సాహిత్య మీమాంస

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సాహిత్య మీమాంస


శ్రీ పండిత రామదహినమిశ్ర కావ్యతీర్థుని

హిందీ గ్రంథమునకు తెనుగు.


గ్రంథకర్త:

శ్రీపాద కామేశ్వరరావు


ప్రకాశకుడు:

చెఱకువాడ వేంకటరామయ్య

అభినవాంధ్ర గ్రంథమాలా కార్యాలయము

రాజమండ్రి

1926

All rights reserved

మేలుప్రతి 1-8-0
సాదాప్రతి 1-4-0