వికీసోర్స్:అధిక వీక్షణల పుస్తకాలు/201805

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పూర్తి మార్పులు గతనెలతో పోల్చి
Sl.no article views/day rank rankchange viewschangep pviews
1 A_grammar_of_the_Telugu_language 25 1 0 -21.56 31.87
2 సమాచార_హక్కు_చట్టం,_2005 11.26 2 -3 -23.92 14.8
3 తెలుగువారి_జానపద_కళారూపాలు 10.74 3 -1 -31.02 15.57
4 జ్యోతిష్య_శాస్త్రము 8.45 4 1 -46.08 15.67
5 అబద్ధాల_వేట_-_నిజాల_బాట 5.35 5 -6 13.11 4.73
6 ఆంధ్రుల_సాంఘిక_చరిత్ర 4.9 6 0 -50.65 9.93
7 శివపురాణము 4.81 7 -9 56.68 3.07
8 తెలుగు_బాల_శతకం 4.55 8 0 -30.32 6.53
9 పోతన_తెలుగు_భాగవతము 4.55 9 0 -28.91 6.4
10 పదబంధ_పారిజాతము 4.48 10 -3 4.92 4.27
11 సుప్రసిద్ధుల_జీవిత_విశేషాలు 3.65 11 9 -77.14 15.97
12 కురాన్_భావామృతం 3.58 12 -14 110.59 1.7
13 శ్రీ_సాయి_హారతులు_ 3.32 13 -10 58.1 2.1
14 మనుచరిత్ర 3.06 14 -5 22.4 2.5
15 ప్రసార_ప్రముఖులు 2.61 15 5 -49.81 5.2
16 బాల_వ్యాకరణము 2.16 17 3 -48.2 4.17
17 మహేంద్రజాలం 2 18 0 -23.08 2.6
18 ఆబ్రహాము_లింకను_చరిత్ర 1.52 19 -3 -29.95 2.17
19 బాలకాండము 1.42 21 1 -42.51 2.47
20 శ్రీ_గీతామృత_తరంగిణి 1.35 22 -14 125 0.6
21 ఆంధ్ర_రచయితలు 1.19 23 -19 221.62 0.37
22 ఆంధ్రుల_చరిత్రము_-_ప్రథమ_భాగము 1.1 25 0 -42.11 1.9
23 వృక్షశాస్త్రము 1.06 27 -3 -9.4 1.17
24 చిత్రలేఖనము 0.74 29 5 -62.44 1.97
25 యోగాసనములు 0.71 30 -7 42 0.5
26 నా_కలం_-_నా_గళం 0.45 34 19 -86.49 3.33
27 నీతి_చంద్రిక 0.35 37 -3 -18.6 0.43
28 బైబులు_భాష్య_సంపుటావళి_-_జ్ఞానవివాహం,_తిరుసభ 0.35 38 -5 -5.41 0.37
పూర్తి వీక్షణల వివరాలు
Sl.No article views/day rank
1 A_grammar_of_the_Telugu_language 25 1
2 సమాచార_హక్కు_చట్టం,_2005 11.26 2
3 తెలుగువారి_జానపద_కళారూపాలు 10.74 3
4 జ్యోతిష్య_శాస్త్రము 8.45 4
5 అబద్ధాల_వేట_-_నిజాల_బాట 5.35 5
6 ఆంధ్రుల_సాంఘిక_చరిత్ర 4.9 6
7 శివపురాణము 4.81 7
8 తెలుగు_బాల_శతకం 4.55 8
9 పోతన_తెలుగు_భాగవతము 4.55 9
10 పదబంధ_పారిజాతము 4.48 10
11 సుప్రసిద్ధుల_జీవిత_విశేషాలు 3.65 11
12 కురాన్_భావామృతం 3.58 12
13 శ్రీ_సాయి_హారతులు_ 3.32 13
14 మనుచరిత్ర 3.06 14
15 ప్రసార_ప్రముఖులు 2.61 15
16 మన_జీవితాలు_-_జిడ్డు_కృష్ణమూర్తి_వ్యాఖ్యానాలు 2.23 16
17 బాల_వ్యాకరణము 2.16 17
18 మహేంద్రజాలం 2 18
19 ఆబ్రహాము_లింకను_చరిత్ర 1.52 19
20 ఆంధ్ర_కవుల_చరిత్రము_-_రెండవ_భాగము 1.42 20
21 బాలకాండము 1.42 21
22 శ్రీ_గీతామృత_తరంగిణి 1.35 22
23 ఆంధ్ర_రచయితలు 1.19 23
24 బారిష్టరు_పార్వతీశం 1.19 24
25 ఆంధ్రుల_చరిత్రము_-_ప్రథమ_భాగము 1.1 25
26 వాత్స్యాయన_కామ_సూత్రములు 1.06 26
27 వృక్షశాస్త్రము 1.06 27
28 తెలుగు_కావ్యములు 0.81 28
29 చిత్రలేఖనము 0.74 29
30 యోగాసనములు 0.71 30
31 ఆంధ్ర_కవుల_చరిత్రము_-_ప్రథమ_భాగము 0.68 31
32 దివ్యదేశ_వైభవ_ప్రకాశికా 0.55 32
33 గోదావరిసీమ_జానపద_కళలు_క్రీడలు_వేడుకలు 0.52 33
34 నా_కలం_-_నా_గళం 0.45 34
35 మణి_మాలికలు 0.42 35
36 చందమామ_పిల్లల_మాసపత్రిక 0.39 36
37 నీతి_చంద్రిక 0.35 37
38 బైబులు_భాష్య_సంపుటావళి_-_జ్ఞానవివాహం,_తిరుసభ 0.35 38
39 భారత_స్వాతంత్ర్యోద్యమం_-_ముస్లింలు 0.35 39
40 మీఁగడ_తఱకలు 0.35 40
41 మారిషస్‌లో_తెలుగు_తేజం 0.32 41
42 మైసూరు_పులి_టిపూ_సుల్తాన్ 0.32 42
43 రామానుజన్_నుండి_ఇటూ,_అటూ 0.32 43