అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తములు 11 నుండి 15 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తములు 11 నుండి 15 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 11[మార్చు]

కథం మహే అసురాయాబ్రవీరిహ కథం పిత్రే హరయే త్వేషనృమ్ణః |

పృశ్నిం వరుణ దక్షిణాం దదావాన్పునర్మఘ త్వం మనసాచికిత్సీః ||౧||


న కామేన పునర్మఘో భవామి సం చక్షే కం పృశ్నిమేతాముపాజే |

కేన ను త్వమథర్వన్కావ్యేన కేన జాతేనాసి జాతవేదాః ||౨||


సత్యమహం గభీరః కావ్యేన సత్యం జాతేనాస్మి జాతవేదాః |

న మే దాసో నార్యో మహిత్వా వ్రతం మీమాయ యదహం ధరిష్యే ||౩||


న త్వదన్యః కవితరో న మేధయా ధీరతరో వరుణ స్వధావన్ |

త్వం తా విశ్వా భువనాని వేత్థ స చిన్ను త్వజ్జనో మాయీ బిభాయ ||౪||


త్వం హ్యఙ్గ వరుణ స్వధావన్విశ్వా వేత్థ జనిమ సుప్రణీతే |

కిం రజస ఏనా పరో అన్యదస్త్యేనా కిం పరేణావరమముర ||౫||


ఏకం రజస ఏనా పరో అన్యదస్త్యేనా పర ఏకేన దుర్ణశం చిదర్వాక్ |

తత్తే విద్వాన్వరుణ ప్ర బ్రవీమ్యధోవచసః పణయో భవన్తు నీచైర్దాసా ఉప సర్పన్తు భూమిమ్ ||౬||


త్వం హ్యఙ్గ వరుణ బ్రవీషి పునర్మఘేష్వవద్యాని భూరి |

మో షు పణీఁరభ్యేతావతో భూన్మా త్వా వోచన్నరాధసం జనాసః ||౭||


మా మా వోచన్నరాధసం జనాసః పునస్తే పృశ్నిం జరితర్దదామి |

స్తోత్రం మే విశ్వమా యాహి శచీభిరన్తర్విశ్వాసు మానుషీషు దిక్షు ||౮||


ఆ తే స్తోత్రాణ్యుద్యతాని యన్త్వన్తర్విశ్వాసు మానుషీషు దిక్షు |

దేహి ను మే యన్మే అదత్తో అసి యుజ్యో మే సప్తపదః సఖాసి ||౯||


సమా నౌ బన్ధుర్వరుణ సమా జా వేదాహం తద్యన్నావేషా సమా జా |

దదామి తద్యత్తే అదత్తో అస్మి యుజ్యస్తే సప్తపదః సఖాస్మి ||౧౦||


దేవో దేవాయ గృణతే వయోధా విప్రో విప్రాయ స్తువతే సుమేధాః |

అజీజనో హి వరుణ స్వధావన్నథర్వాణం పితరం దేవబన్ధుమ్ |

తస్మా ఉ రాధః కృణుహి సుప్రశస్తం సఖా నో అసి పరమం చ బన్ధుః ||౧౧||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 12[మార్చు]

