అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 1 నుండి 10 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తములు 1 నుండి 10 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 1[మార్చు]

దోషో గాయ బృహద్గాయ ద్యుమద్ధేహి |

ఆథర్వణ స్తుహి దేవం సవితారమ్ ||1||


తము ష్టుహి యో అన్తః సిన్ధౌ సూనుః |

సత్యస్య యువానమద్రోఘవాచం సుశేవమ్ ||2||


స ఘా నో దేవః సవితా సావిషదమృతాని భూరి |

ఉభే సుష్టుతీ సుగాతవే ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 2[మార్చు]

ఇన్ద్రాయ సోమమృత్విజః సునోతా చ ధావత |

స్తోతుర్యో వచః శృణవద్ధవం చ మే ||1||


ఆ యం విశన్తీన్దవో వయో న వృక్షమన్ధసః |

విరప్శిన్వి మృధో జహి రక్షస్వినీః ||2||


సునోతా సోమపావ్నే సోమమిన్ద్రాయ వజ్రిణే |

యువా జేతేశానహ్స పురుష్టుతః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 3[మార్చు]

పాతం న ఇన్ద్రాపూషణాదితిః పాన్తు మరుతః |

అపాం నపాత్సిన్ధవః సప్త పాతన పాతు నో విష్ణురుత ద్యౌః ||1||


పాతాం నో ద్యావాపృథివీ అభిష్టయే పాతు గ్రావా పాతు సోమో నో అంహసః |

పాతు నో దేవీ సుభగా సరస్వతీ పాత్వగ్నిః శివా యే అస్య పాయవః ||2||


పాతామ్నో దేవాశ్వినా శుభస్పతీ ఉషాసానక్తోత న ఉరుష్యతామ్ |

అపాం నపాదభిహ్రుతీ గయస్య చిద్దేవ త్వష్టర్వర్ధయ సర్వతాతయే ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 4[మార్చు]

త్వష్టా మే దైవ్యం వచః పర్జన్యో బ్రహ్మణస్పతిః |

పుత్రైర్భ్రాతృభిరదితిర్ను పాతు నో దుష్టరం త్రాయమాణం సహః ||1||


అంశో భగో వరుణో మిత్రో అర్యమాదితిః పాన్తు మరుతః |

అప తస్య ద్వేషో గమేదభిహ్రుతో యావయచ్ఛత్రుమన్తితమ్ ||2||


ధియే సమశ్వినా ప్రావతం న ఉరుష్యా ణ ఉరుజ్మన్నప్రయుఛన్ |

ద్యౌ3ష్పితర్యావయ దుఛునా యా ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 5[మార్చు]

ఉదేనముత్తరం నయాగ్నే ఘృతేనాహుత |

సమేనం వర్చసా సృజ ప్రజయా చ బహుం కృధి ||1||


ఇన్ద్రేమం ప్రతరం కృధి సజాతానామసద్వశీ |

రాయస్పోషేణ సం సృజ జీవాతవే జరసే నయ ||2||


యస్య కృణ్మో హవిర్గృహే తమగ్నే వర్ధయా త్వమ్ |

తస్మై సోమో అధి బ్రవదయం చ బ్రహ్మణస్పతిః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 6[మార్చు]

యో ऽస్మాన్బ్రహ్మణస్పతే ऽదేవో అభిమన్యతే |

సర్వం తమ్రన్ధయాసి మే యజమానాయ సున్వతే ||1||


యో నః సోమ సుశంసినో దుఃశంస ఆదిదేశతి |

వజ్రేణాస్య ముఖే జహి స సంపిష్టో అపాయతి ||2||


యో నః సోమాభిదాసతి సనాభిర్యశ్చ నిష్ట్యః |

అప తస్య బలం తిర మహీవ ద్యౌర్వధత్మనా ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 7[మార్చు]

యేన సోమాదితిః పథా మిత్రా వా యన్త్యద్రుహః |

తేనా నో ऽవసా గహి ||1||


యేన సోమ సాహన్త్యాసురాన్రన్ధయాసి నః |

తేనా నో అధి వోచత ||2||


యేన దేవా అసురాణామోజాంస్యవృణీధ్వమ్ |

తేనా నః శర్మ యఛత ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 8[మార్చు]

యథా వృక్షం లిబుజా సమన్తం పరిషస్వజే |

ఏవా పరి ష్వజస్వ మాం యథా మాం కామిన్యసో యథా మన్నాపగా అసః ||1||


యథా సుపర్ణః ప్రపతన్పక్షౌ నిహన్తి భూమ్యామ్ |

ఏవా ని హన్మి తే మనో యథా మాం కామిన్యసో యథా మన్నాపగా అసః ||2||


యథేమే ద్యావాపృథివీ సద్యః పర్యేతి సూర్యః |

ఏవా పర్యేమి తే మనో యథా మామ్కామిన్యసో యథా మన్నాపగా అసః ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 9[మార్చు]

వాఞ్ఛ మే తన్వ1ం పాదౌ వాఞ్ఛాక్ష్యౌ3 వాఞ్ఛ సక్థ్యౌ |

అక్ష్యౌ వృషణ్యన్త్యాః కేశా మాం తే కామేన శుష్యన్తు ||1||


మమ త్వా దోషణిశ్రిషం కృణోమి హృదయశ్రిషమ్ |

యథా మమ క్రతావసో మమ చిత్తముపాయసి ||2||


యాసాం నాభిరారేహణం హృది సంవననం కృతమ్గావో ఘృతస్య మాతరో ऽమూం సం వానయన్తు మే ||3||


అధర్వణవేదము - కాండము 6 - సూక్తము 10[మార్చు]

పృథివ్యై శ్రోత్రాయ వనస్పతిభ్యో ऽగ్నయే ऽధిపతయే స్వాహా ||1||


ప్రాణాయాన్తరిక్షాయ వయోభ్యో వాయవే ऽధిపతయే స్వాహా ||2||


దివే చక్షుషే నక్షత్రేభ్యః సూర్యాయాధిపతయే స్వాహా ||3||అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము