వాత్స్యాయన కామ సూత్రములు/సాంప్రయోగికాధికరణం/దశనచ్ఛేద్యాధ్యాయః

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


దశనచ్ఛేద్యాధ్యాయః

1. ఉత్తరౌష్ట అంతర:ముఖం నయనం ఇతి ముక్తత్వా చుంబనవద్దశనరదనస్థానాని.

2. సమా: స్నిగ్ధచ్ఛాయా రాగగ్రాహిణో యుక్తప్రమాణా నిశ:ఛిద్రాస్తీక్షణగ్రా ఇతి దశనగుణా:

3. కుణఠా రాజ్యద్రతా: పరుషా: విషమా: శ్లక్ష్ణా పృథవో విరలా ఇతి చ దోషా:

4. గూఢకం ఉచ్ఛూనకం బిందుర బిందుమాలా ప్రవాలమణిర్మణిమాలా ఖండాభ్రకం వరాహచర్వితకం ఇతి దశనచ్ఛేదన్వికల్పా:

5. నాతిలోహేన రాగమాత్రేణ విభావనీయం గూఢకం

6. తదేవ పీడనాదుచ్ఛూనకం

7. తదుభం బిందురధరమధ్య ఇతి

8. ఉచ్ఛూనకం ప్రవాలమణిశ్చ కపోలే

9. కర్ణపూరచుంబనం నఖదశనచ్ఛేద్యం ఇతి సఖ్యకపోలమండనాని

10. దంతౌష్ఠసంయోగాభ్యాసనిష్పాదనత్వాత్ ప్రవాలమణిసిద్ధి:

11. సర్వస్యేయం మణిమాలాయాశ్చ

12. అల్పదేశాయశ్చ త్వచో దశనద్వయసందంశజా బిందుసిద్ధి:

13. సర్వైర్బిందుమాలాయశ్చ

14. తస్మాన్మాలాద్వయం గలకక్షవంక్షణప్రదేశేషు

15. లలాటే చోర్వోర్బిందుమాలా

16. మండలం ఇవ విషమకూటకయుక్తం ఖండాభ్రకం స్తనపృష్ఠ ఏవ

17. సంహతా: ప్రదీర్ఘా బహవ్యో దశనపదరాజయస్తాంరంతరాలా వరాహచర్వితకం స్తనపృష్ఠ ఏవ

18. తదుభయం అపి చండవేగయో: చితి దశనచ్చేద్యాని

19. విశేషకే కర్ణపూరే పుష్పపీడే తాంబూలపలాశే తమాలపత్రే చేతి ప్రయోజ్యాగమిషు నఖదశనచ్చేధ్యాదీన్యభియోగికాని

20. దేశాశాత్మ్యాచ్చ యోషిత ఉపచరేత్

21. మధ్యదేశ్యా ఆర్యప్రాయా:శ్చ్యుపచారాశ్చుంబననఖదంతపదద్వేషిణ్య:

22. బాహ్లికాదేశ్యా ఆవంతికాశ్చ

23. చిత్రరతేషు త్వాసాం అభినివేశ:

24. పరిష్వంగచుంబననఖదంతచూషణప్రధానా: క్షతవర్జితా: ప్రహణసాధ్యా మాలవ్యం అభీర్యాశ్చ

25. సింధుషష్ట: ఆనాం చ నదీనాం అంతరాలీయా ఔపరిష్టకసాత్మ్యా:

26. చండవేగా మందసీత్కృతా ఆపరాంతికా లాట్యశ్చ

27. దృఢప్రహణనయోగిన్య: ఖరవేగా ఏవ ఉపద్రవ్యప్రధానా: స్త్రీజాతే కోశాలాయాం చ

28. ప్రకృత్యా మృద్వ్యో రతిప్రియా అ:శుచిరుచయో నిర:ఆచారాశ్చ ఆంధ్ర్య:

29. సకలచతు:షష్టిప్రయోగరాగిణ్యోశ్లీలపరుషవాక్యప్రియా: శయనే చ స:రభసోపాక్రమా మహారాష్ట్రికా:

30. తథావిధా ఏవ రహసి ప్రకాశంతే నాగరికా:

31. మృధ్యమానాశ్చాభియోగాన్మందం మందం ప్రసింగ్చంతే ద్రవిడయ:

32. మధ్యమవేగా: సర్వసహా: స్వాంగప్రచ్ఛాదిన్య: పరాంగహాసిన్య: కుత్సితాశ్లీలపరుష పరిహారిణ్యో వానవాసికా:

33. మృదుభాషీణ్యోనురాగవత్యో మృద్వంగయశ్చ గౌడ్య:

34. దేశసాత్మ్యాత్ ప్రకృతిసాత్మ్యం బలీయ ఇతి సువర్ణనాభ: న తత్ర దేశ్యా ఉపచారా:

35. కాలయోగాచ్చ దేశాద్దేశాంతరం ఉపచారవేషలీలాశ్చానుగచ్ఛంతి తచ్చ విద్యాత్

36. ఉపగూహనాదీషు చ రాగవర్ధనం పూర్వం పూర్వం విచిత్రం ఉత్తరం ఉత్తరం చ

37. వ్వార్యమాణశ్చ పురుషో యత్కుర్యాత్తదను క్షతం. అ:ముష్యమాణా ద్విగుణ తదేవ ప్రతియోజయేత్

38. వ్బిందో: ప్రతిక్రియా మాలా మాలాయశ్చాభ్రఖండకం. ఇతి క్రోధాదివావిష్టా కలహాంతప్రతియోజయేత్

39. వ్సకచగ్రహం ఉన్నమ్య ముఖం తస్య తత: పిబేత్. నిలీయేత్ దశేచ్చైవ తత్ర తత్ర మదేరితా

40. వున్నమ్య కంఠే కాంతస్య సంశ్రితా వక్షస: స్థలీం. మణిమాలాం ప్రయుంజీత యచ్చన్యదపి లక్షితం

41. విద్వాపి జనసంబంధో నాయకేన ప్రదర్శితం. ఉద్దిశ్య స్వకృతం చిహ్నం హసేదన్యైర్య: లక్షితా

42. వ్వికూణయంతీవ ముఖం కుత్సయంతీవ నాయకం స్వగాత్రస్థానీ చిహ్నాని సాసూయేవ ప్రదర్శయేత్

43. వ్పరస్పరానుకూల్యేన తదేవం లజ్జమానయో: సంవత్సర శతేనాపి ప్రీతిర్న పరిహీయతే

44. చితి శ్రీ వాత్స్యాయనీయే కామసూత్రే సాంప్రయోగికే ద్వితీయోధికరణే దశనచ్ఛేధ్యవిధయో దేశ్యాశ్చోపచారా: పంచమోధ్యాయ: ఆదితో దశమ: