వాత్స్యాయన కామ సూత్రములు/సాంప్రయోగికాధికరణం/నఖరదనజాత్యధ్యాయః

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


నఖరదనజాత్యధ్యాయ:

1. రాగవృద్ధౌ సంఘర్షాత్మకం నఖవిలేఖనం

2. తస్య ప్రథమ సమాగమే ప్రవాసప్రత్యాగమనే ప్రవాసగమనే కృద్దప్రసన్నాయాం మత్తాయాం చ ప్రయోగ:. న నిత్యం అ:చండవేగయో:

3. తథా దశనచ్ఛేధ్యస్య సాత్మ్యవశాద్వా

4. తద్ ఆచ్ఛురితకం అర్థచంద్రో మండలం రేఖా వ్యాఘ్రనఖం మయూరపదకం శశప్లుతకం ఉత్పలపత్రకం ఇతి రూపతోష్టవికల్పం

5. కక్షౌ స్తనౌ గల: పృష్ఠ జఘనం ఉరూ చ స్థానాని

6. ప్రవృత్త రతిచక్రాణాం న స్థానం అ:స్థానం వా విద్యత ఇతి సువర్ణనాభ:

7. తత్ర సవ్యహస్తాని ప్రత్య: అగ్రశిఖరాణి ద్విత్రిశిఖరాణి చండవేగయోర్నఖాని స్యు:

8. అనుగతరాజి సమం ఉజ్జ్య్వలం అ:మలినం అ:విపాటితం వివర్ధిష్ణు మృదు స్నిగ్ధదర్శనం ఇతి నఖగుణా:

9. దీర్ఘాణి హస్తశోభీన్యాలోకే చ యోషితాం చిత్తగ్రాహిణి గౌడాణాం నఖాని స్యు:

10. హ్రస్వాని కర్మసాహిష్ణూని వికల్పయోజనాసు చ స్వేచ్ఛాపాతిని దాక్షిణత్యానాం

11. మధ్యమాన్యుభయబాంగ్జి మహారాష్ట్రకాణాం ఇతి

12. తై: సు:నియమితైర్హనుదేశే స్తనయోరధరే వా లఘుకరణం అన: ఉద్రతలేఖం స్పర్శమాత్రజననార్దోమాంగ్చకరం అంతే సన్నిపాతవర్ద్థమాన శబ్దం ఆచ్ఛురితకం

13. ప్రయోజ్యాయాం చ తస్యాంగసంవాహనే శిరస: కుండూయనే పిటకభేదనే వ్యాకులీకరణే భీషణేన ప్రయోగ:

14. గ్రీవాయాం స్తనపృష్ఠే చ వక్రో నఖపదనివేశో అర్థచంద్ర:

15. తావేవ ద్వౌ పర్సపరాభిముఖౌ మండలం

16. నాభిమూలకకుందరవక్షణేషు తస్య ప్రయోగ:

17. సర్వస్థానేషు నాతి: దీర్ఘా లేఖా

18. సైవ వక్రా వ్యాఘ్రనఖకం ఆ స్తనముఖం

19. పంచాభిరభిముఖైర్లేఖా చూచుకాభిముఖీ మయూరపదకం

20. తత్సంప్రయోగశ్లాఘాయా: స్తనచూచుకే సంనికృష్టాని పంచనఖపదాని శశప్లుతకం

21. స్తనపృష్ఠే మేఖలాపథే చోత్పలపుత్రాకృతీత్య ఉత్పపత్రకం

22. ఊర్వో: స్తనపృష్ఠే చ ప్రవాసం గచ్ఛత: స్మారణీయకం సంహతాశ్చతస్రస్తిస్రో వా లేఖా:

23. చితి నఖ కర్మాణి

24. ఆకృతివికారయుక్తాని చాన్యాన్యపి కుర్వీత

25. వికల్పానాం అన:అంతత్వాదానంత్యాచ్చ కౌశలవిధేరభ్యాసస్య సర్వగామిత్వాద్రాగాత్మకత్వాచ్ఛేద్యస్య ప్రకారాంకోభిసమీక్షితుం అర్హతీత్యాచార్యా:

26. భవతి హి రాగోపి చిత్రాపేక్షా. వైచిత్ర్యాచ్చ పరస్పరం రాగో జనయితవ్య:. వైచక్షణ్యయుక్తాశ్చ గణికాస్తత్కామినశ్చ పరస్పరం ప్రార్థనీయా భవంతి. ధనుర్వేదాదిష్వపి హి శాస్త్ర కర్మశాస్త్రేషు వైచిత్ర్యం ఏవాపేక్ష్యతే కిం పునరిహేతి వాత్య్సాయన:

27. న తు పరపరిగృహీతాస్వేవం కుర్యాత్. ప్రచ్ఛన్నేషు ప్రదేశేషు తాసాం అనుస్మరణర్థం రాగవర్ధనాచ్చ విశేషాం దర్శయేత్

28. వ్నఖక్షతాని పశ్యంత్యా గూఢస్థానేషు యోషిత:. చిరోత్స్పృష్టాప్యాభినవా ప్రీతిర్భవతి పేశలా

29. వ్చిరోస్పృష్టేషు రాగేషు ప్రీతిర్గచ్ఛేత్పరాభవం. రాగాయతనసంస్మారి యది స్యాన్నఖక్షతనం

30. వ్పశ్యతో యువతిం దూరాన్నఖోచ్ఛిష్టపయోధరాం. బహుమాన: పరస్యాపి రాగయోగశ్చ జాయతే

31. వ్పురుషశ్చ ప్రదేశేషు నఖచిహ్నైర్విచిహ్నిత: చిత్తం స్థిరమపి ప్రాయశ్చలయత్యేవ యోషిత:

32. వ్నాన్యత్పటుతరం కించిదస్తి రాగవివర్ధనం. నఖదంతసముత్థానాం కర్మణాం గతయో యథా

33. చితి వాత్స్యాయనీయే కామసూత్రే సాంప్రయోగికే ద్వితీయేధికరణే చతుర్థోధ్యాయ: ఆదితో నవమ: