లిటిల్ మాస్టర్స్ సులభ వ్యాకరణము/విరామ చిహ్న విభాగము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విరామ చిహ్నములు

1. కామా (Camma) వాక్యాంశ బిందువు (,) అసమాపక క్రియలకావలను, సముచ్చయాదులను, కొద్ది కాలమాప వలసి వచ్చు నపుడు ప్రయోగించవలెను.

ఉదా : ఆంజనేయుడు సముద్రమును దాటి, లంకను జేరెను. అశోకవనమున ప్రవేశించి, జానకిని జూచెను.

2. సెమి కోలన్ - (Semi Colon) అర్ద బిందువు (;)
        వాక్య సముచ్చయములకు ముందు ప్రయోగింపబడును
      శ్రీరాముడు సుగ్రీవునకభయ మిచ్చెను; అయిన అతడు నమ్మలేదు.

3. కోలన్ (Colon) వ్యాస బిందువున్యూన దూర.
      (:) సంబంధము గల వాక్యముల చివర నీ గుర్తుండును. ఈ వ్యాస బిందువు ఒక అడ్డ గీతతోకూడి ఉదాహరణగా సూచించును.
      ఉదా : ఉత్పలమాల :- ఒక సమ వృత్తము

4. (Full Stop) బిందువు.
      (.) వాక్యాంతమునను, నామైక దేశగ్రహణమునను దీనినుపయోగింతురు.
      ఉదా :- భగవంతుడే రక్షకుడు. (కా. వీ)
              (కావూరు వీరయ్య)

5. ప్రశ్నార్దక చిహ్నము Question Mark (?)
      ప్రశ్న వాక్యాంతమున నుండును.
      ఉదా :- నీపేరేమి? వారెవరు?

6. ఆశ్చర్యార్ధక చిహ్నము (Note of exclamation) (!)
      ఆశ్చర్యార్ధక వాక్యాంతమునను, సంబోధనాంత వాక్యాంతమున నుపయోగింప బడును
      ఉదా :- ఆహో! ఓహో!
              రామా! కృష్ణా!

7. కుండలన (Bracket) - ముందు పదమునకే
      () వివరణమయి, అనవసరమైనవాని నీ చిహ్నములో నుంతురు.
      ఉదా :- ద్రుతము (నకారము) చివర గలవి. ద్రుతాంతములు.

8. ఉద్ధరణ చిహ్నము (Inverted Commas)
      (" ")
      ఉదా :- దశరధుడు "రామా ! నీ వరణ్యమునకు వెడలు" మనలేక విలపించి మూర్చిల్లెను.

9. అవగ్రహము (Aposhophy) (Z)
      ధ్వనితోనేకీభవించి హ్రస్వ అకారము లోపించినపుడు ఇది ఉపయోగింపబడును.
      ఉదా :- వయోz౦ బుద్ది
      రమాzనుజుడు మొదలైనవి.

10. లోప చిహ్నము (Ellipses) చెప్పవలసిన
      (...) దానిలో కొంత లోపించిన దీని నుపయోగింతురు.
      "భాను సమాన...ఉత్పలమాల యైచనున్"Little Masters Sulabha Vyakaranamu.pdf