అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తములు 26 నుండి 31 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తములు 26 నుండి 31 వరకూ)అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 26[మార్చు]

యజూంషి యజ్ఞే సమిధః స్వాహాగ్నిః ప్రవిద్వానిహ వో యునక్తు ||౧||


యునక్తు దేవః సవితా ప్రజానన్నస్మిన్యజ్ఞే మహిషః స్వాహా ||౨||


ఇన్ద్ర ఉక్థామదాన్యస్మిన్యజ్ఞే ప్రవిద్వాన్యునక్తు సుయుజః స్వాహా ||౩||


ప్రైషా యజ్ఞే నివిదః స్వాహా శిష్టాః పత్నీభిర్వహతేహ యుక్తాః ||౪||


ఛన్దాంసి యజ్ఞే మరుతః స్వాహా మాతేవ పుత్రం పిపృతేహ యుక్తాః ||౫||


ఏయమగన్బర్హిషా ప్రోక్షణీభిర్యజ్ఞం తన్వానాదితిః స్వాహా ||౬||


విష్ణుర్యునక్తు బహుధా తపాంస్యస్మిన్యజ్ఞే సుయుజః స్వాహా ||౭||


త్వష్టా యునక్తు బహుధా ను రూపా అస్మిన్యజ్ఞే యునక్తు సుయుజః స్వాహా ||౮||


భగో యునక్త్వాశిషో న్వస్మా అస్మిన్యజ్ఞే ప్రవిద్వాన్యునక్తు సుయుజః స్వాహా ||౯||


సోమో యునక్తు బహుధా పయాంస్యస్మిన్యజ్ఞే సుయుజః స్వాహా ||౧౦||


ఇన్ద్రో యునక్తు బహుధా పయాంస్యస్మిన్యజ్ఞే సుయుజః స్వాహా ||౧౧||


అశ్వినా బ్రహ్మణా యాతమర్వాఞ్చౌ వషట్కారేణ యజ్ఞం వర్ధయన్తౌ |

బృహస్పతే బ్రహ్మణా యాహ్యర్వాఙ్యజ్ఞో అయం స్వరిదం యజమానాయ స్వాహా ||౧౨||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 27[మార్చు]

ఊర్ధ్వా అస్య సమిధో భవన్త్యూర్ధ్వా శుక్రా శోచీష్యగ్నేః |

ద్యుమత్తమా సుప్రతీకః ససూనుస్తనూనపాదసురో భూరిపాణిః ||౧||


దేవో దేవేషు దేవః పథో అనక్తి మధ్వా ఘృతేన ||౨||


మధ్వా యజ్ఞమ్నక్షతి ప్రైణానో నరాశంసో అగ్నిః సుకృద్దేవః సవితా విశ్వవారః ||౩||


అఛాయమేతి శవసా ఘృతా చిదీదానో వహ్నిర్నమసా ||౪||


అగ్నిః స్రుచో అధ్వరేషు ప్రయక్షు స యక్షదస్య మహిమానమగ్నేః ||౫||


తరీ మన్ద్రాసు ప్రయక్షు వసవశ్చాతిష్ఠన్వసుధాతరశ్చ ||౬||


ద్వారో దేవీరన్వస్య విశ్వే వ్రతం రక్షన్తి విశ్వహా ||౭||


ఉరువ్యచసాగ్నేర్ధామ్నా పత్యమానే |

ఆ సుష్వయన్తీ యజతే ఉపాకే ఉషాసానక్తేమం యజ్ఞమవతామధ్వరమ్నః ||౮||


దైవా హోతార ఊర్ధ్వమధ్వరం నో ऽగ్నేర్జిహ్వయాభి గృనత గృనతా నః స్విష్టయే |

తిస్రో దేవీర్బర్హిరేదం సదన్తామిడా సరస్వతీ మహీ భారతీ గృణానా ||౯||


తన్నస్తురీపమద్భుతం పురుక్షు |

దేవ త్వష్టా రాయస్పోషం వి ష్య నాభిమస్య ||౧౦||


వనస్పతే ऽవ సృజా రరాణః |

త్మనా దేవేభ్యో అగ్నిర్హవ్యం శమితా స్వదయతు ||౧౧||


అగ్నే స్వాహా కృణుహి జాతవేదః |

ఇన్ద్రాయ యజ్ఞం విశ్వే దేవా హవిరిదం జుషన్తామ్ ||౧౨||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 28[మార్చు]

నవ ప్రాణాన్నవభిః సం మిమీతే దీర్ఘాయుత్వాయ శతశారదాయ |

హరితే త్రీణి రజతే త్రీన్యయసి త్రీణి తపసావిష్ఠితాని ||౧||


అగ్నిః సూర్యశ్చన్ద్రమా భూమిరాపో ద్యౌరన్తరిక్షం ప్రదిశో దిశశ్చ |

ఆర్తవా ఋతుభిః సంవిదానా అనేన మా త్రివృతా పారయన్తు ||౨||


త్రయః పోషస్త్రివృతి శ్రయన్తామనక్తు పూషా పయసా ఘృతేన |

అన్నస్య భూమా పురుషస్య భూమా భూమా పశూనాం త ఇహ శ్రయన్తామ్ ||౩||


ఇమమాదిత్యా వసునా సముక్షతేమమగ్నే వర్ధయ వవృధానః |

ఇమమిన్ద్ర సం సృజ వీర్యేణాస్మిన్త్రివృచ్ఛ్రయతాం పోషయిష్ణు ||౪||


భూమిష్ట్వా పాతు హరితేన విశ్వభృదగ్నిః పిపర్త్వయసా సజోషాః |

వీరుద్భిష్టే అర్జునం సంవిదానం దక్షం దధాతు సుమనస్యమానమ్ ||౫||


త్రేధా జాతమ్జన్మనేదం హిరణ్యమగ్నేరేకం ప్రియతమం బభూవ సోమస్యైకం హింసితస్య పరాపతత్ |

అపామేకం వేధసాం రేత ఆహుస్తత్తే హిరణ్యం త్రివృదస్త్వాయుషే ||౬||


త్ర్యాయుషం జమదగ్నేః కశ్యపస్య త్ర్యాయుషమ్ |

త్రేధామృతస్య చక్షణం త్రీణ్యాయూంషి తే ऽకరమ్ ||౭||


త్రయహ్సుపర్ణాస్త్రివృతా యదాయన్నేకాక్షరమభిసంభూయ శక్రాః |

ప్రత్యౌహన్మృత్యుమమృతేన సాకమన్తర్దధానా దురితాని విశ్వా ||౮||


దివస్త్వా పాతు హరితం మధ్యాత్త్వా పాత్వర్జునమ్ |

భూమ్యా అయస్మయం పాతు ప్రాగాద్దేవపూరా అయమ్ ||౯||


ఇమాస్తిస్రో దేవపురాస్తాస్త్వా రక్షన్తు సర్వతః |

తాస్త్వం బిభ్రద్వర్చస్వ్యుత్తరో ద్విషతాం భవ ||౧౦||


పురం దేవానామమృతం హిరణ్యమ్య ఆబేధే ప్రథమో దేవో అగ్రే |

తస్మై నమో దశ ప్రాచీః కృణోమ్యను మన్యతాం త్రివృదాబధే మే ||౧౧||


ఆ త్వా చృతత్వర్యమా పూషా బృహస్పతిః |

అహర్జాతస్య యన్నామ తేన త్వాతి చృతామసి ||౧౨||


ఋతుభిష్ట్వార్తవైరాయుషే వర్చసే త్వా |

సంవత్సరస్య తేజసా తేన సమ్హను కృణ్మసి ||౧౩||


ఘృతాదుల్లుప్తమ్మధునా సమక్తం భూమిదృంహమచ్యుతమ్పారయిష్ణు |

భిన్దత్సపత్నానధరాంశ్చ కృణ్వదా మా రోహ మహతే సౌభగాయ ||౧౪||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 29[మార్చు]

