కాశీఖండము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to searchశ్రీకాశీఖండము


శ్రీనాథుఁడు

విషయ సూచిక

-

పీఠిక

ఇష్టదేవతాప్రార్థనాదికము
కృతిపతివంశవర్ణనము
షష్ఠ్యంతములు
పురాణప్రశంస
నైమిశశబ్దనిర్వచనము
కాశీఖండప్రశంస
నారదుండు వింధ్యమున కేతెంచుట
వింధ్యవర్ణనము
సూర్యోదయవర్ణనము
ఆశ్వాసాంతము
దేవతలును మునులును బ్రహ్మకడ కేగి స్తుతించుట
బ్రహ్మ దేవతలకును మునులకును గోబ్రాహ్మణప్రభావంబు చెప్పుట
దేవర్షులు బ్రహ్మనియోగమున నవిముక్తంబున కేతెంచి యగస్త్యుని దర్శించుట బృహస్పతి దేవర్షినియుక్తుండై యగస్త్యునితో సంభాషించుట
బృహస్పతి లోపాముద్రకుఁ బతివ్రతాధర్మంబులు చెప్పుట
బృహస్పతి యగస్త్యునితోఁ దమవచ్చినకార్యంబుల నెఱిఁగించుట
అగస్త్యుండు కాశీవియోగంబునకుఁ బరితపించుట
అగస్త్యుండు లోపాముద్రతోఁ గాశిఁ బెడబాయుట, వింధ్యగర్వాపహరణము
ఆశ్వాసాంతము
అగస్త్యుండు దక్షిణకాశికిం బోవుట
అగస్త్యుండు కొల్లాపురంబున కేఁగుచు మార్గమున భద్రేశ్వరు దర్శించుట
అగస్త్యుండు లక్ష్మిని స్తోత్రముచేయుట
అగస్త్యుండు శ్రీశైలంబున కేతెంచుట
అగస్త్యుండు లోపాముద్రకు బాహ్యాభ్యంతరతీర్థమాహాత్మ్యంబుఁ జెప్పుట
శివశరోపాఖ్యానము
సప్తపురీప్రశంస
విష్ణుదూతలు శివశర్తకు సంయమినీస్వరూపంబుఁ దెల్పుట
అప్సరోలోకవర్ణనము
సూర్యలోకవర్ణనము
స్వర్గలోకవర్ణనము పుట:కాశీఖండము.pdf/10 పుట:కాశీఖండము.pdf/11 పుట:కాశీఖండము.pdf/12 పుట:కాశీఖండము.pdf/13