వికీసోర్స్:అధిక వీక్షణల పుస్తకాలు/wstrends201804

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
201804 అధారంగా 201803తో పోలిక,
views refers to average views per day and article refers to books (including all sub pages)
Sl.No article views rank rankchange viewschangep pviews
1 A_grammar_of_the_Telugu_language 31.87 1 0 -7.76 34.55
2 సుప్రసిద్ధుల_జీవిత_విశేషాలు 15.97 2 -12 362.9 3.45
3 జ్యోతిష్య_శాస్త్రము 15.67 3 -1 41.68 11.06
4 తెలుగువారి_జానపద_కళారూపాలు 15.57 4 -2 82.75 8.52
5 సమాచార_హక్కు_చట్టం,_2005 14.8 5 3 -51.81 30.71
6 ఆంధ్రుల_సాంఘిక_చరిత్ర 9.93 6 -9 192.92 3.39
7 నారాయణీయము 8.27 7 4 -62.8 22.23
8 తెలుగు_బాల_శతకం 6.53 8 -1 4.31 6.26
9 పోతన_తెలుగు_భాగవతము 6.4 9 1 -12.21 7.29
10 ప్రసార_ప్రముఖులు 5.2 10 -24 348.28 1.16
11 అబద్ధాల_వేట_-_నిజాల_బాట 4.73 11 -1 17.37 4.03
12 పదబంధ_పారిజాతము 4.27 13 3 -23.89 5.61
13 బాల_వ్యాకరణము 4.17 14 -2 23.01 3.39
14 నా_కలం_-_నా_గళం 3.33 15 -27 350 0.74
15 శివపురాణము 3.07 16 5 -39.8 5.1
16 మహేంద్రజాలం 2.6 18 0 -16.93 3.13
17 మనుచరిత్ర 2.5 19 -4 10.62 2.26
18 బాలకాండము 2.47 20 1 -16.84 2.97
19 రాజశేఖర_చరిత్రము_(ఎమెస్కో) 2.43 21 16 -74.29 9.45
20 ఆబ్రహాము_లింకను_చరిత్ర 2.17 22 2 -25.17 2.9
21 శ్రీ_సాయి_హారతులు_ 2.1 23 6 -35.58 3.26
22 ఆంధ్రుల_చరిత్రము_-_ప్రథమ_భాగము 1.9 25 -4 22.58 1.55
23 కురాన్_భావామృతం 1.7 26 4 -25.76 2.29
24 సంపూర్ణ_నీతిచంద్రిక 1.4 28 4 -25.13 1.87
25 వృక్షశాస్త్రము 1.17 30 -17 178.57 0.42
26 వేమన_పద్యములు_(సి.పి.బ్రౌన్) 0.9 34 -9 73.08 0.52
27 శ్రీ_గీతామృత_తరంగిణి 0.6 36 -4 -28.57 0.84
28 యోగాసనములు 0.5 37 0 -46.81 0.94
29 కథలు_-_గాథలు_(చెళ్లపిళ్ల_వేంకటశాస్త్రి) 0.43 38 -6 -10.42 0.48
30 నీతి_చంద్రిక 0.43 40 12 -73.29 1.61
31 ఆంధ్ర_రచయితలు 0.37 42 7 -65.09 1.06