పురస్తాద్యుక్తో వహ జాతవేదో ऽగ్నే విద్ధి క్రియమాణమ్యథేదమ్ |

త్వం భిషగ్భేషజస్యాసి కర్తా త్వయా గామశ్వం పురుషం సనేమ ||౧||


తథా తదగ్నే కృణు జాతవేదో విశ్వేభిర్దేవైః సహ సంవిదానః |

యో నో దిదేవ యతమో జఘాస యథా సో అస్య పరిధిష్పతాతి ||౨||


యథా సో అస్య పరిధిష్పతాతి తథా తదగ్నే కృణు జాతవేదః |

విశ్వేభిర్దేవైర్సహ సంవిదానః ||౩||


అక్ష్యౌ౩ ని విధ్య హృదయం ని విధ్య జిహ్వాం ని తృన్ద్ధి ప్ర దతో మృణీహి |

పిశాచో అస్య యతమో జఘాసాగ్నే యవిష్ఠ ప్రతి శృణీహి ||౪||


యదస్య హృతం విహృతం యత్పరాభృతమాత్మనో జగ్ధం యతమత్పిశాచైః |

తదగ్నే విద్వాన్పునరా భర త్వం శరీరే మాంసమసుమేరయామః ||౫||


ఆమే సుపక్వే శబలే విపక్వే యో మా పిశాచో అశనే దదమ్భ |

తదాత్మనా ప్రజయా పిశాచా వి యాతయన్తామగదో ऽయమస్తు ||౬||


క్షిరే మా మన్థే యతమో దదమ్భాకృష్టపచ్యే అశనే ధాన్యే౩ యః |

తదాత్మనా ప్రజయా పిశాచా వి యాతయన్తామగదో ऽయమస్తు ||౭||


అపాం మా పానే యతమో దదమ్భ క్రవ్యాద్యాతూనామ్శయనే శయానమ్ |

తదాత్మనా ప్రజయా పిశాచా వి యాతయన్తామగదో ऽయమస్తు ||౮||


దివా మా నక్తం యతమో దదమ్భ క్రవ్యాద్యాతూనామ్శయనే శయానమ్ |

తదాత్మనా ప్రజయా పిశాచా వి యాతయన్తామగదో ऽయమస్తు ||౯||


క్రవ్యాదమగ్నే రుధిరం పిశాచం మనోహనం జహి జాతవేదః |

తమిన్ద్రో వాజీ వజ్రేణ హన్తు ఛినత్తు సోమః శిరో అస్య ధృష్ణుః ||౧౦||


సనాదగ్నే మృణసి యాతుధానాన్న త్వా రక్షాంసి పృతనాసు జిగ్యుః |

సహమూరానను దహ క్రవ్యాదో మా తే హేత్యా ముక్షత దైవ్యాయాః ||౧౧||


సమాహర జాతవేదో యద్ధృతం యత్పరాభృతమ్ |

గాత్రాణ్యస్య వర్ధన్తామంశురివా ప్యాయతామయమ్ ||౧౨||


సోమస్యేవ జాతవేదో అంశురా ప్యాయతామయమ్ |

అగ్నే విరప్శినం మేధ్యమయక్ష్మం కృణు జీవతు ||౧౩||


ఏతాస్తే అగ్నే సమిధః పిశాచజమ్భనీః |

తాస్త్వం జుషస్వ ప్రతి చైనా గృహాణ జాతవేదః ||౧౪||


తార్ష్టాఘీరగ్నే సమిధః ప్రతి గృహ్ణాహ్యర్చిషా |

జహాతు క్రవ్యాద్రూపం యో అస్య మాంసం జిహీర్షతి ||౧౫||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 30[మార్చు]

ఆవతస్త ఆవతః పరావతస్త ఆవతః |

ఇహైవ భవ మా ను గా మా పూర్వానను గాః పితౄనసుం బధ్నామి తే దృఢమ్ ||౧||


యత్త్వాభిచేరుః పురుషః స్వో యదరణో జనః |

ఉన్మోచనప్రమోచనే ఉభే వాచా వదామి తే ||౨||


యద్దుద్రోహిథ శేపిషే స్త్రియై పుంసే అచిత్త్యా |

ఉన్మోచనప్రమోచనే ఉభే వాచా వదామి తే ||౩||


యతేనసో మాతృకృతాచ్ఛేషే పితృకృతాచ్చ యత్ |

ఉన్మోచనప్రమోచనే ఉభే వాచా వదామి తే ||౪||


యత్తే మాతా యత్తే పితా జమిర్భ్రాతా చ సర్జతః |

ప్రత్యక్సేవస్వ భేషజం జరదష్టిం కృణోమి త్వా ||౫||


ఇహైధి పురుష సర్వేణ మనసా సహ |

దూతౌ యమస్య మాను గా అధి జీవపురా ఇహి ||౬||


అనుహూతః పునరేహి విద్వానుదయనం పథః |

ఆరోహణమాక్రమణం జీవతోజీవతో ऽయనమ్ ||౭||


మా బిభేర్న మరిష్యసి జరదష్టిం కృణోమి త్వా |

నిరవోచమహం యక్ష్మమఙ్గేభ్యో అఙ్గజ్వరం తవ ||౮||


అఙ్గభేదో అఙ్గజ్వరో యశ్చ తే హృదయామయః |

యక్ష్మః శ్యేన ఇవ ప్రాపప్తద్వచా సాఢః పరస్తరామ్ ||౯||


ఋషీ బోధప్రతీబోధావస్వప్నో యశ్చ జాగృవిః |

తౌ తే ప్రాణస్య గోప్తారౌ దివా నక్తం చ జాగృతామ్ ||౧౦||


అయమగ్నిరుపసద్య ఇహ సూర్య ఉదేతు తే |

ఉదేహి మృత్యోర్గమ్భీరాత్కృష్ణాచ్చిత్తమసస్పరి ||౧౧||


నమో యమాయ నమో అస్తు మృత్యవే నమః పితృభ్య ఉత యే నయన్తి |

ఉత్పారణస్య యో వేద తమగ్నిం పురో దధే ऽస్మా అరిష్టతాతయే ||౧౨||


అతు ప్రాణ అैతు మన అैతు చక్షురథో బలమ్ |

శరీరమస్య సమ్విదాం తత్పద్భ్యాం ప్రతి తిష్ఠతు ||౧౩||


ప్రాణేనాగ్నే చక్షుషా సం సృజేమం సమీరయ తన్వా౩ సం బలేన |

వేత్థామృతస్య మా ను గాన్మా ను భూమిగృహో భువత్ ||౧౪||


మా తే ప్రాణ ఉప దసన్మో అపానో ऽపి ధాయి తే |

సూర్యస్త్వాధిపతిర్మృత్యోరుదాయఛతు రశ్మిభిః ||౧౫||


ఇవమన్తర్వదతి జిహ్వా బద్ధా పనిష్పదా |

త్వయా యక్ష్మమ్నిరవోచం శతం రోపీశ్చ తక్మనః ||౧౬||


అయం లోకః ప్రియతమో దేవానామపరాజితః |

యస్మై త్వమిహ మృత్యవే దిష్టః పురుష జజ్ఞిషే |

స చ త్వాను హ్వయామసి మా పురా జరసో మృథాః ||౧౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 5 - సూక్తము 31[మార్చు]

యాం తే చక్రురామే పాత్రే యాం చక్రుర్మిశ్రధాన్యే |

ఆమే మాంసే కృత్యాం యాం చక్రుః పునః ప్రతి హరామి తామ్ ||౧||


యాం తే చక్రుః కృకవాకావజే వా యాం కురీరిణి |

అవ్యాం తే కృత్యాం యామ్చక్రుః పునః ప్రతి హరామి తామ్ ||౨||


యాం తే చక్రురేకశపే పశూనాముభయాదతి |

గర్దభే కృత్యాం యాం చక్రుః పునః ప్రతి హరామి తామ్ ||౩||


యాం తే చక్రురమూలాయాం వలగం వా నరాచ్యామ్ |

క్షేత్రే తే కృత్యాం యాం చక్రుః పునః ప్రతి హరామి తామ్ ||౪||


యాం తే చక్రుర్గార్హపత్యే పూర్వాగ్నావుత దుశ్చితహ్ |

శాలాయాం కృత్యాం యామ్చక్రుః పునః ప్రతి హరామి తామ్ ||౫||


యాం తే చక్రుః సభాయాం యామ్చక్రురధిదేవనే |

అక్షేషు కృత్యాం యాం చక్రుః పునః ప్రతి హరామి తామ్ ||౬||


యాం తే చక్రుః సేనాయాం యాం చక్రురిష్వాయుధే |

దున్దుభౌ కృత్యాం యాం చక్రుః పునః ప్రతి హరామి తామ్ ||౭||


యాం తే కృత్యామ్కూపే ऽవదధుః శ్మశానే వా నిచఖ్నుః |

సద్మని కృత్యామ్యాం చక్రుః పునః ప్రతి హరామి తామ్ ||౮||


యాం తే చక్రుః పురుషాస్థే అగ్నౌ సంకసుకే చ యామ్ |

మ్రోకం నిర్దాహం క్రవ్యాదం పునః ప్రతి హరామి తామ్ ||౯||


అపథేనా జభారైనాం తాం పథేతః ప్ర హిణ్మసి |

అధీరో మర్యాధీరేభ్యః సం జభారాచిత్త్యా ||౧౦||


యశ్చకార న శశాక కర్తుం శశ్రే పాదమఙ్గురిమ్ |

చకార భద్రమస్మభ్యమభగో భగవద్భ్యః ||౧౧||


కృత్యాకృతమ్వలగినం మూలినం శపథేయ్యమ్ |

ఇన్ద్రస్తం హన్తు మహతా వధేనాగ్నిర్విధ్యత్వస్తయా ||౧౨||అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము