లిటిల్ మాస్టర్స్ సులభ వ్యాకరణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

లిటిల్ మాస్టర్స్

సులభ వ్యాకరణమురచన:

షేక్ ఆలీ, ఎం.ఎ., బి.ఎడ్


పబ్లిషర్స్:

నవరత్న బుక్ సెంటర్

కారల్ మార్క్స్ రోడ్, విజయవాడ-2

లిటిల్ మాస్టర్స్

సులభ వ్యాకరణమురచన :

డా॥ వి. వి. బాలకృష్ణప్రధమ ముద్రణ :

డిసెంబరు - 1998


ముఖచిత్రం :

త్రిగుణ్


ప్రచురణ హక్కులు :

బి. కె. ఆర్. మూర్తి (పభ్లిషర్)

విజయవాడ - 2.

ఫోన్ః 432813


వెల : రు. 30 - 00


ముద్రణ :

విజయలక్ష్మి ఆఫ్‌సెట్ ప్రింటెర్స్

విజయవాడ - 2

మా లిటిల్ మాస్టర్స్ సిరీస్

1. ఇంగ్లీష్ - తెలుగు - డిక్షనరి
2. తెలుగు - ఇంగ్లీష్ - డిక్షనరి
3. తెలుగు - తెలుగు - డిక్షనరి
4. హిందీ - తెలుగు - డిక్షనరి
5. ఇంగ్లీష్ - ఇంగ్లీష్ - డిక్షనరి
6. ఇంగ్లీష్ - హిందీ - డిక్షనరి
7. హిందీ - ఇంగ్లీష్ - డిక్షనరి
8. తెలుగు - హిందీ - డిక్షనరి
9. కెమిస్ట్రీ - డిక్షనరి
10. ఫిజిక్స్ - డిక్షనరి
11. జువాలజి - డిక్షనరి
12. మాథ్స్ - డిక్షనరి
13. రసాయన శాస్త్రం - డిక్షనరి
14. ఇంగ్లీష్ - తెలుగు - గ్రామర్
15. ఇంగ్లీష్ ఎస్సేస్ అండ్ లెటర్స్
16. సులభ వ్యాకరణము
17. తెలుగు వ్యాసములు - లేఖలు
18. హిందీ - తెలుగు - స్వబోధిని
19. ఇంగ్లీష్ - తెలుగు - స్వబోధిని
20. 45 రోజుల్లో ఇంగ్లీష్
21. 45 రోజుల్లో హిందీ
22. హిందీ వ్యాకరణం (హైస్కూల్)
23. హిందీ వ్యాకరణం (ఇంటర్ & డిగ్రీ)
24. ఇంగ్లీష్ - తెలుగు (ప్రైమర్)
25. హిందీ - తెలుగు (ప్రైమర్)
26. హిందీ - ఇంగ్లీష్ - తెలుగు - త్రిభాషా వ్యాకరణం

లిటిల్ మాస్టర్స్

సులభ వ్యాకరణము

1) వర్ణ విభాగము

1) సంస్కృత - ప్రాకృత - దేశ్యములు

2) అచ్చులు - హల్లులు

3) వర్ణోత్పత్తి స్థానములు

4) రేఫలు

5) దంత్య - తాలవ్యములు

6) బిందువు

విభక్తులు

7) నకారము ద్రుతము

8) ప్రశ్నలు


2) పద-వాక్య విభాగము

3) సంధి విభాగము

4) సమాస విభాగము

5) ఛందశ్శాస్త్ర విభాగము

6) అలంకార విభాగము

7) దోష విభాగము

8) వ్యాస లేఖన - విరామ చిహ్న విభాగము