వాత్స్యాయన కామ సూత్రములు/సాంప్రయోగికాధికరణం/ఆలింగనవిచారం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


ఆలింగనవిచారం

1. సంప్రయోగాంగ చతు:షష్టిరిత్యాచక్షతే. చతు:షష్టిప్రకరణత్వాత్.

2. శాస్త్రం ఎవేదం చతు:షష్టిరిత్యాచార్యవాద:.

3. కాలానాం చతు:షష్టిత్వాత్తాసం చ సంప్రయోగాంగభూతత్వాత్కలాసమూహో వా చతు:షష్టిరితి. ఋచాం దశతయీనాం సంఙఇతత్వాత్. ఇహాపి తదర్థసంబంధాత్. పంచాలసంబంధాచ్చ బహృవచైరేశా పూజార్థ సంజ్ఞా ప్రవర్తితా ఇత్యేకే.

4. ఆలింగనచుంబననఖచ్ఛేధ్యదశనచ్ఛేద్యసంవేశనసీత: కృతపురుషాయితౌపరిష్టకానాం ఆష్టానాం ఆష్టధా వికల్పభేదాదష్టావష్టకాశ్చతు: షష్టిరితి బాభ్రవీయా:.

5. వికల్పవర్గాణాం అష్టానాం న్యూనాదికత్వదర్శనాత్ప్రహణవిరుతపురుషోపసృప్తచిత్రరతాదీనాం అన్యేషాం అపి వర్గాణాం ఇహ ప్రవేశనాత్ప్రాయోవాదోయం. యథా సప్తపర్ణో వృక్ష: పంచవర్ణోబలిరితి వాత్స్యాయన:.

6. తత్రా: సమాగతయో: ప్రీతిలింగద్యోతనార్థం ఆలింగనచతుష్టయం. స్పృష్టకం, విద్ధ్వకం, ఉద్ధృష్టకం, పీడితకం, ఇతి.

7. సర్వత్ర సంజ్ఞార్థేనైవ కర్మాతిదేశ:.

8. సమ్ముఖాగతాయాం ప్రయోజ్యాయాం అన్యాపదేశేన గచ్ఛతే గాత్రేణ గాత్రస్య స్పర్శనం స్పృష్టకం.

9. ప్రయోజ్యం స్థితం ఉపవిష్టం వా విజనే కించిద్ గృహ్ణతి పయోధరేణ విద్ధ్యేత్. నాయకోపితాం అవ పీడనం గృహ్యీయాదితి విద్ధకం.

10. తదుభయం అనతిప్రవృత్త సంభాషణయో:.

11. తమసి జనసంబాధే విజనే వాథ శనకైర్గచ్ఛతోర్నాతిహ్రస్వకాలం ఉద్ధర్శనం పరస్పర గాత్రాణాం ఉద్ధృష్టకం.

12. తదేవ కుండయసందేశేన స్తంభసందేశేన వా స్ఫూటకం అవపీడయేద్ ఇతి పీడితకం.

13. తదుభయం అవగతాపరస్పరాకార్యో:.

14. లతావేష్టితకం వృక్షాధిరూఢకం తిలతుండలకం క్షీరనీరకం ఇతి చత్వారి సంప్రయోగకాలే.

15. లతేవ శాలం ఆవేష్ట్యంతి చుంబనార్థ ముఖం అవనమయేత్. ఉద్ధృత్య మందసీత్కృతా తం అశ్రితా వా కించిద్రామణీయకం పశ్యేత్తలతావేష్టితకం.

16. చరణేన చరణం ఆక్రమ్యా ద్వితీయేనోరుదేశం వేష్ట్యంతి వా తత్పృష్ఠసక్తైక బాహుర్ద్వితీయేనాంసం అవనమయంతీ ఈషన్మందసీత్కృతకూజితా చుంబనార్థం ఏవాధిరోఢుం ఇచ్ఛేదితి వృక్షాధిరూఢకం.

17. తదుభయం స్థితకర్మ.

18. శయనగతావ్యేవోరూవ్యత్యాసం భుజవ్యత్యాసం చ స సంఘర్షం ఇవ ఘనం సంస్వజేతే తత్తిలతుండులకం.

19. రాగాంధావనపేక్షితాత్యయౌ పరస్పరం అనువిశత ఇవోత్సంగగతాయాం అభిముఖోపవిష్టాయాం శయనే వేతి క్షీరజలకం.

20. తదుభయం రాగకాలే.

21. ఇత్యుపసూహనయోగా బాభ్రవీయా:.

22. సువర్ణనాభ్యాస త్వధికం ఏకాంగగోపగూహనచతుష్టయం.

23. తత్రోరుసందంశేనైకం ఊరుం ఊరుద్వయం వా సర్వప్రాణం పీడయేదిత్యూరూపగూహనం.

24. జఘనేన జఘనం అవపీడ్య ప్రకీర్యమాణకేశహస్తా నఖదశనప్రహణచుంబన ప్రయోజనాయ తదుపరి లంఘయేత్తజ్జఘనోపగూహనం.

25. స్తనాభ్యాం ఉర: ప్రవిశ్య తత్రైవ భారం ఆరోపయేదితి స్తనాలింగనం.

26. ముఖే ముఖం ఆసజ్యాక్షిణీ అక్ష్ణోర్లలాటేన లలాటేన లలాటం అహన్యాత్సాలలాటికా.

27. సంవాహనం అప్యుపగూహనప్రక్రారం ఇత్యేకే మన్యంతే. సంస్పర్శత్వాత్.

28. పృథక్కాలత్వాద్భిన్నప్రయోజనత్వాద: సాధారణత్వాన్నేతి వాత్స్యాయన:.

29a. పృచ్ఛతాం శృణ్వతాం వాపి తథా కథయతాం అపి.

29b. ఉపగూహవిధిం కృత్సనం రిరంసా జాయతే నృణాం.

30a. యే పి హ్యశాస్త్రికా: కే చిత్ సమ్యోగా రాగవర్ధనా:.

30b. ఆదరేణైవ తే ప్యత్రా ప్రయోజ్యా: సాంప్రయోగికా:.

31a. శాస్త్రాణాం విషయస్థావద్యావన్మందరసా నరా:.

31b. రతిచక్రే ప్రవృత్తే తు నైవ శాస్త్రం న చ క్రమ:.