అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తములు 21 నుండి 25 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తములు 21 నుండి 25 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 21[మార్చు]

విహృదయం వైమనస్యం వదామిత్రేషు దున్దుభే |

విద్వేషం కశ్మశం భయమమిత్రేషు ని దధ్మస్యవ ఏనాన్దున్దుభే జహి ||౧||


ఉద్వేపమానా మనసా చక్షుషా హృదయేన చ |

ధావన్తు బిభ్యతో ऽమిత్రాః ప్రత్రాసేనాజ్యే హుతే ||౨||


వానస్పత్యః సంభృత ఉస్రియాభిర్విశ్వగోత్ర్యః |

ప్రత్రాసమమిత్రేభ్యో వదాజ్యేనాభిఘారితః ||౩||


యథా మృగాః సంవిజన్త ఆరణ్యాః పురుషాదధి |

ఏవ త్వం దున్దుభే ऽమిత్రానభి క్రన్ద ప్ర త్రాసయాథో చిత్తాని మోహయ ||౪||


యథా వృకాదజావయో ధావన్తి బహు బిభ్యతీః |

ఏవ త్వం దున్దుభే ऽమిత్రానభి క్రన్ద ప్ర త్రాసయాథో చిత్తాని మోహయ ||౫||


యథా శ్యేనాత్పతత్రిణః సంవిజన్తే అహర్దివి సింహస్య స్తనథోర్యథా |

ఏవ త్వం దున్దుభే ऽమిత్రానభి క్రన్ద ప్ర త్రాసయాథో చిత్తాని మోహయ ||౬||


పరామిత్రాన్దున్దుభినా హరిణస్యాజినేన చ |

సర్వే దేవా అతిత్రసన్యే సంగ్రామస్యేషతే ||౭||


యైరిన్ద్రః ప్రక్రీడతే పద్ఘోషైశ్ఛాయయా సహ |

తైరమిత్రాస్త్రసన్తు నో ऽమీ యే యన్త్యనీకశః ||౮||


జ్యాఘోషా దున్దుభయో ऽభి క్రోశన్తు యా దిశః |

సేనాః పరాజితా యతీరమిత్రాణామనీకశః ||౯||


ఆదిత్య చక్షురా దత్స్వ మరీచయో ऽను ధావత |

పత్సఙ్గినీరా సజన్తు విగతే బాహువీర్యే ||౧౦||


యూయముగ్రా మరుతః పృశ్నిమాతర ఇన్ద్రేణ యుజా ప్ర మృనీత శత్రూన్ |

సోమో రాజా వరుణో రాజా మహాదేవ ఉత మృత్యురిన్ద్రః ||౧౧||


ఏతా దేవసేనాః సూర్యకేతవః సచేతసః |

అమిత్రాన్నో జయన్తు స్వాహా ||౧౨||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 22[మార్చు]

