వికీసోర్స్:అధిక వీక్షణల పుస్తకాలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ పేజీలో పుస్తకాల అధ్యాయాలకూర్పు వీక్షణలలో (పుస్తకపు ప్రధానపేరుబరిపేజీతో సహా) మొదటి 10స్థానాల వివరాలు నెలవారీగా చూడవచ్చు. ముడిదత్తాంశం ఉదాహరణ (జనవరి 2016కొరకు) https://wikimedia.org/api/rest_v1/metrics/pageviews/top/te.wikisource/all-access/2016/01/all-days

201901[మార్చు]

201901

201805[మార్చు]

విశ్లేషించిన పూర్తి వివరము. 201805

Sl.no article views/day rank rankchange viewschangep pviews
1 A_grammar_of_the_Telugu_language 25 1 0 -21.56 31.87
2 సమాచార_హక్కు_చట్టం,_2005 11.26 2 -3 -23.92 14.8
3 తెలుగువారి_జానపద_కళారూపాలు 10.74 3 -1 -31.02 15.57
4 జ్యోతిష్య_శాస్త్రము 8.45 4 1 -46.08 15.67
5 అబద్ధాల_వేట_-_నిజాల_బాట 5.35 5 -6 13.11 4.73
6 ఆంధ్రుల_సాంఘిక_చరిత్ర 4.9 6 0 -50.65 9.93
7 శివపురాణము 4.81 7 -9 56.68 3.07
8 తెలుగు_బాల_శతకం 4.55 8 0 -30.32 6.53
9 పోతన_తెలుగు_భాగవతము 4.55 9 0 -28.91 6.4
10 పదబంధ_పారిజాతము 4.48 10 -3 4.92 4.27

201804[మార్చు]

రోజుకు సగటు వీక్షణల ఆధారంగా

విశ్లేషించిన పూర్తి వివరము. 201804

Sl.No article avg per day views rank rankchange viewschangep pviews
1 A_grammar_of_the_Telugu_language 31.87 1 0 -7.76 34.55
2 సుప్రసిద్ధుల_జీవిత_విశేషాలు 15.97 2 -12 362.9 3.45
3 జ్యోతిష్య_శాస్త్రము 15.67 3 -1 41.68 11.06
4 తెలుగువారి_జానపద_కళారూపాలు 15.57 4 -2 82.75 8.52
5 సమాచార_హక్కు_చట్టం,_2005 14.8 5 3 -51.81 30.71
6 ఆంధ్రుల_సాంఘిక_చరిత్ర 9.93 6 -9 192.92 3.39
7 నారాయణీయము 8.27 7 4 -62.8 22.23
8 తెలుగు_బాల_శతకం 6.53 8 -1 4.31 6.26
9 పోతన_తెలుగు_భాగవతము 6.4 9 1 -12.21 7.29
10 ప్రసార_ప్రముఖులు 5.2 10 -24 348.28 1.16

201803[మార్చు]

topviews లింకు వాడి విశ్లేషించిన వివరము. 201803

10 అత్యధిక వీక్షణలు
  1. A grammar of the Telugu language 1071
  2. సమాచార హక్కు చట్టం, 2005 952
  3. నారాయణీయము 689
  4. జ్యోతిష్య శాస్త్రము 343
  5. రాజశేఖర చరిత్రము (ఎమెస్కో) 293
  6. తెలుగువారి జానపద కళారూపాలు 264
  7. అబలా సచ్చరిత్ర రత్నమాల, ద్వితీయ సంపుటము 249
  8. పోతన తెలుగు భాగవతము 226
  9. తెలుగు బాల శతకం 194
  10. పదబంధ పారిజాతము 174

201603[మార్చు]

పూర్తి వివరము

10 అత్యధిక వీక్షణలు
S.No. book with chapters total views number of pages number of views per page
1 A_grammar_of_the_Telugu_language 137 4 34.25
2 సమాచార_హక్కు_చట్టం,_2005 224 7 32
3 సంపూర్ణ_నీతిచంద్రిక 57 2 28.5
4 ప్రాణాయామము 203 8 25.38
5 పోతన_తెలుగు_భాగవతము 97 4 24.25
6 జ్యోతిష్య_శాస్త్రము 48 2 24
7 నా_కలం_-_నా_గళం 91 4 22.75
8 కురాన్_భావామృతం 80 4 20
9 అబద్ధాల_వేట_-_నిజాల_బాట 418 21 19.9
10 కన్యాశుల్కము 138 7 19.71

201602[మార్చు]

1	శ్రీ_గీతామృత_తరంగిణి	223
2	అబద్ధాల_వేట_-_నిజాల_బాట	200
3	కురాన్_భావామృతం	141
4	సర్వదర్శన_సంగ్రహం	89
5	సమాచార_హక్కు_చట్టం,_2005	88
6	ప్రాణాయామము	79
7	తెలుగువారి_జానపద_కళారూపాలు	77
8	A_grammar_of_the_Telugu_language	72
9	పోతన_తెలుగు_భాగవతము	63
10	ఆంధ్రుల_చరిత్రము_-_ప్రథమ_భాగము	48

201601[మార్చు]

1	అబద్ధాల_వేట_-_నిజాల_బాట	181
2	పోతన_తెలుగు_భాగవతము	119
3	కురాన్_భావామృతం	105
4	A_grammar_of_the_Telugu_language	96
5	సమాచార_హక్కు_చట్టం,_2005	91
6	ఆంధ్రుల_సాంఘిక_చరిత్ర	71
7	తెలుగువారి_జానపద_కళారూపాలు	61
8	శివపురాణము	58
9	ఆబ్రహాము_లింకను_చరిత్ర	56
10	చిత్రలేఖనము	55