి రేతః |

రథీ హ భూత్వా రథయాన ఈయతే పక్షీ హ భూత్వాతి దివః సమేతి ||౪||


ఏష యజ్ఞానాం వితతో వహిష్ఠో విష్టారిణం పక్త్వా దివమా వివేశ |

ఆణ్డీకం కుముదం సం తనోతి బిసం శాలూకం శపకో ములాలీ |

ఏతాస్త్వా ధారా ఉప యన్తు సర్వాః స్వర్గే లోకే మధుమత్పిన్వమానా ఉప త్వా తిష్ఠన్తు పుష్కరిణీః సమన్తాః ||౫||


ఘృతహ్రదా మధుకూలాః సురోదకాః క్షీరేణ పూర్ణా ఉదకేన దధ్నా |

ఏతాస్త్వా ధారా ఉప యన్తు సర్వాః స్వర్గే లోకే మధుమత్పిన్వమానా ఉప త్వా తిష్ఠన్తు పుష్కరిణీః సమన్తాః ||౬||


చతురః కుమ్భాంశ్చతుర్ధా దదామి క్షీరేణ పూర్నాఁ ఉదకేన దధ్నా |

ఏతాస్త్వా ధారా ఉప యన్తు సర్వాః స్వర్గే లోకే మధుమత్పిన్వమానా ఉప త్వా తిష్ఠన్తు పుష్కరిణీః సమన్తాః ||౭||


ఇమమోదనం ని దధే బ్రాహ్మణేషు విష్టారిణం లోకజితం స్వర్గమ్ |

స మే మా క్షేష్ట స్వధయా పిన్వమానో విశ్వరూపా ధేనుః కామదుఘా మే అస్తు ||౮||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 35[మార్చు]

యమోదనం ప్రథమజా ఋతస్య ప్రజాపతిస్తపసా బ్రహ్మణే ऽపచత్ |

యో లోకానాం విధృతిర్నాభిరేషాత్తేనౌదనేనాతి తరాణి మృత్యుమ్ ||౧||


యేనాతరన్భూతకృతో ऽతి మృత్యుం యమన్వవిన్దన్తపసా శ్రమేణ |

యం పపాచ బ్రహ్మణే బ్రహ్మ పూర్వం తేనౌదనేనాతి తరాణి మృత్యుమ్ ||౨||


యో దాధార పృథివీం విశ్వభోజసం యో అన్తరిక్షమాపృణాద్రసేన |

యో అస్తభ్నాద్దివమూర్ధ్వో మహిమ్నా తేనౌదనేనాతి తరాణి మృత్యుమ్ ||౩||


యస్మాన్మాసా నిర్మితాస్త్రింశదరాః సంవత్సరో యస్మాన్నిర్మితో ద్వాదశారః |

అహోరాత్రా యం పరియన్తో నాపుస్తేనౌదనేనాతి తరాణి మృత్యుమ్ ||౪||


యః ప్రాణదః ప్రాణదవాన్బభూవ యస్మై లోకా ఘృతవన్తః క్షరన్తి |

జ్యోతిష్మతీః ప్రదిశో యస్య సర్వాస్తేనౌదనేనాతి తరాణి మృత్యుమ్ ||౫||


యస్మాత్పక్వాదమృతం సంబభూవ యో గాయత్ర్యా అధిపతిర్బభూవ |

యస్మిన్వేదా నిహితా విశ్వరూపాస్తేనౌదనేనాతి తరాణి మృత్యుమ్ ||౬||


అవ బాధే ద్విషన్తం దేవపీయుం సపత్నా యే మే ऽప తే భవన్తు |

బ్రహ్మౌదనం విశ్వజితం పచామి శృణ్వన్తు మే శ్రద్దధానస్య దేవాః ||౭||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము