వాత్స్యాయన కామ సూత్రములు/సామాన్యాధికరణం/విద్యాసముద్దేశః

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


విద్యామసుద్దేశః

1. ధర్మార్థాంగ విద్యాకాలానన: ఉపరోధయం కామసూత్రం తదంగ విద్యాశ్చ పురుషోధీయీత.

2. ప్రాగ్యౌవనాత్ స్త్రీ. ప్రత్తా చ ప్రత్యురభిప్రాయాత్.

3. యోషితాం శాస్త్రగ్రహణస్యాభావాదన: అర్థకం ఇహ శాస్త్రే స్త్రీ శాసనం ఇత్యాచార్యా:.

4. ప్రయోగగ్రహణం త్వాసాం ప్రయోగస్యచ శాస్త్రపూర్వకత్వాదితి వాత్సాయన:.

5. తన్న కేవలం ఇహైవ. సర్వత్ర హి లోకే కతి చిదేవ శాస్త్రజ్ఞా:. సర్వజనవిషయస్చ ప్రయోగ:.

6. ప్రయోగస్య చ దూరస్థం అపి శాస్త్రం ఏవ హేతు:.

7. అస్తి వ్యాకరణం ఇత్యవైయాకరణ అపి యాగ్నికా ఊహం క్రతుషు ప్రయుజ్ఙతే.

8. అస్తి జ్యౌతిషం ఇతి పుణ్యాహేషు కర్మ కుర్వతే

9.తథాశ్వరోహా గజారోహాశ్చశ్వాన్ గజాంశ్చాన: అధిగతశాస్త్రాపి వినయంతే

10. తథాస్తి రాజేతి దూరస్థా అపి జనపదా న మర్యాదాం అతివర్తంతే తద్వదేతత్.

11. సంత్యపి ఖలు శాస్త్రప్రహతబుద్ధయో గణికా రాజపుత్ర్యో మహామాతృదుహితరశ్చ.

12. తస్మద్వైశ్వాసికాజ్జనాద్రహసి ప్రయోగాఞఛాస్త్రం ఏకదేశం వా స్త్రీ గృహ్ణియాత్.

13. అభ్యాససప్రయోజ్యంశ్చ చాతుహ్షష్ఠికాన్యోగాంకన్యా రహస్యేకాకిన్యభ్యసేత్.

14. ఆచార్యస్తు కన్యానాం ప్రవృత్తపురుషసంప్రయోగా సహ: సంప్రవృద్ధా ధాత్రేయికా. తథా భూతా వా నిర: అత్యతసంభాషణా సఖీ సవయశ్చ మాతృశ్వసా. విస్రబ్ధా తత్స్థానీయా వృద్ధదాసీ. పూర్వసంస్పృష్టా వ భిక్షుకి. స్వసాచ విశ్వాసప్రయోగాత్.

15. గీతం, వాద్యం, నృత్యం, అలేఖ్యం, విశేషకచ్చేద్యం, తండులకుసమవలి వికారా:, పుష్పాస్తరణం, దశనవసనాగరాగ:, మణిభూమికాకర్మ, శయనరచనం, ఉదకవాద్యం, ఉదకాఘాత:, చిత్రాశ్చ యోగా:, మాల్యగ్రథన వికల్పా:, శేఖరకాపీడయోజనం, నేపథ్యప్రయోగా:, కర్ణపత్రభంగా:, గంధయుక్తి:, భూషణయోజనం, ఏంద్రజాలా:, కౌచుమారాశ్చ, హస్తలాఘవం, విచిత్రశాఖాకభక్ష్యవికారక్రియా, పానకరసరాగాసవయోజనం, సూచీవానకర్మాణి, సూత్రక్రీడా, వీణాడమరుకవాద్యాని, ప్రహేలికా, ప్రతిమాలా, దుర్వాచకయోగా:, పుస్తకవాచనం, నాటకాఖ్యాయికాదర్శనం, కావ్యసమస్యాపూరణం, పట్టికావానవేత్రవికల్పా:, తక్షకర్మాని, తక్షణం, వాస్తువిద్యా, రూప్యపరీక్షా, ధాతువాద:, మణిరాగకరజ్ఞానం, వృక్షాయుర్వేదయోగా:, మేషకుక్కుటలావకయుద్ధవిధి:, శుకసారికాప్రలాపనం, ఉత్సాదనే సంవాహనే కేశమర్దనే చ కౌశలం, అక్షరముష్తికాకథనం, మ్లేచ్చితవికల్పా:, దేశభాషావిజ్ఞానం, పుష్పశకటికా, నిమిత్త జ్ఞానం, యంత్రమాతృకా, ధారణమాతృకా, సంపాఠ్యం, మానసీ కావ్యక్రియా, అభిధానకేశ:, ఛందోజ్ఞానం, క్రియాకల్ప:, ఛలితకయోగా:, వస్త్రగోపనాని, ద్యుతివిశేషా:, ఆకర్షక్రీడా, బాలక్రీడకనాని, వైనయికీనాం, వైజయకీనాం, వ్యాయామికీనాం చ, విద్యానాం జ్ఞానం ఇతి చతుష్షష్ఠిరంగ విద్యా. కామసూత్రావయవిన్య:

16. పాంచాలికీచ చతు:షష్ఠిరపరా. తస్యా: ప్రయోగానన్వవేత్య సాంప్రయోగికే వక్ష్యామ:. కామస్య తదాత్మకత్వాత్.

17. వాభిరభ్యుచ్ఛ్రితా వేశ్యా శీలరూపగుణన్వితా. లభతే గణికాశబ్దం స్థానం చ జనసంసది.

18. పూజితా సా సదా రాజా గుణవృద్ధిశ్చ సంస్తృతా. ప్రార్థనీయాభిగమ్యా చ లక్ష్యభూతా చ జయతే.

19. యోగజ్ఞా రాజపుత్రి చ మహామాత్రసుతా తథా. సహస్రాంత:పురం అపి స్వవశే కురుతే పతిం.

20. తథా పతివియోగే చ వ్యసనం దారుణం గతా. దేశాంతరేపి విద్యాభి: సా సుఖేనైవ జీవతి.

21. నర: కలాసు కుశలో వాచాలస్చాటుకారక: అ:సంస్తుతోపి నారీణాం చిత్తం అశ్వేవ విందతి.

22. కాలానాం గ్రహణదేవ సౌభాగ్యం ఉపజాయతే. దేశకాలౌ త్వపేక్ష్యాసాం ప్రయోగ: సంభవేన్నవా.