సమిద్ధో అద్య మనుషో దురోణే దేవో దేవాన్యజసి జాతవేదః |

ఆ చ వహ మిత్రమహశ్చికిత్వాన్త్వం దూతః కవిరసి ప్రచేతాః ||౧||


తనూనపాత్పథ ఋతస్య యానాన్మధ్వా సమఞ్జన్త్స్వదయా సుజిహ్వ |

మన్మాని ధీభిరుత యజ్ఞమృన్ధన్దేవత్రా చ కృణుహ్యధ్వరమ్నః ||౨||


ఆజుహ్వాన ఈడ్యో బన్ద్యశ్చా యాహ్యగ్నే వసుభిః సజోషాః |

త్వం దేవానామసి యహ్వ హోతా స ఏనాన్యక్షీషితో యజీయాన్ ||౩||


ప్రాచీనం బర్హిః ప్రదిశా పృథివ్యా వస్తోరస్యా వృజ్యతే అగ్రే అహ్నామ్ |

వ్యు ప్రథతే వితరం వరీయో దేవేభ్యో అదితయే స్యోనమ్ ||౪||


వ్యచస్వతీరుర్వియా వి శ్రయన్తాం పతిభ్యో న జనయః శుమ్భమానాః |

దేవీర్ద్వారో బృహతీర్విశ్వమిన్వా దేవేభ్యో భవత సుప్రాయణాః ||౫||


ఆ సుష్వయన్తీ యజతే ఉపాకే ఉషాసానక్తా సదతాం ని యోనౌ |

దివ్యే యోషణే బృహతీ సురుక్మే అధి శ్రియం శుక్రపిశం దధానే ||౬||


దైవ్యా హోతారా ప్రథమా సువాచా మిమానా యజ్ఞం మనుషో యజధ్యై |

ప్రచోదయన్తా విదథేషు కారూ ప్రాచీనం జ్యోతిః ప్రదిశా దిశన్తా ||౭||


ఆ నో యజ్ఞం భారతీ తూయమేత్విడా మనుష్వదిహ చేతయన్తీ |

తిస్రో దేవీర్బర్హిరేదం స్యోనం సరస్వతీః స్వపసః సదన్తామ్ ||౮||


య ఇమే ద్యావాపృథివీ జనిత్రీ రూపైరపింశద్భువనాని విశ్వా |

తమద్య హోతరిషితో యజీయాన్దేవం త్వష్టారమిహ యక్షి విద్వాన్ ||౯||


ఉపావసృజ త్మన్యా సమఞ్జన్దేవానాం పాథ ఋతుథా హవీంషి |

వనస్పతిః శమితా దేవో అగ్నిః స్వదన్తు హవ్యం మధునా ఘృతేన ||౧౦||


సద్యో జాతో వ్యమిమీత యజ్ఞమగ్నిర్దేవానామభవత్పురోగాః |

అస్య హోతుః ప్రశిష్యృతస్య వాచి స్వాహాకృతం హవిరదన్తు దేవాః ||౧౧||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 13[మార్చు]

దదిర్హి మహ్యం వరుణో దివః కవిర్వచోభిరుగ్రైర్ని రిణామి తే విషమ్ |

ఖాతమఖాతముత సక్తమగ్రభమిరేవ ధన్వన్ని జజాస తే విషమ్ ||౧||


యత్తే అపోదకం విషం తత్త ఏతాస్వగ్రభమ్ |

గృహ్ణామి తే మధ్యమముత్తమం రసముతావమమ్భియసా నేశదాదు తే ||౨||


వృషా మే రవో నభసా న తన్యతురుగ్రేణ తే వచసా బాధ ఆదు తే |

అహం తమస్య నృభిరగ్రభమ్రసం తమస ఇవ జ్యోతిరుదేతు సూర్యః ||౩||


చక్షుషా తే చక్షుర్హన్మి విషేణ హన్మి తే విషమ్ |

అహే మ్రియస్వ మా జీవీః ప్రత్యగభ్యేతు త్వా విషమ్ ||౪||


కైరాత పృశ్న ఉపతృణ్య బభ్ర ఆ మే శృణుతాసితా అలీకాః |

మా మే సఖ్యుః స్తామానమపి ష్ఠాతాశ్రావయన్తో ని విషే రమధ్వమ్ ||౫||


అసితస్య తైమాతస్య బభ్రోరపోదకస్య చ |

సాత్రాసాహస్యాహం మన్యోరవ జ్యామివ ధన్వనో వి ముఞ్చామి రథాఁ ఇవ ||౬||


ఆలిగీ చ విలిగీ చ పితా చ మతా చ |

విద్మ వః సర్వతో బన్ధ్వరసాః కిం కరిష్యథ ||౭||


ఉరుగూలాయా దుహితా జాతా దాస్యసిక్న్యా |

ప్రతఙ్కం దద్రుషీణాం సర్వాసామరసమ్విషమ్ ||౮||


కర్ణా శ్వావిత్తదబ్రవీద్గిరేరవచరన్తికా |

యాః కాశ్చేమాః ఖనిత్రిమాస్తాసామరసతమం విషమ్ ||౯||


తాబువం న తాబువం న ఘేత్త్వమసి తాబువమ్ |

తాబువేనారసం విషమ్ ||౧౦||


తస్తువం న తస్తువం న ఘేత్త్వమసి తస్తువమ్ |

తస్తువేనారసం విషమ్ ||౧౧||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 14[మార్చు]

