అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తములు 1 నుండి 5 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తములు 1 నుండి 5 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 1[మార్చు]

ఋధఙ్మన్త్రో యోనిం య ఆబభూవమృతాసుర్వర్ధమానః సుజన్మా |

అదబ్ధాసుర్భ్రాజమానో ऽహేవ త్రితో ధర్తా దాధార త్రీణి ||౧||


ఆ యో ధర్మాణి ప్రథమః ససాద తతో వపూంషి కృణుషే పురూణి |

ధాస్యుర్యోనిం ప్రథమ ఆ వివేశా యో వాచమనుదితాం చికేత ||౨||


యస్తే శోకాయ తన్వం రిరేచ క్షరద్ధిరణ్యం శుచయో ऽను స్వాః |

అత్రా దధేతే అమృతాని నామాస్మే వస్త్రాణి విశ ఏరయన్తామ్ ||౩||


ప్ర యదేతే ప్రతరం పూర్వ్యం గుః సదఃసద ఆతిష్ఠన్తో అజుర్యమ్ |

కవిః శుషస్య మాతరా రిహాణే జామ్యై ధుర్యం పతిమేరయేథామ్ ||౪||


తదూ షు తే మహత్పృథుజ్మన్నమః కవిః కావ్యేన కృణోమి |

యత్సమ్యఞ్చావభియన్తావభి క్షామత్రా మహీ రోధచక్రే వావృధేతే ||౫||


సప్త మర్యాదాః కవయస్తతక్షుస్తాసామిదేకామభ్యంహురో గాత్ |

ఆయోర్హ స్కమ్భ ఉపమస్య నీడే పథాం విసర్గే ధరుణేషు తస్థౌ ||౬||


ఉతామృతాసుర్వ్రత ఏమి కృన్వన్నసురాత్మా తన్వ౧స్తత్సుమద్గుః |

ఉత వా శక్రో రత్నం దధాత్యూర్జయా వా యత్సచతే హవిర్దాః ||౭||


ఉత పుత్రః పితరం క్షత్రమీడే జ్యేష్ఠం మర్యాదమహ్వయన్త్స్వస్తయే |

దర్శన్ను తా వరుణ యాస్తే విష్ఠా ఆవర్వ్రతతః కృణవో వపూంషి ||౮||


అర్ధమర్ధేన పయసా పృణక్ష్యర్ధేన శుష్మ వర్ధసే అముర |

అవిం వృధామ శగ్మియం సఖాయం వరుణం పుత్రమదిత్యా ఇషిరమ్ |

కవిశస్తాన్యస్మై వపూంష్యవోచామ రోదసీ సత్యవాచా ||౯||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 2[మార్చు]

తదిదాస భువనేషు జ్యేష్ఠమ్యతో యజ్ఞ ఉగ్రస్త్వేషనృమ్ణః |

సద్యో జజ్ఞానో ని రిణాతి శత్రూనను యదేనం మదన్తి విశ్వ ఊమాః ||౧||


వవృధానః శవసా భూర్యోజాః శత్రుర్దాసాయ భియసం దధాతి |

అవ్యనచ్చ వ్యనచ్చ సస్ని సం తే నవన్త ప్రభృతా మదేషు ||౨||


త్వే క్రతుమపి పృఞ్చన్తి భూరి ద్విర్యదేతే త్రిర్భవన్త్యూమాః |

స్వదోః స్వాదీయః స్వాదునా సృజా సమదః సు మధు మధునాభి యోధీః ||౩||


యది చిన్ను త్వా ధనా జయన్తం రణేరణే అనుమదన్తి విప్రాః |

ఓజీయః శుష్మిన్త్స్థిరమా తనుష్వ మా త్వా దభన్దురేవాసః కశోకాః ||౪||


త్వయా వయం శాశద్మహే రణేషు ప్రపశ్యన్తో యుధేన్యాని భూరి |

చోదయామి త ఆయుధా వచోభిః సం తే శిశామి బ్రహ్మణా వయాంసి ||౫||


ని తద్దధిషే ऽవరే పరే చ యస్మిన్నావిథావసా దురోణే |

ఆ స్థాపయత మాతరం జిగత్నుమత ఇన్వత కర్వరాణి భూరి ||౬||


స్తుష్వ వర్ష్మన్పురువర్త్మానం సమృభ్వాణమినతమమాప్తమాప్త్యానామ్ |

ఆ దర్శతి శవసా భూర్యోజాః ప్ర సక్షతి ప్రతిమానం పృథివ్యాః ||౭||


ఇమా బ్రహ్మ బృహద్దివః కృణవదిన్ద్రాయ శూషమగ్రియః స్వర్షాః |

మహో గోత్రస్య క్షయతి స్వరాజా తురశ్చిద్విశ్వమర్ణవత్తపస్వాన్ ||౮||


ఏవా మహాన్బృహద్దివో అథర్వావోచత్స్వాం తన్వ౧మిన్ద్రమేవ |

స్వసారౌ మాతరిభ్వరీ అరిప్రే హిన్వన్తి చైనే శవసా వర్ధయన్తి చ ||౯||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 3[మార్చు]

మమాగ్నే వర్చో విహవేష్వస్తు వయం త్వేన్ధానాస్తన్వమ్పుషేమ |

మహ్యం నమన్తాం ప్రదిశశ్చతస్రస్త్వయాధ్యక్షేణ పృతనా జయేమ ||౧||


అగ్నే మన్యుం ప్రతినుదన్పరేషాం త్వం నో గోపాః పరి పాహి విశ్వతః |

అపాఞ్చో యన్తు నివతా దురస్యవో ऽమైషాం చిత్తం ప్రబుధాం వి నేశత్ ||౨||


మమ దేవా విహవే సన్తు సర్వ ఇన్ద్రవన్తో మరుతో విష్ణురగ్నిః |

మమాన్తరిక్షమురులోకమస్తు మహ్యం వాతః పవతాం కామాయాస్మై ||౩||


మహ్యం యజన్తాం మమ యానీష్టాకూతిః సత్యా మనసో మే అస్తు |

ఏనో మా ని గాం కతమచ్చనాహం విశ్వే దేవా అభి రక్షన్తు మేహ ||౪||


మయి దేవా ద్రవిణమా యజన్తాం మయి ఆశీరస్తు మయి దేవహూతిః |

దైవాః హోతారః సనిషన్న ఏతదరిష్టాః స్యామ తన్వా సువీరాః ||౫||


దైవీః షడుర్వీరురు నః కృణోత విశ్వే దేవాస ఇహ మాదయధ్వమ్ |

మా నో విదదభిభా మో అశస్తిర్మా నో విదద్వృజినా ద్వేష్యా యా ||౬||


తిస్రో దేవీర్మహి నః శర్మ యఛత ప్రజాయై నస్తన్వే౩ యచ్చ పుష్టమ్ |

మా హాస్మహి ప్రజయా మా తనూభిర్మా రధామ ద్విషతే సోమ రాజన్ ||౭||


ఉరువ్యచా నో మహిషః శర్మ యఛత్వస్మిన్హవే పురుహూతః పురుక్షు |

స నః ప్రజాయై హర్యశ్వ మృడేన్ద్ర మా నో రీరిషో మా పరా దాః ||౮||


ధాతా విధాతా భువనస్య యస్పతిర్దేవః సవితాభిమాతిషాహః |

ఆదిత్యా రుద్రా అశ్వినోభా దేవాః పాన్తు యజమానం నిరృథాత్ ||౯||


యే నః సపత్నా అప తే భవన్త్విన్ద్రాగ్నిభ్యామవ బాధామహ ఏనాన్ |

ఆదిత్యా రుద్రా ఉపరిస్పృశో నో ఉగ్రం చేత్తారమధిరాజమక్రత ||౧౦||


అర్వాఞ్చమిన్ద్రమముతో హవామహే యో గోజిద్ధనజిదశ్వజిద్యః |

ఇమం నో యజ్ఞం విహవే శృణోత్వస్మాకమభూర్హర్యశ్వ మేదీ ||౧౧||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 4[మార్చు]

యో గిరిష్వజాయథా వీరుధాం బలవత్తమః |

కుష్ఠేహి తక్మనాశన తక్మానం నాశయన్నితః ||౧||


సుపర్ణసువనే గిరౌ జాతం హిమవతస్పరి |

ధనైరభి శ్రుత్వా యన్తి విదుర్హి తక్మనాశనమ్ ||౨||


అశ్వత్థో దేవసదనస్తృతీయస్యామితో దివి |

తత్రామృతస్య చక్షణం దేవాః కుష్ఠమవన్వత ||౩||


హిరణ్యయీ నౌరచరద్ధిరణ్యబన్ధనా దివి |

తత్రామృతస్య పుష్పం దేవాః కుష్ఠమవన్వత ||౪||


హిరణ్యయాః పన్థాన ఆసన్నరిత్రాణి హిరణ్యయా |

నావో హిరణ్యయీరాసన్యాభిః కుష్ఠం నిరావహన్ ||౫||


ఇమం మే కుష్ఠ పూరుషం తమా వహ తం నిష్కురు |

తము మే అగదం కృధి ||౬||


దేవేభ్యో అధి జాతో ऽసి సోమస్యాసి సఖా హితః |

స ప్రాణాయ వ్యానాయ చక్షుషే మే అస్మై మృడ ||౭||


ఉదఙ్జాతో హిమవతః స ప్రాచ్యాం నీయసే జనమ్ |

తత్ర కుష్ఠస్య నామాన్యుత్తమాని వి భేజిరే ||౮||


ఉత్తమో నామ కుష్ఠస్యుత్తమో నామ తే పితా |

యక్ష్మం చ సర్వం నాశయ తక్మానం చారసం కృధి ||౯||


శీర్షామయం ఉపహత్యామక్ష్యోస్తన్వో౩ రపః |

కుష్ఠస్తత్సర్వం నిష్కరద్దైవం సమహ వృష్ణ్యమ్ ||౧౦||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 5[మార్చు]

రాత్రీ మాతా నభః పితార్యమా తే పితామహః |

సిలాచీ నామ వా అసి సా దేవానామసి స్వసా ||౧||


యస్త్వా పిబతి జీవతి త్రాయసే పురుషం త్వమ్ |

భర్త్రీ హి శశ్వతామసి జనానాం చ న్యఞ్చనీ ||౨||


వృక్షంవృక్షమా రోహసి వృషణ్యన్తీవ కన్యలా |

జయన్తీ ప్రత్యాతిష్ఠన్తీ స్పరణీ నామ వా అసి ||౩||


యద్దణ్డేన యదిష్వా యద్వారుర్హరసా కృతమ్ |

తస్య త్వమసి నిష్కృతిః సేమం నిష్కృధి పూరుషమ్ ||౪||


భద్రాత్ప్లక్షాన్నిస్తిష్ఠస్యశ్వత్థాత్ఖదిరాద్ధవాత్ |

భద్రాన్న్యగ్రోధాత్పర్ణాత్సా న ఏహ్యరున్ధతి ||౫||


హిరణ్యవర్ణే సుభగే సూర్యవర్ణే వపుష్టమే |

రుతం గఛాసి నిష్కృతే నిష్కృతిర్నామ వా అసి ||౬||


హిరణ్యవర్ణే సుభగే శుష్మే లోమశవక్షనే |

అపామసి స్వసా లాక్షే వాతో హాత్మా బభూవ తే ||౭||


సిలాచీ నామ కానీనో ऽజబభ్రు పితా తవ |

అశ్వో యమస్య యః శ్యావస్తస్య హాస్నాస్యుక్షితా ||౮||


అశ్వస్యాస్నః సంపతితా సా వృక్షాఁ అభి సిష్యదే |

సరా పతత్రిణీ భూత్వా సా న ఏహ్యరున్ధతి ||౯||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము