అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తములు 36 నుండి 40 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తములు 36 నుండి 40 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 36[మార్చు]

తాన్త్సత్యౌజాః ప్ర దహత్వగ్నిర్వైశ్వానరో వృషా |

యో నో దురస్యాద్దిప్సాచ్చాథో యో నో అరాతియాత్ ||౧||


యో నో దిప్సాదదిప్సతో దిప్సతో యశ్చ దిప్సతి |

వైశ్వానరస్య దంష్ట్రయోరగ్నేరపి దధామి తమ్ ||౨||


య ఆగరే మృగయన్తే ప్రతిక్రోశే ऽమావాస్యే |

క్రవ్యాదో అన్యాన్దిప్సతః సర్వాంస్తాన్త్సహసా సహే ||౩||


సహే పిశాచాన్త్సహసైషాం ద్రవిణం దదే |

సర్వాన్దురస్యతో హన్మి సం మ ఆకూతిరృద్యతామ్ ||౪||


యే దేవాస్తేన హాసన్తే సూర్యేణ మిమతే జవమ్ |

నదీషు పర్వతేషు యే సం తైః పశుభిర్విదే ||౫||


తపనో అస్మి పిశాచానామ్వ్యాఘ్రో గోమతామివ |

శ్వానః సింహమివ దృష్ట్వా తే న విన్దన్తే న్యఞ్చనమ్ ||౬||


న పిశాచైః సం శక్నోమి న స్తేనైః న వనర్గుభిః |

పిశాచాస్తస్మాన్నశ్యన్తి యమహం గ్రామమావిశే ||౭||


యం గ్రామమావిశత ఇదముగ్రం సహో మమ |

పిశాచాస్తస్మాన్నశ్యన్తి న పాపముప జానతే ||౮||


యే మా క్రోధయన్తి లపితా హస్తినం మశకా ఇవ |

తానహం మన్యే దుర్హితాన్జనే అల్పశయూనివ ||౯||


అభి తం నిరృతిర్ధత్తామశ్వమివ అశ్వాభిధాన్యా |

మల్వో యో మహ్యం క్రుధ్యతి స ఉ పాశాన్న ముచ్యతే ||౧౦||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 37[మార్చు]

త్వయా పూర్వమథర్వాణో జఘ్నూ రక్షాంస్యోషధే |

త్వయా జఘాన కశ్యపస్త్వయా కణ్వో అగస్త్యః ||౧||


త్వయా వయమప్సరసో గన్ధర్వాంస్చాతయామహే |

అజశృఙ్గ్యజ రక్షః సర్వాన్గన్ధేన నాశయ ||౨||


నదీం యన్త్వప్సరసో ऽపాం తారమవశ్వసమ్ |

గుల్గులూః పీలా నలద్యౌ౩క్షగన్ధిః ప్రమన్దనీ |

తత్పరేతాప్సరసః ప్రతిబుద్ధా అభూతన ||౩||


యత్రాశ్వత్థా న్యగ్రోధా మహావృక్షాః శిఖణ్డినః |

తత్పరేతాప్సరసః ప్రతిబుద్ధా అభూతన ||౪||


యత్ర వః ప్రేఙ్ఖా హరితా అర్జునా ఉత యత్రాఘాతాః కర్కర్యః సంవదన్తి |

తత్పరేతాప్సరసః ప్రతిబుద్ధా అభూతన ||౫||


ఏయమగన్నోషధీనాం వీరుధామ్వీర్యావతీ |

అజశృఙ్గ్యరాటకీ తీక్ష్ణశృఙ్గీ వ్యృషతు ||౬||


ఆనృత్యతః శిఖణ్డినో గన్ధర్వస్యాప్సరాపతేః |

భినద్మి ముష్కావపి యామి శేపః ||౭||


భీమా ఇన్ద్రస్య హేతయః శతం ఋష్టీరయస్మయీః |

తాభిర్హవిరదాన్గన్ధర్వానవకాదాన్వ్యృషతు ||౮||


భీమా ఇన్ద్రస్య హేతయః శతం ఋష్టీర్హిరణ్యయీః |

తాభిర్హవిరదాన్గన్ధర్వానవకాదాన్వ్యృషతు ||౯||


అవకాదానభిశోచానప్సు జ్యోతయ మామకాన్ |

పిశాచాన్త్సర్వానోషధే ప్ర మృణీహి సహస్వ చ ||౧౦||


శ్వేవైకః కపిరివైకః కుమారః సర్వకేశకః |

ప్రియో దృశ ఇవ భూత్వా గన్ధర్వః సచతే స్త్రియస్ |

తమితో నాశయామసి బ్రహ్మణా వీర్యావతా ||౧౧||


జాయా ఇద్వో అప్సరసో గన్ధర్వాః పతయో యుయమ్ |

అప ధావతామర్త్యా మర్త్యాన్మా సచధ్వమ్ ||౧౨||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 38[మార్చు]

ఉద్భిన్దతీం సంజయన్తీమప్సరాం సాధుదేవినీమ్ |

గ్లహే కృతాని కృణ్వానామప్సరాం తామిహ హువే ||౧||


విచిన్వతీమాకిరన్తీమప్సరాం సాధుదేవినీమ్ |

గ్లహే కృతాని గృహ్ణానామప్సరాం తామిహ హువే ||౨||


యాయైః పరినృత్యత్యాదదానా కృతం గ్లహాత్ |

సా నః కృతాని సీషతీ ప్రహామాప్నోతు మాయయా |

సా నః పయస్వత్యైతు మా నో జైషురిదం ధనమ్ ||౩||


యా అక్షేషు ప్రమోదన్తే శుచం క్రోధం చ బిభ్రతీ |

ఆనన్దినీం ప్రమోదినీమప్సరాం తామిహ హువే ||౪||


సూర్యస్య రశ్మీనను యాః సఞ్చరన్తి మరీచీర్వా యా అనుసఞ్చరన్తి |

యాసామృషభో దూరతో వాజినీవాన్త్సద్యః సర్వాన్లోకాన్పర్యేతి రక్షన్ |

స న అैతు హోమమిమం జుసాణో౩ ऽన్తరిక్షేణ సహ వాజినీవాన్ ||౫||


అన్తరిక్షేన సహ వాజినీవన్కర్కీం వత్సామిహ రక్ష వాజిన్ |

ఇమే తే స్తోకా బహులా ఏహ్యర్వాఙియం తే కర్కీహ తే మనో ऽస్తు ||౬||


అన్తరిక్షేణ సహ వాజినీవన్కర్కీం వత్సామిహ రక్ష వాజిన్ |

అయం ఘాసో అయం వ్రజ ఇహ వత్సాం ని బధ్నీమః |

యథానామ వ ఈశ్మహే స్వాహా ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 39[మార్చు]

పృథివ్యామగ్నయే సమనమన్త్స ఆర్ధ్నోత్ |

యథా పృథివ్యామగ్నయే సమనమన్నేవా మహ్యం సంనమః సం నమన్తు ||౧||


పృథివీ ధేనుస్తస్యా అగ్నిర్వత్సః |

సా మే ऽగ్నినా వత్సేనేషమూర్జం కామం దుహామ్ |

ఆయుః ప్రథమం ప్రజాం పోషం రయిం స్వాహా ||౨||


అన్తరిక్షే వాయవే సమనమన్త్స ఆర్ధ్నోత్ |

యథాన్తరిక్షే వాయవే సమనమన్నేవా మహ్యం సంనమః సం నమన్తు ||౩||


అన్తరిక్షం ధేనుస్తస్యా వత్సః |

సా మే వాయునా వత్సేనేషమూర్జం కామం దుహామ్ |

ఆయుః ప్రథమం ప్రజాం పోషం రయిం స్వాహా ||౪||


దివ్యాదిత్యాయ సమనమన్త్స ఆర్ధ్నోత్ |

యథా దివ్యాదిత్యాయ సమనమన్నేవా మహ్యం సంనమః సం నమన్తు ||౫||


ద్యౌర్ధేనుస్తస్యా ఆదిత్యో వత్సః |

సా మ ఆదిత్యేన వత్సేనేషమూర్జం కామం దుహామ్ |

ఆయుః ప్రథమం ప్రజాం పోషం రయిం స్వాహా ||౬||


దిక్షు చన్ద్రాయ సమనమన్త్స ఆర్ధ్నోత్ |

యథా దిక్షు చన్ద్రాయ సమనమన్నేవా మహ్యం సంనమః సం నమన్తు ||౭||


దిశో ధేనవస్తాసాం చన్ద్రో వత్సః |

తా మే చన్ద్రేణ వత్సేనేషమూర్జం కామం దుహామాయుః ప్రథమం ప్రజాం పోసం రయిం స్వాహా ||౮||


అగ్నావగ్నిశ్చరతి ప్రవిష్ట ఋషీణామ్పుత్రో అభిశస్తిపా ఉ |

నమస్కారేణ నమసా తే జుహోమి మా దేవానాం మిథుయా కర్మ భాగమ్ ||౯||


హృదా పూతమ్మనసా జాతవేదో విశ్వాని దేవ వయునాని విద్వాన్ |

సప్తాస్యాని తవ జాతవేదస్తేభ్యో జుహోమి స జుషస్వ హవ్యమ్ ||౧౦||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 40[మార్చు]

యే పురస్తాజ్జుహ్వతి జాతవేదః ప్రాచ్యా దిశో ऽభిదాసన్త్యస్మాన్ |

అగ్నిమృత్వా తే పరాఞ్చో వ్యథన్తాం ప్రత్యగేనాన్ప్రతిసరేణ హన్మి ||౧||


యే దక్షిణతో జుహ్వతి జాతవేదో దక్షిణాయా దిశో ऽభిదాసన్త్యస్మాన్ |

యమం ఋత్వా తే పరాఞ్చో వ్యథన్తాం ప్రత్యగేనా ప్రతిసరేణ హన్మి ||౨||


యే పశ్చాజ్జుహ్వతి జాతవేదః ప్రతీచ్యా దిశో ऽభిదాసన్త్యస్మాన్ |

వరుణమృత్వా తే పరాఞ్చో వ్యథన్తాం ప్రత్యగేనాన్ప్రతిసరేణ హన్మి ||౩||


య ఉత్తరతో జుహ్వతి జాతవేద ఉదీచ్యా దిశో ऽభిదాసన్త్యస్మాన్ |

సోమమృత్వా తే పరాఞ్చో వ్యథన్తాం ప్రత్యగేనాన్ప్రతిసరేణ హన్మి ||౪||


యే ऽధస్తాజ్జుహ్వతి జాతవేద ఉదీచ్యా దిశో ऽభిదాసన్త్యస్మాన్ |

భూమిమృత్వా తే పరాఞ్చో వ్యథన్తాం ప్రత్యగేనాన్ప్రతిసరేణ హన్మి ||౫||


యే౩ ऽన్తరిక్షాజ్జుహ్వతి జాతవేదో వ్యధ్వాయా దిశో ऽభిదాసన్త్యస్మాన్ |

వాయుమృత్వా తే పరాఞ్చో వ్యథన్తాం ప్రత్యగేనాన్ప్రతిసరేణ హన్మి ||౬||


య ఉపరిష్టాజ్జుహ్వతి జాతవేద ఊర్ధ్వాయా దిశో ऽభిదాసన్త్యస్మాన్ |

సూర్యమృత్వా తే పరాఞ్చో వ్యథన్తాం ప్రత్యగేనాన్ప్రతిసరేణ హన్మి ||౭||


యే దిశామన్తర్దేశేభ్యో జుహ్వతి జాతవేదః సర్వాభ్యో దిగ్భ్యో ऽభిదాసన్తి అస్మాన్ |

బ్రహ్మ ర్త్వా తే పరాఞ్చో వ్యథన్తాం ప్రత్యగేనాన్ప్రతిసరేణ హన్మి ||౮||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము