అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తములు 16 నుండి 20 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తములు 16 నుండి 20 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 16[మార్చు]

యద్యేకవృషో ऽసి సృజారసో ऽసి ||౧||


యది ద్వివృషో ऽసి సృజారసో ऽసి ||౨||


యది త్రివృసో ऽసి సృజారసో ऽసి ||౩||


యది చతుర్వృషో ऽసి సృజారసో ऽసి ||౪||


యది పఞ్చవృషో ऽసి సృజారసో ऽసి ||౫||


యది షడ్వృషో ऽసి సృజారసో ऽసి ||౬||


యది సప్తవృషో ऽసి సృజారసో ऽసి ||౭||


యద్యష్టవృషో ऽసి సృజారసో ऽసి ||౮||


యది నవవృషో ऽసి సృజారసో ऽసి ||౯||


యది దశవృషో ऽసి సృజారసో ऽసి ||౧౦||


యద్యేకాదశో ऽసి సో ऽపోదకో ऽసి ||౧౧||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 17[మార్చు]

తే ऽవదన్ప్రథమా బ్రహ్మకిల్బిషే ऽకూపారః సలిలో మాతరిశ్వా |

వీడుహరాస్తప ఉగ్రం మయోభూరాపో దేవీః ప్రథమజా ఋతస్య ||౧||


సోమో రాజా ప్రథమో బ్రహ్మజాయాం పునః ప్రాయఛదహృణీయమానః |

అన్వర్తితా వరుణో మిత్ర ఆసీదగ్నిర్హోతా హస్తగృహ్యా నినాయ ||౨||


హస్తేనైవ గ్రాహ్య ఆధిరస్యా బ్రహ్మజాయేతి చేదవోచత్ |

న దూతాయ ప్రహేయా తస్థ ఏషా తథా రాష్ట్రం గుపితం క్షత్రియస్య ||౩||


యామాహుస్తారకైషా వికేశీతి దుఛునాం గ్రామమవపద్యమానామ్ |

సా బ్రహ్మజాయా వి దునోతి రాష్ట్రం యత్ర ప్రాపాది శశ ఉల్కుషీమాన్ ||౪||


బ్రహ్మచారీ చరతి వేవిషద్విషః స దేవానాం భవత్యేకమఙ్గమ్ |

తేన జాయామన్వవిన్దద్బృహస్పతిః సోమేన నీతాం జుహ్వ౧ం న దేవాః ||౫||


దేవా వా ఏతస్యామవదన్త పూర్వే సప్తఋషయస్తపసా యే నిషేదుః |

భీమా జాయా బ్రాహ్మణస్యాపనీతా దుర్ధాం దధాతి పరమే వ్యోమన్ ||౬||


యే గర్భా అవపద్యన్తే జగద్యచ్చాపలుప్యతే |

వీరా యే తృహ్యన్తే మిథో బ్రహ్మజాయా హినస్తి తాన్ ||౭||


ఉత యత్పతయో దశ స్త్రియాః పూర్వే అబ్రాహ్మణాః |

బ్రహ్మా చేద్ధస్తమగ్రహీత్స ఏవ పతిరేకధా ||౮||


బ్రాహ్మణ ఏవ పతిర్న రాజన్యో౩ న వైశ్యః |

తత్సూర్యః ప్రబ్రువన్నేతి పఞ్చభ్యో మానవేభ్యః ||౯||


పునర్వై దేవా అదదుః పునర్మనుష్యా అదదుః |

రాజానః సత్యం గృహ్ణానా బ్రహ్మజాయాం పునర్దదుః ||౧౦||


పునర్దాయ బ్రహ్మజాయాం కృత్వా దేవైర్నికిల్బిషమ్ |

ఊర్జం పృథివ్యా భక్త్వోరుగాయముపాసతే ||౧౧||


నాస్య జాయా శతవాహీ కల్యాణీ తల్పమా శయే |

యస్మిన్రాష్ట్రే నిరుధ్యతే బ్రహ్మజాయాచిత్త్యా ||౧౨||


న వికర్ణః పృథుశిరాస్తస్మిన్వేశ్మని జాయతే |

యస్మిన్రాష్ట్రే నిరుధ్యతే బ్రహ్మజాయాచిత్త్యా ||౧౩||


నాస్య క్సత్తా నిష్కగ్రీవః సూనానామేత్యగ్రతః |

యస్మిన్రాష్ట్రే నిరుధ్యతే బ్రహ్మజాయాచిత్త్యా ||౧౪||


నాస్య శ్వేతః కృష్ణకర్ణో ధురి యుక్తో మహీయతే |

యస్మిన్రాష్ట్రే నిరుధ్యతే బ్రహ్మజాయాచిత్త్యా ||౧౫||


నాస్య క్షేత్రే పుష్కరిణీ నాణ్డీకమ్జాయతే బిసమ్ |

యస్మిన్రాష్ట్రే నిరుధ్యతే బ్రహ్మజాయాచిత్త్యా ||౧౬||


నాస్మై పృశ్నిం వి దుహన్తి యే ऽస్యా దోహముపాసతే |

యస్మిన్రాష్ట్రే నిరుధ్యతే బ్రహ్మజాయాచిత్త్యా ||౧౭||


నాస్య ధేనుః కల్యాణీ నానడ్వాన్త్సహతే ధురమ్ |

విజానిర్యత్ర బ్రహ్మణో రాత్రిం వసతి పాపయా ||౧౮||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 18[మార్చు]