సుపర్ణస్త్వాన్వవిన్దత్సూకరస్త్వాఖనన్నసా |

దిప్సౌషధే త్వం దిప్సన్తమవ కృత్యాకృతం జహి ||౧||


అవ జహి యాతుధానానవ కృత్యాకృతం జహి |

అథో యో అస్మాన్దిప్సతి తము త్వం జహ్యోషధే ||౨||


రిశ్యస్యేవ పరీశాసం పరికృత్య పరి త్వచః |

కృత్యాం కృత్యాకృతే దేవా నిష్కమివ ప్రతి ముఞ్చత ||౩||


పునః కృత్యాం కృత్యాకృతే హస్తగృహ్య పరా ణయ |

సమక్షమస్మ ఆ ధేహి యథా కృత్యాకృతమ్హనత్ ||౪||


కృత్యాః సన్తు కృత్యాకృతే శపథః శపథీయతే |

సుఖో రథ ఇవ వర్తతాం కృత్యా కృత్యాకృతం పునః ||౫||


యది స్త్రీ యది వా పుమాన్కృత్యాం చకార పాప్మనే |

తాము తస్మై నయామస్యశ్వమివాశ్వాభిధాన్యా ||౬||


యది వాసి దేవకృతా యది వా పురుషైః కృతా |

తాం త్వా పునర్ణయామసీన్ద్రేణ సయుజా వయమ్ ||౭||


అగ్నే పృతనాషాట్పృతనాః సహస్వ |

పునః కృత్యాం కృత్యాకృతే ప్రతిహరణేన హరామసి ||౮||


కృతవ్యధని విద్య తం యశ్చకార తమిజ్జహి |

న త్వామచక్రుషే వయం వధాయ సం శిశీమహి ||౯||


పుత్ర ఇవ పితరం గఛ స్వజ ఇవాభిష్ఠితో దశ |

బన్ధమివావక్రామీ గఛ కృత్యే కృత్యాకృతం పునః ||౧౦||


ఉదేణీవ వారణ్యభిస్కన్ధం మృగీవ |

కృత్యా కర్తారమృఛతు ||౧౧||


ఇష్వా ఋజీయః పతతు ద్యావాపృథివీ తం ప్రతి |

సా తం మృగమివ గృహ్ణతు కృత్యా కృత్యాకృతం పునః ||౧౨||


అగ్నిరివైతు ప్రతికూలమనుకూలమివోదకమ్ |

సుఖో రథ ఇవ వర్తతాం కృత్యా కృత్యాకృతం పునః ||౧౩||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 15[మార్చు]

ఏకా చ మే దశ చ మే ऽపవక్తార ఓషధే |

ఋతజాత ఋతావరి మధు మే మధులా కరః ||౧||


ద్వే చ మే వింశతిశ్చ మే ऽపవక్తార ఓషధే |

ఋతజాత ఋతావరి మధు మే మధులా కరః ||౨||


తిస్రశ్చ మే త్రింశచ్చ మే ऽపవక్తార ఓషధే |

ఋతజాత ఋతావరి మధు మే మధులా కరః ||౩||


చతస్రశ్చ మే చత్వారింశచ్చ మే ऽపవక్తార ఓషధే |

ఋతజాత ఋతావరి మధు మే మధులా కరహ్ ||౪||


పఞ్చ చ మే పఞ్చాశచ్చ మే ऽపవక్తార ఓషధే |

ఋతజాత ఋతావరి మధు మే మధులా కరః ||౫||


షట్చ మే షష్టిశ్చ మే ऽపవక్తార ఓషధే |

ఋతజాత ఋతావరి మధు మే మధులా కరః ||౬||


సప్త చ మే సప్తతిశ్చ మే ऽపవక్తార ఓషధే |

ఋతజాత ఋతావరి మధు మే మధులా కరః ||౭||


అష్ట చ మే ऽశీతిశ్చ మే ऽపవక్తార ఓషధే |

ఋతజాత ఋతావరి మధు మే మధులా కరః ||౮||


నవ చ మే నవతిశ్చ మే ऽపవక్తార ఓషధే |

ఋతజాత ఋతావరి మధు మే మధులా కరః ||౯||


దశ చ మే శతం చ మే ऽపవక్తార ఓషధే |

ఋతజాత ఋతావరి మధు మే మధులా కరః ||౧౦||


శతం చ మే సహస్రం చాపవక్తార ఓషధే |

ఋతజాత ఋతావరి మధు మే మధులా కరః ||౧౧||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము