అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తములు 6 నుండి 10 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తములు 6 నుండి 10 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 6[మార్చు]

బ్రహ్మ జజ్ఞానం ప్రథమం పురస్తాద్వి సీమతః సురుచో వేన ఆవః |

స బుధ్న్యా ఉపమా అస్య విష్ఠాః సతశ్చ యోనిమసతశ్చ వి వః ||౧||


అనాప్తా యే వః ప్రథమా యాని కర్మాణి చక్రిరే |

వీరాన్నో అత్ర మా దభన్తద్వ ఏతత్పురో దధే ||౨||


సహస్రధార ఏవ తే సమస్వరన్దివో నాకే మధుజిహ్వా అసశ్చతః |

తస్య స్పశో న ని మిషన్తి భూర్ణయః పదేపదే పాశినః సన్తి సేతవే ||౩||


పుర్యు షు ప్ర ధన్వా వాజసాతయే పరి వృత్రాణి సక్షణిః |

ద్విషస్తదధ్యర్ణవేనేయసే సనిస్రసో నామాసి త్రయోదశో మాస ఇన్ద్రస్య గృహః ||౪||


న్వే౩తేనారాత్సీరసౌ స్వాహా |

తిగ్మాయుధౌ తిగ్మహేతీ సుషేవౌ సోమారుద్రావిహ సు మృడతం నః ||౫||


అవైతేనారాత్సీరసౌ స్వాహా |

తిగ్మాయుధౌ తిగ్మహేతీ సుషేవౌ సోమారుద్రావిహ సు మృడతం నః ||౬||


అపైతేనారాత్సీరసౌ స్వాహా |

తిగ్మాయుధౌ తిగ్మహేతీ సుషేవౌ సోమారుద్రావిహ సు మృడతం నః ||౭||


ముముక్తమస్మాన్దురితాదవద్యాజ్జుషేథామ్యజ్ఞమమృతమస్మాసు ధత్తమ్ ||౮||


చక్షుషో హేతే మనసో హేతే బ్రహ్మణో హేతే తపసశ్చ హేతే |

మేన్యా మేనిరస్యమేనయస్తే సన్తు యే ऽస్మాఁ అభ్యఘాయన్తి ||౯||


యో౩ ऽస్మాంశ్చక్షుషా మనసా చిత్త్యాకూత్యా చ యో అఘాయురభిదాసాత్ |

త్వం తానగ్నే మేన్యామేనీన్కృణు స్వాహా ||౧౦||


ఇన్ద్రస్య గృహో ऽసి |

తం త్వా ప్ర పద్యే తం త్వా ప్ర విశామి సర్వగుః సర్వపూరుషః సర్వాత్మా సర్వతనూః సహ యన్మే ऽస్తి తేన ||౧౧||


ఇన్ద్రస్య శర్మాసి |

తం త్వా ప్ర పద్యే తం త్వా ప్ర విశామి సర్వగుః సర్వపూరుషః సర్వాత్మా సర్వతనూః సహ యన్మే ऽస్తి తేన ||౧౨||


ఇన్ద్రస్య వర్మాసి |

తం త్వా ప్ర పద్యే తం త్వా ప్ర విశామి సర్వగుః సర్వపూరుషః సర్వాత్మా సర్వతనూః సహ యన్మే ऽస్తి తేన ||౧౩||


ఇన్ద్రస్య వరూథమసి |

తం త్వా ప్ర పద్యే తం త్వా ప్ర విశామి సర్వగుః సర్వపూరుషః సర్వాత్మా సర్వతనూః సహ యన్మే ऽస్తి తేన ||౧౪||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 7[మార్చు]

ఆ నో భర మా పరి ష్ఠా అరాతే మా నో రక్షీర్దక్షిణాం నీయమానామ్ |

నమో వీర్త్సాయా అసమృద్ధయే నమో అస్త్వరాతయే ||౧||


యమరాతే పురోధత్సే పురుషం పరిరాపిణమ్ |

నమస్తే తస్మై కృణ్మో మా వనిం వ్యథయీర్మమ ||౨||


ప్ర ణో వనిర్దేవకృతా దివా నక్తం చ కల్పతామ్ |

అరాతిమనుప్రేమో వయం నమో అస్త్వరాతయే ||౩||


సరస్వతీమనుమతిమ్భగమ్యన్తో హవామహే |

వాచమ్జుష్టాం మధుమతీమవాదిషం దేవానాం దేవహూతిషు ||౪||


యం యాచామ్యహం వాచా సరస్వత్యా మనోయుజా |

శ్రద్ధా తమద్య విన్దతు దత్తా సోమేన బభ్రుణా ||౫||


మా వనిం మా వాచం నో వీర్త్సీరుభావిన్ద్రాగ్నీ ఆ భరతాం నో వసూని |

సర్వే నో అద్య దిత్సన్తో ऽరాతిం ప్రతి హర్యత ||౬||


పరో ऽపేహ్యసమృద్ధే వి తే హేతిమ్నయామసి |

వేద త్వాహం నిమీవన్తీం నితుదన్తీమరాతే ||౭||


ఉత నగ్నా బోభువతీ స్వప్నయా సచసే జనమ్ |

అరాతే చిత్తమ్వీర్త్సన్త్యాకూతిమ్పురుషస్య చ ||౮||


యా మహతీ మహోన్మానా విశ్వా ఆశా వ్యానశే |

తస్యై హిరణ్యకేశ్యై నిరృత్యా అకరం నమః ||౯||


హిరణ్యవర్ణా సుభగా హిరణ్యకశిపుర్మహీ |

తస్యై హిరణ్యద్రాపయే ऽరాత్యా అకరం నమః ||౧౦||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 8[మార్చు]

వైకఙ్కతేనేధ్మేన దేవేభ్య ఆజ్యం వహ |

అగ్నే తామిహ మాదయ సర్వ ఆ యన్తు మే హవమ్ ||౧||


ఇన్ద్రా యాహి మే హవమిదం కరిష్యామి తచ్ఛృణు |

ఇమ అैన్ద్రా అతిసరా ఆకూతిం సం నమన్తు మే |

తేభిః శకేమ వీర్య౧ం జాతవేదస్తనూవశిన్ ||౨||


యదసావముతో దేవా అదేవః సంశ్చికీర్షతి |

మా తస్యాగ్నిర్హవ్యం వాక్షీద్ధవం దేవా అస్య మోప గుర్మమైవ హవమేతన ||౩||


అతి ధావతాతిసరా ఇన్ద్రస్య వచసా హత |

అవిం వృక ఇవ మథ్నీత స వో జీవన్మా మోచి ప్రానమస్యాపి నహ్యత ||౪||


యమమీ పురోదధిరే బ్రహ్మాణమపభూతయే |

ఇన్ద్ర స తే అధస్పదం తం ప్రత్యస్యామి మృత్యవే ||౫||


యది ప్రేయుర్దేవపురా బ్రహ్మ వర్మాణి చక్రిరే |

తనూపానం పరిపాణం కృణ్వానా యదుపోచిరే సర్వం తదరసం కృధి ||౬||


యానసావతిసరాంశ్చకార కృణవచ్చ యాన్ |

త్వం తానిన్ద్ర వృత్రహన్ప్రతీచః పునరా కృధి యథాముం తృణహాం జనమ్ ||౭||


యథేన్ద్ర ఉద్వాచనం లబ్ధ్వా చక్రే అధస్పదమ్ |

కృణ్వే ऽహమధరాన్తథా అమూఞ్ఛశ్వతీభ్యః సమాభ్యః ||౮||


అత్రైనానిన్ద్ర వృత్రహన్నుగ్రో మర్మణి విధ్య |

అత్రైవైనానభి తిష్ఠేన్ద్ర మేద్య౧హం తవ |

అను త్వేన్ద్రా రభామహే స్యామ సుమతౌ తవ ||౯||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 9[మార్చు]

దివే స్వాహా ||౧||


పృథివ్యై స్వాహా ||౨||


అన్తరిక్షాయ స్వాహా ||౩||


అన్తరిక్షాయ స్వాహా ||౪||


దివే స్వాహా ||౫||


పృథివ్యై స్వాహా ||౬||


సూర్యో మే చక్షుర్వాతః ప్రాణో ऽన్తరిక్షమాత్మా పృథివీ శరీరమ్ |

అస్తృతో నామాహమయమస్మి స ఆత్మానం ని దధే ద్యావాపృథివీభ్యాం గోపీథాయ ||౭||


ఉదాయురుద్బలముత్కృతముత్కృత్యామున్మనీషాముదిన్ద్రియమ్ |

ఆయుష్కృదాయుష్పత్నీ స్వధావన్తౌ గోపా మే స్తం గోపాయతం మా |

ఆత్మసదౌ మే స్తం మా మా హింసిష్టమ్ ||౮||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 10[మార్చు]

అశ్మవర్మ మే ऽసి యో మా ప్రాచ్యా దిశో ऽఘాయురభిదాసాత్ |

ఏతత్స ఋఛాత్ ||౧||


అశ్మవర్మ మే ऽసి యో మా దక్షిణాయా దిశో ऽఘాయురభిదాసాత్ |

ఏతత్స ఋఛాత్ ||౨||


అశ్మవర్మ మే ऽసి యో మా ప్రతీచ్యా దిశో ऽఘాయురభిదాసాత్ |

ఏతత్స ఋఛాత్ ||౩||


అశ్మవర్మ మే ऽసి యో మోదీచ్యా దిశో ऽఘాయురభిదాసాత్ |

ఏతత్స ఋఛాత్ ||౪||


అశ్మవర్మ మే ऽసి యో మా ధ్రువాయా దిశో ऽఘాయురభిదాసాత్ |

ఏతత్స ఋఛాత్ ||౫||


అశ్మవర్మ మే ऽసి యో మోర్ధ్వాయా దిశో ऽఘాయురభిదాసాత్ |

ఏతత్స ఋఛాత్ ||౬||


అశ్మవర్మ మే ऽసి యో మా దిశామన్తర్దేశేభ్యో ऽఘాయురభిదాసాత్ |

ఏతత్స ఋఛాత్ ||౭||


బృహతా మన ఉప హ్వయే మాతరిశ్వనా ప్రాణాపానౌ |

సూర్యాచ్చక్షురన్తరిక్షాచ్ఛ్రోత్రం పృథివ్యాః శరీరమ్ |

సరస్వత్యా వాచముప హ్వయామహే మనోయుజా ||౮||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము