వాత్స్యాయన కామ సూత్రములు

వికీసోర్స్ నుండి
(వాత్సాయన కామసూత్ర నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search


ప్రధమ భాగము[మార్చు]

 • కన్యాసంప్రయుక్తకాధికరణమ్:
  • 1. వరణవిధానాధ్యాయః
  • 2. కన్యావిస్రంభణాద్యధ్యాయః
  • 3. బాలోపక్రమాద్యధ్యాయః
  • 4. ఏక పురుషాభియోగాద్యధ్యాయః
  • 5. వివాహయోగాధ్యాయః

ద్వితీయ భాగము[మార్చు]

 • భార్యాధికరణమ్:
  • 1. ఏకచారిణివృత్తాధ్యాయః
  • 2. జేష్ఠావృత్తప్రకరణమ్
 • పారదారికాధికరణమ్:
  • 1. స్త్రీపురుష శీలావస్థాపనాద్యధ్యాయః
  • 2. భావపరీక్షాధ్యాయః
  • 3. దూతీకర్మాధ్యాయః
  • 4. ఈశ్వరకామితాధ్యాయః
  • 5. అంతఃపురికా ప్రకరణమ్
 • వైశికాధికరణమ్:
  • 1. సహాయగమ్యాగమ్యాది చింతాధ్యాయః
  • 2. కాంతానువృత్తాధ్యయః
  • 3. అర్థాగమోపాయాద్యధ్యాయః
  • 4. విశీర్ణప్రతిసంధానాధ్యాయః
  • 5. లాభవిశేషాద్యధ్యాయః
  • 6. అర్థానర్థానుబంధసంశయవిచారాద్యధ్యాయః
 • ఔపనిషదికాధికరణమ్:
  • 1. సుభగంకరణాద్యధ్యాయః
  • 2. నష్టరాగప్రత్యానయనాద్యధ్యాయః

మూలాలు[మార్చు]

 • వాత్స్యాయన కామ సూత్రములు: మూలము; వాత్స్యాయన మహర్షి, మహర్షుల చరిత్రలు (ఏడవ సంపుటము), తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, 1989, పేజీ89-104.
 • కామశాస్త్ర, డా. కంభంపాటి స్వయంప్రకాష్.

వనరులు[మార్చు]