అగ్నిస్తక్మానమప బాధతామితః సోమో గ్రావా వరుణః పూతదక్షాః |

వేదిర్బర్హిః సమిధః శోశుచానా అప ద్వేషాంస్యముయా భవన్తు ||౧||


అయం యో విశ్వాన్హరితాన్కృణోష్యుచ్ఛోచయన్నగ్నిరివాభిదున్వన్ |

అధా హి తక్మన్నరసో హి భూయా అధా న్యఙ్ఙధరాన్వా పరేహి ||౨||


యః పరుషః పారుషేయో ऽవధ్వంస ఇవారుణః |

తక్మానం విశ్వధావీర్యాధరాఞ్చం పరా సువా ||౩||


అధరాఞ్చమ్ప్ర హిణోమి నమః కృత్వా తక్మనే |

శకమ్భరస్య ముష్టిహా పునరేతు మహావృషాన్ ||౪||


ఓకో అస్య మూజవన్త ఓకో అస్య మహావృషాః |

యావజ్జాతస్తక్మంస్తావానసి బల్హికేషు న్యోచరః ||౫||


తక్మన్వ్యాల వి గద వ్యఙ్గ భూరి యావయ |

దాసీం నిష్టక్వరీమిఛ తామ్వజ్రేణ సమర్పయ ||౬||


తక్మన్మూజవతో గఛ బల్హికాన్వా పరస్తరామ్ |

శూద్రామిఛ ప్రపర్వ్య౧ం తాం తక్మన్వీవ ధూనుహి ||౭||


మహావృషాన్మూజవతో బన్ధ్వద్ధి పరేత్య |

ప్రైతాని తక్మనే బ్రూమో అన్యక్షేత్రాణి వా ఇమా ||౮||


అన్యక్షేత్రే న రమసే వశీ సన్మృడయాసి నః |

అభూదు ప్రార్థస్తక్మా స గమిష్యతి బల్హికాన్ ||౯||


యత్త్వం శీతో ऽథో రూరః సహ కాసావేపయః |

భీమాస్తే తక్మన్హేతయస్తాభిః స్మ పరి వృఙ్గ్ధి నః ||౧౦||


మా స్మైతాన్త్సఖీన్కురుథా బలాసం కాసముద్యుగమ్ |

మా స్మాతోऽర్వాఙైః పునస్తత్త్వా తక్మన్నుప బ్రువే ||౧౧||


తక్మన్భ్రాత్రా బలాసేన స్వస్రా కాసికయా సహ |

పాప్మా భ్రాతృవ్యేణ సహ గఛాముమరణం జనమ్ ||౧౨||


తృతీయకం వితృతీయం సదన్దిముత శారదమ్ |

తక్మానం శీతం రూరం గ్రైష్మం నాశయ వార్షికమ్ ||౧౩||


గన్ధారిభ్యో మూజవద్భ్యో ऽఙ్గేభ్యో మగధేభ్యః |

ప్రైష్యన్జనమివ శేవధిం తక్మానం పరి దద్మసి ||౧౪||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 23[మార్చు]

ఓతే మే ద్యావాపృథివీ ఓతా దేవీ సరస్వతీ |

ఓతౌ మ ఇన్ద్రశ్చాగ్నిశ్చ క్రిమిం జమ్భయతామితి ||౧||


అస్యేన్ద్ర కుమారస్య క్రిమీన్ధనపతే జహి |

హతా విశ్వా అరాతయ ఉగ్రేణ వచసా మమ ||౨||


యో అక్ష్యౌ పరిసర్పతి యో నాసే పరిసర్పతి |

దతాం యో మద్యం గఛతి తం క్రిమిం జమ్భయామసి ||౩||


సరూపౌ ద్వౌ విరూపౌ ద్వౌ కృష్ణౌ ద్వౌ రోహితౌ ద్వౌ |

బభ్రుశ్చ బభ్రుకర్ణశ్చ గృధ్రః కోకశ్చ తే హతాః ||౪||


యే క్రిమయః శితికక్షా యే కృష్ణాః శితిబాహవః |

యే కే చ విశ్వరూపాస్తాన్క్రిమీన్జమ్భయామసి ||౫||


ఉత్పురస్తాత్సూర్య ఏతి విశ్వదృ ష్టోఅదృష్టహా |

దృష్టాంశ్చ ఘ్నన్నదృష్టాంశ్చ సర్వాంశ్చ ప్రమృణన్క్రిమీన్ ||౬||


యేవాషాసః కష్కషాస ఏజత్కాః శిపవిత్నుకాః |

దృష్టాంశ్చ హన్యతాం క్రిమిరుతాదృష్టశ్చ హన్యతామ్ ||౭||


హతో యేవాషః క్రిమీణాం హతో నదనిమోత |

సర్వాన్ని మష్మషాకరం దృషదా ఖల్వాఁ ఇవ ||౮||


త్రిశీర్షాణం త్రికకుదం క్రిమిం సారఙ్గమర్జునమ్ |

శృణామ్యస్య పృష్టీరపి వృశ్చామి యచ్ఛిరః ||౯||


అత్రివద్వః క్రిమయో హన్మి కణ్వవజ్జమదగ్నివత్ |

అగస్త్యస్య బ్రహ్మణా సం పినష్మ్యహం క్రిమీన్ ||౧౦||


హతో రాజా క్రిమీణాముతైషాం స్థపతిర్హతః |

హతో హతమాతా క్రిమిర్హతభ్రాతా హతస్వసా ||౧౧||


హతాసో అస్య వేశసో హతాసః పరివేశసః |

అథో యే క్షుల్లకా ఇవ సర్వే తే క్రిమయో హతాః ||౧౨||


సర్వేషాం చ క్రిమీణాం సర్వాసాం చ క్రిమీనామ్ |

భినద్మ్యశ్మనా శిర దహామ్యగ్నినా ముఖమ్ ||౧౩||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 24[మార్చు]

సవితా ప్రసవానామధిపతిః స మావతు |

అస్మిన్బ్రహ్మణ్యస్మిన్కర్మణ్యస్యాం పురోధాయామస్యామ్ప్రతిష్ఠాయామస్యాం |

చిత్త్యామస్యామాకూత్యామస్యామాశిష్యస్యాం దేవహూత్యాం స్వాహా ||౧||


అగ్నిర్వనస్పతీనామధిపతిః స మావతు |

అస్మిన్బ్రహ్మణ్యస్మిన్కర్మణ్యస్యాం పురోధాయామస్యాం ప్రతిష్ఠాయామస్యాం |

చిత్త్యామస్యామాకూత్యామస్యామాశిష్యస్యాం దేవహూత్యాం స్వాహా ||౨||


ద్యావాపృథివీ దాతౄణామధిపతిః స మావతు |

అస్మిన్బ్రహ్మణ్యస్మిన్కర్మణ్యస్యాం పురోధాయామస్యాం ప్రతిష్ఠాయామస్యాం |

చిత్త్యామస్యామాకూత్యామస్యామాశిష్యస్యాం దేవహూత్యాం స్వాహా ||౩||


వరుణో ऽపామధిపతిః స మావతు |

అస్మిన్బ్రహ్మణ్యస్మిన్కర్మణ్యస్యాం పురోధాయామస్యాం ప్రతిష్ఠాయామస్యాం |

చిత్త్యామస్యామాకూత్యామస్యామాశిష్యస్యాం దేవహూత్యాం స్వాహా ||౪||


మిత్రావరుణౌ వృష్ట్యాధిపతీ తౌ మావతామ్ |

అస్మిన్బ్రహ్మణ్యస్మిన్కర్మణ్యస్యాం పురోధాయామస్యాం ప్రతిష్ఠాయామస్యాం |

చిత్త్యామస్యామాకూత్యామస్యామాశిష్యస్యాం దేవహూత్యాం స్వాహా ||౫||


మరుతః పర్వతానామధిపతయస్తే మావన్తు |

అస్మిన్బ్రహ్మణ్యస్మిన్కర్మణ్యస్యాం పురోధాయామస్యాం ప్రతిష్ఠాయామస్యాం |

చిత్త్యామస్యామాకూత్యామస్యామాశిష్యస్యాం దేవహూత్యాం స్వాహా ||౬||


సోమో వీరుధామధిపతిః స మావతు |

అస్మిన్బ్రహ్మణ్యస్మిన్కర్మణ్యస్యాం పురోధాయామస్యాం ప్రతిష్ఠాయామస్యాం |

చిత్త్యామస్యామాకూత్యామస్యామాశిష్యస్యాం దేవహూత్యాం స్వాహా ||౭||


వాయురన్తరిక్షస్యాధిపతిః స మావతు |

అస్మిన్బ్రహ్మణ్యస్మిన్కర్మణ్యస్యాం పురోధాయామస్యాం ప్రతిష్ఠాయామస్యాం |

చిత్త్యామస్యామాకూత్యామస్యామాశిష్యస్యాం దేవహూత్యాం స్వాహా ||౮||


సూర్యశ్చక్షుషామధిపతిః స మావతు |

అస్మిన్బ్రహ్మణ్యస్మిన్కర్మణ్యస్యాం పురోధాయామస్యాం ప్రతిష్ఠాయామస్యాం |

చిత్త్యామస్యామాకూత్యామస్యామాశిష్యస్యాం దేవహూత్యాం స్వాహా ||౯||


చన్ద్రమా నక్షత్రాణామధిపతిః స మావతు |

అస్మిన్బ్రహ్మణ్యస్మిన్కర్మణ్యస్యాం పురోధాయామస్యాం ప్రతిష్ఠాయామస్యాం |

చిత్త్యామస్యామాకూత్యామస్యామాశిష్యస్యాం దేవహూత్యాం స్వాహా ||౧౦||


ఇన్ద్రో దివో ऽధిపతిః స మావతు |

అస్మిన్బ్రహ్మణ్యస్మిన్కర్మణ్యస్యాం పురోధాయామస్యాం ప్రతిష్ఠాయామస్యాం |

చిత్త్యామస్యామాకూత్యామస్యామాశిష్యస్యాం దేవహూత్యాం స్వాహా ||౧౧||


మరుతాం పితా పశూనామధిపతిః స మావతు |

అస్మిన్బ్రహ్మణ్యస్మిన్కర్మణ్యస్యామ్పురోధాయామస్యాం ప్రతిష్ఠాయామస్యాం |

చిత్త్యామస్యామాకూత్యామస్యామాశిష్యస్యాం దేవహూత్యాం స్వాహా ||౧౨||


మృత్యుః ప్రజానామధిపతిః స మావతు |

అస్మిన్బ్రహ్మణ్యస్మిన్కర్మణ్యస్యామ్పురోధాయామస్యాం ప్రతిష్ఠాయామస్యాం |

చిత్త్యామస్యామాకూత్యామస్యామాశిష్యస్యాం దేవహూత్యాం స్వాహా ||౧౩||


యమః పితౄణామధిపతిః స మావతు |

అస్మిన్బ్రహ్మణ్యస్మిన్కర్మణ్యస్యాం పురోధాయామస్యాం ప్రతిష్ఠాయామస్యాం |

చిత్త్యామస్యామాకూత్యామస్యామాశిష్యస్యాం దేవహూత్యాం స్వాహా ||౧౪||


పితరః పరే తే మావన్తు |

అస్మిన్బ్రహ్మణ్యస్మిన్కర్మణ్యస్యాం పురోధాయామస్యాం ప్రతిష్ఠాయామస్యాం |

చిత్త్యామస్యామాకూత్యామస్యామాశిష్యస్యాం దేవహూత్యాం స్వాహా ||౧౫||


తతా అవరే తే మావన్తు |

అస్మిన్బ్రహ్మణ్యస్మిన్కర్మణ్యస్యాం పురోధాయామస్యాం ప్రతిస్ఠాయామస్యాం |

చిత్త్యామస్యామాకూత్యామస్యామాశిష్యస్యాం దేవహూత్యాం స్వాహా ||౧౬||


తతస్తతామహాస్తే మావన్తు |

అస్మిన్బ్రహ్మణ్యస్మిన్కర్మణ్యస్యాం పురోధాయామస్యాం ప్రతిష్ఠాయామస్యాం |

చిత్త్యామస్యామాకూత్యామస్యామాశిష్యస్యాం దేవహూత్యాం స్వాహా ||౧౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 25[మార్చు]

పర్వతాద్దివో యోనేరఙ్గాదఙ్గాత్సమాభృతమ్ |

శేపో గర్భస్య రేతోధాః సరౌ పర్ణమివా దధత్ ||౧||


యథేయం పృథివీ మహీ భూతానాం గర్భమాదధే |

ఏవా దధామి తే గర్భం తస్మై త్వామవసే హువే ||౨||


గర్భం ధేహి సినీవాలి గర్భం ధేహి సరస్వతి |

గర్భం తే అశ్వినోభా ధత్తాం పుష్కరస్రజా ||౩||


గర్భం తే మిత్రావరుణౌ గర్భమ్దేవో బృహస్పతిః |

గర్భం త ఇన్ద్రశ్చాగ్నిశ్చ గర్భం ధాతా దధాతు తే ||౪||


విష్ణుర్యోనిం కల్పయతు త్వష్టా రూపాణి పింశతు |

ఆ సిఞ్చతు ప్రజాపతిర్ధాతా గర్భం దధాతు తే ||౫||


యద్వేద రాజా వరుణో యద్వా దేవీ సరస్వతీ |

యదిన్ద్రో వృత్రహా వేద తద్గర్భకరణం పిబ ||౬||


గర్భో అస్యోషధీనాం గర్భో వనస్పతీనామ్ |

గర్భో విశ్వస్య భూతస్య సో అగ్నే గర్భమేహ ధాః ||౭||


అధి స్కన్ద వీరయస్వ గర్భమా ధేహి యోన్యామ్ |

వృషాసి వృష్ణ్యావన్ప్రజాయై త్వా నయామసి ||౮||


వి జిహీష్వ బార్హత్సామే గర్భస్తే యోనిమా శయామ్ |

అదుష్టే దేవాః పుత్రం సోమపా ఉభయావినమ్ ||౯||


ధాతః శ్రేష్ఠేన రూపేణాస్యా నార్యా గవీన్యోః |

పుమాంసం పుత్రమా ధేహి దశమే మాసి సూతవే ||౧౦||


త్వష్టః శ్రేష్ఠేన రూపేణాస్యా నార్యా గవీన్యోః |

పుమాంసం పుత్రమా ధేహి దశమే మాసి సూతవే ||౧౧||


సవితః శ్రేష్ఠేన రూపేణాస్యా నార్యా గవీన్యోః |

పుమాంసం పుత్రమా ధేహి దశమే మాసి సూతవే ||౧౨||


ప్రజాపతే శ్రేష్ఠేన రూపేణాస్యా నార్యా గవీన్యోః |

పుమాంసం పుత్రమా ధేహి దశమే మాసి సూతవే ||౧౩||అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము