మహర్షుల చరిత్రలు (మొదటి భాగము)/విషయసూచిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విషయసూచిక

అగస్త్య మహర్షి పుట:Maharshula-Charitralu.firstpart.pdf/12 పుట:Maharshula-Charitralu.firstpart.pdf/13 పుట:Maharshula-Charitralu.firstpart.pdf/14 పుట:Maharshula-Charitralu.firstpart.pdf/15

1

శ్రీమద్భారతధరణీ
ప్రామాణిక ఋషివరేణ్య భవ్యోత్ఫుల్ల
శ్రీమానిత పాదాబ్జ ర
జోమాధురి చేరుఁగాక! సుహృదంతరమున్

2

జ్ఞానుల్ భారతభాగ్య దేవతలు వి
          జ్ఞానప్రనిష్టాత్ములున్
మౌనిశ్రేష్ఠులు వారిఁ గొల్చి మఱి జ
          న్మం బింక లేకుండఁ ద
న్నానాదివ్యచరిత్రముల్ తడవి సం
          ధానించి యీ సత్కృతిన్
జ్ఞానైకాత్ములు మద్గురూత్తములకున్
          సద్భక్తి నర్పించెదన్.

3

సాకారమహేశ్వరది
వ్యాకారుఁడు సద్గురుం డహా! కృతిపతి త
ల్లోకేశుఁ జేరి కృతిపతి
చేకొనుతన్ భుక్తి ముక్తి చిరజీవినియై!