వాత్స్యాయన కామ సూత్రములు/సాంప్రయోగికాధికరణం/చుంబనవికల్పా:

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

1. చుంబననఖదశనచ్ఛేద్యానాం న పౌర్వాపర్యం అస్తి. రాగయోగాత్ప్రాక్సంయోగాదేషాం ప్రాధాయేన ప్రయోగః. ప్రహణసీత్కృతయోశ్చ సంప్రయోగే.

2. సర్వం సర్వత్ర. రాగస్యానః అపేక్షితత్వాత్. ఇతి వాత్స్యాయనః

3. తాని ప్రథమరతే నాతివ్యక్తాని విశ్రబ్ధికాయాం వికల్పేన చ ప్రయుఞ్జీత. తథాభూతత్వాద్రాగస్య. తతః పరం అతిత్వరయా విశేషవత్సముచ్చయేన రాగసంధుక్షణార్థమ్.

4. లలాటాలకకపోలనయనవక్షఃస్తనోష్ఠాంతరరఃముఖేషు చుంబనం.

5. ఊరుసంధిబాహునాభిమూలయోర్లాటానామ్.

6. రాగవశాద్దేశప్రవృత్తేశ్చ సన్తి తాని తాని స్థానాని న తు సర్వజనప్రయోజానీతి వాత్స్యాయనః.

7. తద్యథా ణ్ నిమిత్తికం స్ఫురితకం ఘట్టితకం ఇతి త్రీణి కన్యాచుంబనాని

8. బలాత్కారేణ నియుక్తా ముఖం ఆధత్తే న తు విచేష్టత ఇతి నిమిత్తకమ్.

9. వదనే ప్రవేశితం చౌష్ఠం మనాగపత్రపావగ్రహీతుం ఇచ్ఛంతీ స్పందయతి స్వం ఓష్ఠం నోత్తరం ఉత్సహత ఇతి స్ఫురితకమ్.

10. ఈషత్పరిగృహ్య విఃనిమీలితనయనా కరేణ చ తస్య నయనే అవచ్ఛాదయన్తి జిహ్వాగ్రేణ ఘట్టయతీతి ఘట్టితకమ్.

11. సమం తిర్యగుద్భ్రాంతం అవపీడితకం ఇతి చతుర్విధం అపరే.

12. అంగుళిసంపుటేన పిణ్డీకృత్య నిర్దశనం ఓష్ఠపుటేనావపీడయేదిత్యవపీడితకం పంచమం అపి కరణం.

13. ద్యూతం చాత్ర ప్రవర్తయేత్.

14. పూర్వం అధరసంపాదనేన జితం ఇదం స్యాత్.

15. తత్ర జితా సార్ధరుదితం కరం విధునుయాత్ప్రణుదేద్దశేత్పరివర్తయేద్బలాదాహృతా వివదేత్పునరప్యస్తు పణ ఇతి బ్రూయాత్. తత్రాపి జితా ద్విగుణం ఆయస్యయేత్.

16. విశ్రబ్ధస్య ప్రమత్తస్య వాధరం అవగృహ్య దశనాంతర్గతం అఃనిర్గమం కృత్వా హసేదుత్క్రిశేత్తర్జయేద్వల్గేదాహ్లయేత్ప్రనర్తితత్భ్రూణా చ విచలనయనేన ముఖేన వహసంతీతాని తాని చ బ్రూయాత్. ఇతి చుంబనద్యూతకలహ:.

17. ఏతేన నఖదశనచ్ఛేద్యప్రహణనద్యూతకలహా వ్యాఖ్యాతాః.

18. చండావేగయోరేవ త్వేషాం ప్రయోగః. తత్సాత్మ్యాత్.

19. తస్యాం చుంబస్తన్యాం అయం అప్యుత్తరం గృహ్ణీయాత్. ఇత్యుత్తరచుంబితం.

20. ఓష్ఠసందంశేనావగృహ్యాఉష్ఠద్వయం అపి చుంబేత. ఇతి సంపుటకం స్త్రియాః పుంసో వాఃజాతవ్యఞ్జనస్య.

21. తస్మిన్నితరోఽపి జిహ్వయాస్యా దశనాన్ఘట్టయేత్తాలు జిహ్వాం చేతి జిహ్వాయుద్ధమ్.

22. ఏతేన బలాద్వదనరదనగ్రహణం దానం చ వ్యాఖ్యాతమ్.

23. సమం పీడితం అఞ్చితం మృదు శేషాఙ్గేషు చుంబనం స్థానవిశేషయోగాత్. ఇతి చుంబనవిశేషా:.

24. సుప్తసయ ముఖం అవలోకయన్త్యా స్వాభిప్రాయేణ చుంబనం రాగదీపనమ్.

25. ప్రమత్తస్య వివదమానస్య వాన్యతోఽభిముఖస్య సుప్తాభిముఖస్య వా నిద్రావ్యాఘాతార్థం చలితకమ్.

26. చిరరాత్రావాగతస్య శయనసుప్తాయాః స్వాభిప్రాయచుమ్బనం ప్రాతిబోధకమ్.

27. సాపి తు భావజిజ్ఞాసార్థినీ నాయకస్యాగమనకాలం సంలక్ష్య వ్యాజేన సుప్తా స్యాత్.

28. ఆదర్శే కుడ్యే సలిలే వా ప్రయోజ్యాయాశ్ఛాయాచుంబనం ఆకారప్రదర్శనార్థం ఏవ కార్యమ్.

29. బాలస్య చిత్రకర్మణః ప్రతిమాయాశ్చ చుంబనం సంక్రాన్తకం ఆలింగనం చ.

30. తథా నిశి ప్రేక్షణకే స్వజనసమాజే వా సమీపే గతస్య ప్రయోజ్యాయా హస్తాంగులిచుంబనం సంవిష్టస్య వా పాదాంగులిచుంబనం.

31. సంవాహికాయాస్తు నాయకం ఆకారయంత్యా నిద్రావశాదఃకామాయా ఇవ తస్యోర్వోర్వదనస్య నిధానం ఊరుచుంబనం చేత్యాభియోగికాని.

32. భవతి చాత్ర శ్లోకః.

33. వ్కృతే ప్రతికృతం కుర్యాద్తాడితే ప్రతితాడితమ్. కరణేన చ తేనైవ చుంబితే ప్రతిచుంబితం..

34. చితి శ్రీవాత్యాయనీయే కామసూత్రే సాంప్రయోగికే ద్వితీయేఽధికరణే చుమ్బనవికల్పాస్తృతీయోఽధ్యాయః.