నైతాం తే దేవా అదదుస్తుభ్యం నృపతే అత్తవే |

మా బ్రాహ్మణస్య రాజన్య గాం జిఘత్సో అనాద్యామ్ ||౧||


అక్షద్రుగ్ధో రాజన్యః పాప ఆత్మపరాజితః |

స బ్రాహ్మణస్య గామద్యాదద్య జీవాని మా శ్వః ||౨||


ఆవిష్టితాఘవిషా పృదాకూరివ చర్మణా |

సా బ్రాహ్మణస్య రాజన్య తృష్టైషా గౌరనాద్యా ||౩||


నిర్వై క్షత్రం నయతి హన్తి వర్చో ऽగ్నిరివారబ్ధో వి దునోతి సర్వమ్ |

యో బ్రాహ్మణం మన్యతే అన్నమేవ స విషస్య పిబతి తైమాతస్య ||౪||


య ఏనం హన్తి మృదుం మన్యమానో దేవపీయుర్ధనకామో న చిత్తాత్ |

సం తస్యేన్ద్రో హృదయే ऽగ్నిమిన్ధే ఉభే ఏనం ద్విష్టో నభసీ చరన్తమ్ ||౫||


న బ్రాహ్మణో హింసితవ్యో౩ ऽగ్నిః ప్రియతనోరివ |

సోమో హ్యస్య దాయాద ఇన్ద్రో అస్యాభిశస్తిపాః ||౬||


శతాపాష్ఠాం ని గిరతి తాం న శక్నోతి నిఃఖిదమ్ |

అన్నం యో బ్రహ్మణామ్మల్వః స్వాద్వ౧ద్మీతి మన్యతే ||౭||


జిహ్వా జ్యా భవతి కుల్మలం వాఙ్నాడీకా దన్తాస్తపసాభిదిగ్ధాః |

తేభిర్బ్రహ్మా విధ్యతి దేవపీయూన్హృద్బలైర్ధనుర్భిర్దేవజూతైః ||౮||


తీక్ష్ణేషవో బ్రాహ్మణా హేతిమన్తో యామస్యన్తి శరవ్యా౩ం న సా మృషా |

అనుహాయ తపసా మన్యునా చోత దురాదవ భిన్దన్త్యేనమ్ ||౯||


యే సహస్రమరాజన్నాసన్దశశతా ఉత |

తే బ్రాహ్మణస్య గాం జగ్ధ్వా వైతహవ్యాః పరాభవన్ ||౧౦||


గౌరేవ తాన్హన్యమానా వైతహవ్యాఁ అవాతిరత్ |

యే కేసరప్రాబన్ధాయాశ్చరమాజామపేచిరన్ ||౧౧||


ఏకశతం తా జనతా యా భూమిర్వ్యధూనుత |

ప్రజాం హింసిత్వా బ్రాహ్మణీమసంభవ్యం పరాభవన్ ||౧౨||


దేవపీయుశ్చరతి మర్త్యేషు గరగీర్ణో భవత్యస్థిభూయాన్ |

యో బ్రాహ్మణం దేవబన్ధుం హినస్తి న స పితృయాణమప్యేతి లోకమ్ ||౧౩||


అగ్నిర్వై నః పదవాయః సోమో దాయాద ఉచ్యతే |

హన్తాభిశస్తేన్ద్రస్తథా తద్వేధసో విదుః ||౧౪||


ఇషురివ దిగ్ధా నృపతే పృదాకూరివ గోపతే |

సా బ్రాహ్మణస్యేషుర్ఘోరా తయా విధ్యతి పీయతః ||౧౫||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 19[మార్చు]

