భాగవతము - ప్రధమ స్కంధము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrow.svg
ఈ వ్యాసము లేదా వ్యాస విభాగము [[::శ్రీ మహాభాగవతము-మొదటి సంపుటము |శ్రీ మహాభాగవతము-మొదటి సంపుటము ]] వ్యాసములో విలీనము చేయవలెనని ప్రతిపాదించబడినది. (చర్చించండి)
భాగవతము - ప్రధమ స్కంధము
అధ్యాయాలు
1. ప్రారంభము
2. అధ్యాయము - ౧
3. అధ్యాయము - ౨
4. అధ్యాయము - ౩
5. అధ్యాయము - ౪
6. అధ్యాయము - ౫
7. అధ్యాయము - ౬
8. అధ్యాయము - ౭
9. అధ్యాయము - ౮
10.అధ్యాయము - ౯
11.అధ్యాయము - ౧౦
12.అధ్యాయము - ౧౧
13.అధ్యాయము - ౧౨
14.అధ్యాయము - ౧౩
15.అధ్యాయము - ౧౪
16.అధ్యాయము - ౧౫
17.అధ్యాయము - ౧౬
18.అధ్యాయము - ౧౭
19.అధ్యాయము - ౧౮
20.అధ్యాయము - ౧౯

1. ప్రారంభము

2. అధ్యాయము - ౧

3. అధ్యాయము - ౨

4. అధ్యాయము - ౩

5. అధ్యాయము - ౪

6. అధ్యాయము - ౫

7. అధ్యాయము - ౬

8. అధ్యాయము - ౭

9. అధ్యాయము - ౮

10. అధ్యాయము - ౯

11. అధ్యాయము - ౧౦

12. అధ్యాయము - ౧౧

13. అధ్యాయము - ౧౨

14. అధ్యాయము - ౧౩

15. అధ్యాయము - ౧౪

16. అధ్యాయము - ౧౫

17. అధ్యాయము - ౧౬

18. అధ్యాయము - ౧౭

19. అధ్యాయము - ౧౮

20. అధ్యాయము - ౧౯భాగవతము స్కందములు భాగవతము స్కందములు
భాగవతము - ప్రధమ స్కంధము | భాగవతము - ద్వితీయ స్కంధము | భాగవతము - తృతీయ స్కంధము | భాగవతము - చతుర్ధ స్కంధము | భాగవతము - పంచమ స్కంధము | భాగవతము - షష్ఠ స్కంధము | భాగవతము - సప్తమ స్కంధము | భాగవతము - అష్టమ స్కంధము | భాగవతము - నవమ స్కంధము | భాగవతము - దశమ స్కంధము | భాగవతము - ఏకాదశ స్కంధము | భాగవతము - ద్వాదశ స్కంధము