అతిమాత్రమవర్ధన్త నోదివ దివమస్పృశన్ |

భృగుం హింసిత్వా సృఞ్జయా వైతహవ్యాః పరాభవన్ ||౧||


యే బృహత్సామానమాఙ్గిరసమార్పయన్బ్రాహ్మణం జనాః |

పేత్వస్తేషాముభయాదమవిస్తోకాన్యావయత్ ||౨||


యే బ్రాహ్మణం ప్రత్యష్ఠీవన్యే వాస్మిఞ్ఛుల్కమీషిరే |

అస్నస్తే మధ్యే కుల్యాయాః కేశాన్ఖాదన్త ఆసతే ||౩||


బ్రహ్మగవీ పచ్యమానా యావత్సాభి విజఙ్గహే |

తేజో రాష్ట్రస్య నిర్హన్తి న వీరో జాయతే వృషా ||౪||


క్రూరమస్యా ఆశసనం తృష్టం పిశితమస్యతే |

క్షీరం యదస్యాః పీయతే తద్వై పితృషు కిల్బిషమ్ ||౫||


ఉగ్రో రాజా మన్యమానో బ్రాహ్మణం యో జిఘత్సతి |

పరా తత్సిచ్యతే రాష్ట్రం బ్రాహ్మణో యత్ర జీయతే ||౬||


అష్టాపదీ చతురక్షీ చతుఃశ్రోత్రా చతుర్హనుః |

ద్వ్యాస్యా ద్విజిహ్వా భూత్వా సా రాష్ట్రమవ ధూనుతే బ్రహ్మజ్యస్య ||౭||


తద్వై రాష్ట్రమా స్రవతి నావం భిన్నామివోదకమ్ |

బ్రహ్మాణం యత్ర హింసన్తి తద్రాష్ట్రం హన్తి దుఛునా ||౮||


తం వృక్షా అప సేధన్తి ఛాయాం నో మోప గా ఇతి |

యో బ్రాహ్మణస్య సద్ధనమభి నారద మన్యతే ||౯||


విషమేతద్దేవకృతం రాజా వరుణో ऽబ్రవీత్ |

న బ్రాహ్మణస్య గాం జగ్ధ్వా రాస్త్రే జాగార కశ్చన ||౧౦||


నవైవ తా నవతయో యా భూమిర్వ్యధూనుత |

ప్రజాం హింసిత్వా బ్రాహ్మణీమసంభవ్యం పరాభవన్ ||౧౧||


యామ్మృతాయానుబధ్నన్తి కూద్యం పదయోపనీమ్ |

తద్వై బ్రహ్మజ్య తే దేవా ఉపస్తరణమబ్రువన్ ||౧౨||


అశ్రూణి కృపమానస్య యాని జీతస్య వావృతుః |

తం వై బ్రహ్మజ్య తే దేవా అపాం భాగమధారయన్ ||౧౩||


4 యేన మృతం స్నపయన్తి శ్మశ్రూణి యేనోన్దతే |

తం వై బ్రహ్మజ్య తే దేవా అపాం భాగమధారయన్ ||౧౪||


న వర్షం మైత్రావరుణం బ్రహ్మజ్యమభి వర్షతి |

నాస్మై సమితిః కల్పతే న మిత్రం నయతే వశమ్ ||౧౫||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 20[మార్చు]

ఉచ్చైర్ఘోషో దున్దుభిః సత్వనాయన్వానస్పత్యః సంభృత ఉసృఇయాభిః |

వాచం క్షుణువానో దమయన్త్సపత్నాన్త్సింహ ఇవ జేష్యన్నభి తంస్తనీహి ||౧||


సింహ ఇవాస్తానీద్ద్రువయో విబద్ధో ऽభిక్రన్దన్నృషభో వాసితామివ |

వృషా త్వం వధ్రయస్తే సపత్నా అैన్ద్రస్తే శుష్మో అభిమాతిషాహః ||౨||


వృషేవ యూథే సహసా విదానో గవ్యన్నభి రువ సంధనాజిత్ |

శుచా విధ్య హృదయం పరేషాం హిత్వా గ్రామాన్ప్రచ్యుతా యన్తు శత్రవః ||౩||


సంజయన్పృతనా ఊర్ధ్వమాయుర్గృహ్యా గృహ్ణానో బహుధా వి చక్ష్వ |

దైవీం వాచం దున్దుభ ఆ గురస్వ వేధాః శత్రూణాముప భరస్వ వేదః ||౪||


దున్దుభేర్వాచం ప్రయతాం వదన్తీమాశృణ్వతీ నాథితా ఘోషబుద్ధా |

నారీ పుత్రం ధావతు హస్తగృహ్యామిత్రీ భీతా సమరే వధానామ్ ||౫||


పూర్వో దున్దుభే ప్ర వదాసి వాచం భూమ్యాః పృష్ఠే వద రోచమానః |

అమిత్రసేనామభిజఞ్జభానో ద్యుమద్వద దున్దుభే సూనృతావత్ ||౬||


అన్తరేమే నభసీ ఘోషో అస్తు పృథక్తే ధ్వనయో యన్తు శీభమ్ |

అభి క్రన్ద స్తనయోత్పిపానః శ్లోకకృన్మిత్రతూర్యాయ స్వర్ధీ ||౭||


ధీభిః కృతః ప్ర వదాతి వాచముద్ధర్షయ సత్వనామాయుధాని |

ఇన్ద్రమేదీ సత్వనో ని హ్వయస్వ మిత్రైరమిత్రాఁ అవ జఙ్ఘనీహి ||౮||


సంక్రన్దనః ప్రవదో ధృష్ణుషేణః ప్రవేదకృద్బహుధా గ్రామఘోషీ |

శ్రియో వన్వనో వయునాని విద్వాన్కీర్తిమ్బహుభ్యో వి హర ద్విరాజే ||౯||


శ్రేయఃకేతో వసుజిత్సహీయాన్త్సంగ్రామజిత్సంశితో బ్రహ్మణాసి |

అంశూనివ గ్రావాధిషవణే అద్రిర్గవ్యన్దున్దుభేऽధి నృత్య వేదః ||౧౦||


శత్రూషాణ్నీషాదభిమాతిషాహో గవేషణః సహమాన ఉద్భిత్ |

వాగ్వీవ మన్త్రం ప్ర భరస్వ వాచమ్సాంగ్రామజిత్యాయేషముద్వదేహ ||౧౧||


అచ్యుతచ్యుత్సమదో గమిష్ఠో మృధో జేతా పురఏతాయోధ్యః |

ఇన్ద్రేణ గుప్తో విదథా నిచిక్యద్ధృద్ద్యోతనో ద్విషతాం యాహి శీభమ్ ||౧౨||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము