దేవకీనందన శతకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


దేవకీనందన శతకము

వెన్నెలకంటి జన్నయ్య

1. శా. శ్రీకైవల్యరమాధినాధ నిను నర్థిం గీర్తనల్ జేసి కా
దా కంజాతభవేంద్రనారదశుకవ్యాసాంబరీషార్జునుల్
నీకారుణ్యముఁ గాంచుటల్ వసుమతిన్ నేనెంతధన్యుండనో
నాకున్ జేకురెనట్టి భాగ్యములు కృష్ణా దేవకీనందనా.

2. శా. శ్రీవైకుంఠనివాస గోత్రధర లక్ష్మీనాథ గోపాల లీ
లావిర్భావ పతంగవాహ యదువంశాంభోధిచంద్రోదయా
నీవే దిక్కని యున్నవాఁడను దయన్ వీక్షించి రక్షించవే
నావిజ్ఞాపన మాలకించు మది కృష్ణా దేవకీనందనా.

3. శా. శ్రీరామావసుధాకళత్రములపైఁ జెన్నొందు పాదాబ్జముల్
గారామారఁగఁ జూచి శేషఫణిదాఁ గౌతూహలంబొప్పఁగా
క్షీరాంభోనిధిఁ బవ్వళించి యమరుల్ సేవింపఁగా నొప్పుని
న్నారాధింతు మదీయచిత్తమునఁ గృష్ణా దేవకీనందనా.

4. శా. నీడల్ దేఱెడుచెక్కుటద్దములతో నిద్దంపుఁ గెమ్మోవితో
కూడీకూడని చిన్ని కూకటులతో గోపార్భకశ్రేణితో
వ్రీడాశూన్యకటీరమండలముతో వేడ్కన్ వినోదించుచు
న్నాఁడా శైశవమూర్తి నేఁదలఁతు గృష్ణా దేవకీనందనా.

5. శా. అందెల్ చిన్నిపసిండిగజ్జయులుమ్రోయన్ మేఖలాఘంటికల్
క్రందైమ్రోయఁగ రావిరేక నుదుటన్ గంపింప గోపార్భకుల్
వందారుల్ గన వెన్నముద్దలకునై వర్తించు మీబాల్యపుం
జందంబా దివిజుల్ నుతించుటలు కృష్ణా దేవకీనందనా.

6. శా. వేదోద్ధారకుఁగా సుధాప్రభవుఁగా విశ్వంభరావాహుఁగా
వాదావిర్భవుఁగాఁద్రయీవటువుఁగా వర్ధిష్ణుతాష్యుఁగాఁ
గోదండాశుగపాణిఁగా బలునిఁగా ఘోరవ్రతచ్చేదిఁగా
నాదిబ్రహ్మముఁగా దలంతు మదిఁ గృష్ణా దేవకీనందనా.

7. మ. అమరుల్ర్మొక్కులచే మునుల్ నుతులచే నార్యుల్మహానిష్ఠచే
సమరోత్సాహజనుల్ పునశ్చరణచే సాధుల్ దయాబోధచే
నమితోదారకళాఢ్యు లర్పణలచే నధ్యాత్ములైక్యంబుచే
సమతంగాంచిరి మీపదాబ్జములు కృష్ణా దేవకీనందనా.

8. మ. జపముల్ సేయఁగ నేర నీమమున నిచ్చల్పూజసేయంగలే
నుపవాసవ్రతభక్తిచొ ప్పెఱుఁగ వేదోక్తక్రమస్థుండఁగా
నపరాధంబులు నాయెడందఱచు నేనజ్ఞాని నెబ్భంగులన్
జపలుండంచు నుపేక్ష సేయకుము కృష్ణా దేవకీనందనా.

9. మ. సుకరంబై సురసేవ్యమై సులభమై సువ్యక్తమై యుక్తమై
ప్రకటంబై పరమార్థమై ప్రమదమై ప్రద్యోతమై పథ్యమై
యకలంకామృతమై యమోఘతరమై యానందమై యందమై
సకలంబున్ భరియించు మీమహిమ కృష్ణా దేవకీనందనా.

10. శా. కొండల్వంటికవీశ్వరుల్ శతకము ల్గూర్పంగఁ గోటానకో
ట్లుండన్ నీవును జెప్పఁబూనితి వదేమో యంటివా వింటివా
వండేనేర్పులఁ బెక్కురీతుల రుచుల్ వర్తింపవే శాకముల్
దండిన్ నామనవాలకింపు మదిఁ గృష్ణా దేవకీనందనా.

11. శా. చన్నే నిన్నును బాలుఁగాదలఁచి యిచ్చంబూతనాకాంతదాఁ
జన్నుల్నిండఁగఁ జేఁదుఁబూసికొని యాచంబాలు నీకిచ్చినం
జన్నుంబాలకు లోనుగాక యసురన్ సాధించియాయింతికిన్
సన్నన్ ముక్తి యొసంగి తీవు భళి! కృష్ణా దేవకీనందనా.

12. మ. విలసిల్లన్ పదియాఱువేలసతులన్ వీక్షించి వారిండ్లలో
పల వర్తించుచు నుండి వీటఁ గలగోపస్త్రీలనెల్లన్ గడుం
బలిమిన్ బట్టి రమించినాఁడవు భళీ ప్రాజ్ఞుండ వీవౌదు భూ
స్థలి నీవేకద కొంటెదేవరవు కృష్ణా దేవకీనందనా.

13. మ. పొలుపొందన్ నడిరేయిఁ గుక్కుటరవంబుల్ చూపి గోపాలకా
వళి విభ్రాంతులఁ జేసి మందలకు నై వారేగఁ దక్మామినీ
కలనాయత్నము తామ్రచూడగతులం గవించి నీకీర్తి ర
చ్చల కెక్కెం గడుగొయ్యదేవరవు కృష్ణా దేవకీనందనా.

14. మ. అనిరుద్ధాచ్యుత యీశ కేశవ ముకుందాధోక్షజోపేంద్ర వా
మన దామోదర చక్రపాని హలి రామా శౌరి శార్జ్గీ జనా
ర్ధన పీతాంబర భక్తవత్సల నమో దైత్యారి వైకుంఠవా
స నృసింహాంబుజనాభ ప్రోవు ననుఁ గృష్ణా దేవకీనందనా.

15. మ. ఇల గోవర్ధన మెత్తితీవనుచు బ్రహ్మేంద్రాదులెంతో నినుం
బలుమాఱున్నుతులొప్పఁ జేసెదరు పద్మాక్షా కుచాగ్రంబునం
జులక న్నెత్తినరాధనెన్న రిదిగో సొంపొంద సత్కీర్తి ని
శ్చలపుణ్యంబునఁ గాక చొప్పడునె కృష్ణా దేవకీనందనా.

16. శా. మౌళిం బించపుదండ యొప్పుగ నటింపంగౌను శృంగారపున్
శ్రీ లెంచంగను పిల్లఁగ్రోవిరవమున్ జేకోలముం జెక్కుచున్
గేలన్ మెచ్చొనరింపఁ గోపకులతోఁ గ్రీడారసస్ఫూర్తినీ
వాలంగాచువిధంబు నేఁదలఁతుఁ గృష్ణా దేవకీనందనా.

17. శా. పెచ్చుల్ ప్రేలుచుఁ బిల్లఁగ్రోవిరవమున్ బెంపొందఁగాఁజొక్కుచున్
నిచ్చల్ నిన్ను భజింప గోపగణమున్ నిత్యోత్సవక్రీడమై
నిచ్చల్ మచ్చికముచ్చటచ్చుపడఁగా హెచ్చించి కీర్తించి నీ
సచ్చారిత్రము విన్నఁ బుణ్యమగుఁ గృష్ణా దేవకీనందనా.

18. మ. లలనాకుంచితవేణియుం దడవ మొల్లల్ జాఱ కస్తూరికా
తిలకంబుం గఱఁగంగఁ లేఁతనగవున్ దీపింప నెమ్మోమునన్
దళుకుల్ చూపెడి చూపు లుల్లసిల నానారీతులన్ వేణుపు
స్కలనాదంబుల పెంపుఁజూపుదువు కృష్ణా దేవకీనందనా.

19. మ. కలకాంచీమణికింకిణీమధురనిక్వాణంబు మంజీరమం
జులరావంబును గొంతకొంత వినవచ్చెన్ బట్టలేనైతి నం
కిలి నిద్రించుట మోసపుచ్చె హితవాగ్గేయుండు నేఁడంచు ని
చ్చలు మీశౌర్యము లెంచు గోపతతి కృష్ణా దేవకీనందనా.

20. మ. కలనైనన్ నగియైనఁ గోప మెసఁగంగా నైనమీనామ ని
ర్మలవర్ణద్వయ మెవ్వరేఁదలచినం బాపౌఘము ల్వయు ను
జ్జ్వలభాన్వప్రతిమానచండకిరణవ్రాతాహతిం జీకటుల్
చలనం బంది తొలంగుచందమునఁ గృష్ణా దేవకీనందనా.

21.మ. నిను నెవ్వాఁడు దలంచు నీమహిమవర్ణింపంద నెవ్వాఁడు నే
ర్పునఁబూనున్ నినుగొల్చునట్టిఘనుఁ డాపుణ్యాత్ము లోకైకమా
న్యునిఁగా ధన్యునిఁగా వివేకనిధిఁగా నుద్యద్గుణాంభోధిఁగా
ననిశంబుం గొనియాడఁ గోరుదురు కృష్ణా దేవకీనందనా.

22. శా. శీలంబున్ గులమున్ వివేకనిధి లక్ష్మీకాంతవక్షస్థ్సలిన్
హాళిం బాయకయుండు కాముకుఁడవై హంకారవృత్తిన్ సదా
స్త్రీలోలుండన రాధతోఁ బెనఁగుట ల్చిత్రంబులు న్నౌర నీ
జాలం బేమని సన్నుతించెదను కృష్ణా దేవకీనందనా.

23. శా. శ్రీలక్ష్మీధవ రుక్మిణిం గలసి కూర్మిన్ మిత్రవిందాసునం
దాలోలాక్షులఁ గూడి జాంబవతి సత్యాలక్ష్మణాభద్రలన్
కాలిందిన్ మరుకేళిఁ దేల్చితివి శృంగారాంగగోపాంగనా
జాలంబున్ దనియింతు వౌర తుదఁ గృష్ణా దేవకీనందనా.

24. శా. మద్దు ల్గూల్చినలాగొ వేగ మనిలో మన్నించి గాండీవికిన్
బుద్దుల్ సెప్పినలాగొ మోదరసముప్పొంగన్ యశోదమ్మకున్
ముద్దుల్గా నటియించులాగొ వరుసన్ మువ్వేళలన్ వేడుకన్
చద్దుల్మెక్కి రహించులాగొ ధరఁ గృష్ణా దేవకీనందనా.

25. మ. వరణాబ్జంబులు వీడ్వడన్ నిలిచి యోజన్ ధట్టిలోఁ బిల్లగ్రోల్
కర మొప్పారఁగ నుంచి యింపొదవఁ జంకన్ గోల నందిచ్చి బ
ల్వురుగోపాలురు జుట్టునుంగొలువ వేల్పుల్ గ్రుక్కిళుల్మ్రింగఁగా
నరయం జల్ది భుజింపవే యడవిఁ గృష్ణా దేవకీనందనా.

26. మ. మెఱుగు ల్దేఱుమహేంద్రనీలనిభ మౌమేనన్ సమీపాటగో
ఖురనిర్ధూతధరాపరాగలవపంక్తుల్గప్పఁగా నొక్కచేఁ
బురిగోలొక్కటఁబాలకుండఁ గొనుచుం బొల్పొంద గోధుగ్జనా
తరవర్ధిష్ణుఁడవైననిన్ గొలుతు గృష్ణా దేవకీనందనా.

27. శా. ఆదివ్యాధిహరంబు జన్మమరణవ్యాపారదుష్కర్మదు
ర్బోధావ్యాప్తినివారణంబు సతతవాంచితఫలానీకప్రథానైకదీ
క్షాధౌరేయము నీమహామహిమ కృష్ణా దేవకీనందనా.

28. శా. హాలాహలశిరోధిమౌళినయనోద్యద్భీమధూమధ్వజ
జ్వాలాభీలకరాళరూక్షవిషనిశ్శ్వాసోష్ణకృష్ణాసదాం
భోలీలాస్పదకాళియస్ఫుటనటద్భోగాగ్రమధ్యమంబునన్
హాళిన్ దాందవమాడు నిన్ దలఁతు గృష్ణా దేవకీనందనా.

29. మ. తినదే చెట్టున నాకు మేఁక గుహ గొందిం బాము నిద్రింపదే
వనవాసంబునఁ బక్షులున్ మృగములున్ వర్తింపవే నీటిలో
మునుకల్ వేయవె మత్స్యకచ్చపములున్ మోక్షార్థమౌముక్తికిన్
మనసేమూలము నీదుభక్తిలకు కృష్ణా దేవకీనందనా.

30. శా. వింటిం గొంతగ మీమహత్త్వమును నుర్విన్ దర్శనప్రాప్తిచే
ఘంటాకర్ణుని నుగ్రసేనతనయుం గైవల్యతేజంబు ని
న్నంటంజేయవె మాటమాత్రమున నిట్లాశ్చర్యమున్ బొందఁగా
నంటం బొందనివేల్పు నిన్ గొలుతుఁ గృష్ణా దేవకీనందనా.

31. మ. విలసత్కావ్యకళాధురీణతలు తద్విజ్ఞాను లైనట్టి వే
త్తలకుం గా కవి యేల మూర్ఖులకు గాథల్ జెందు భాగీరథీ
దళితాంబోరుహషండమండితమరందగ్రాసమాధుర్యవాం
చలు జోరీఁగల కేల తేంట్లగతి కృష్ణా దేవకీనందనా.

32. మ. చతురంభోధిపరీతభూవలయరాజానేకకోటీరరం
జితమాణిక్యవిరాజమానపదరాజీవుండు ధర్మాత్మజుం
డతికారుణ్యముచేత మత్స్యపతికొ ల్వాసింపఁడే నీదుశా
శ్వతకారుణ్యముగల్గునంతకును కృష్ణా దేవకీనందనా.

33. మ. శుకమద్గౌతమకణ్వకుత్సజమదగ్న్యోదంకశాండిల్యశౌ
నకపారాశరకశ్యపత్రిఘటజాహ్నేంద్రప్రభూతత్రియం
బకకంజోద్భవనారదాదిమునిహృత్పంకేజసౌమ్యత్పిపా
సకృపాసాగర నీకు మ్రొక్కెదను కృష్ణా దేవకీనందనా.

34. మ. వివిధోగ్రస్థవనప్రచండబలవిద్వేషావనీనాయకో
త్సవభంజీకృతశాలి యర్జునుఁడు దోస్సత్వుండు మత్స్యావనీ
ధవుగేహంబున నాత్యతాళధరియై తా నిల్వడే సన్ముని
స్తవ నీసత్కృప గల్గునంతకును కృష్ణా దేవకీనందనా.

35. మ. బలభేది న్నలయించి ఖాండవవనిన్ భస్మంబు గావించి ము
న్నెలమిన్ దైత్యులఁద్రుంచి యొక్కటిశివిన్నిర్జించి కౌరవ్యులన్
బలిగావించి కిరీటి బోయలకు గోపస్త్రీల నొప్పింపఁడే
యల నీతేజము నీవు గైకొనినఁ గృష్ణా దేవకీనందనా.

36. మ. ఇలఁ దద్వైరినృపాలఫాలఫల ప్రత్యగ్రరక్తచ్చటా
కలితోదారగదావిజృంభణభుజాగర్వుండు భీముండు కు
క్కలకుం జాపఁడె యేకచక్రపురి భిక్షావేళ యుష్మత్సము
జ్జ్వలకారుణ్యము గల్గునంతకును కృష్ణా దేవకీనందనా.

37. మ. అతిసౌందర్య సమగ్రధైర్య ఘనశౌర్యస్ఫూర్తియున్ కీర్తియు
న్నతులప్రాభవరేఖయున్ గలిగి చోద్యంబెన్నఁగా ఘోటక
ప్రతతిం దిద్దఁడె నిత్యమున్ నకులుఁ డేపారంగ నీసత్కృపన్
సతమై రాజ్యము గల్గునంతకును గృష్ణా దేవకీనందనా.

38. మ. బకదైతేయమహాబలున్ సమరభూభాగంబునన్ వాయుపు
త్త్రకుఁ డీల్గించిన నేకచక్రపురివారల్ మెచ్చి యింటింట వం
టకము ల్బెట్టిరిగాని భిక్షయనుమాటన్ మాన్పలేరైరి యం
తకు వారల్ గొఱఁతేమి చాలుటకుఁ గృష్ణా దేవకీనందనా.

39. మ. గహనావాసములోన నన్నలకుఁ దా గారాబుతమ్ముండునై
విహరించేతఱి భావికాలగతి నన్వేషించుచున్ శౌర్యసం
గ్రహుఁడైయావులఁగాచె మత్స్యపురిలోఁ గర్మానుగుణ్యక్రియ
న్సహదేవుండతిధైర్యమార్గమునఁ గృష్ణా దేవకీనందనా.

40. మ. వినుతానేకతురంగవారణరథోర్వీనాథదీవ్యన్నికే
తనచక్రధ్వజచామరద్రఢిమతోఁ దథ్యాత్ముఁడౌ నాసుయో
ధనుఁ దేకాకియుఁ బాదచారియునునై దర్పంబు వోనాడి పో
యెను మిమ్మెట్టుఁదలంచి చూడకయ కృష్ణా దేవకీనందనా.

41. శా. రక్షింపం దగువీరుఁ డెవ్వఁ దగు నీరాజుల్ వృథాతేజులే
మోక్షశ్రీయొసఁగన్ విభుడెవఁడు శ్రీమోహాకృతిన్ దేవతల్
రక్షోధ్యక్ష శుభప్రధానగరిమన్ రాజిల్లురాజేంద్రులున్
సాక్షాద్బ్రహ్మము నీవె ధన్యులకుఁ గృష్ణా దేవకీనందనా.

42. మ. కొలిచెదిన్ వగలేకనే యడిగితే కోపించు టీలేకనే
చెలువం బెచ్చుట కోటనే విభవముల్ చేకూరుటల్ రూకనే
బలవంతుం డగుమూఁకనే సతిచెడున్ ప్రాణేశుపైఁగోకనే
జలదశ్యామలశంఖచక్రధర కృష్ణా దేవకీనందనా.

43. మ. బలశౌర్యోన్నతి శత్రులం గెలిచి సప్తద్వీపవిశ్వంభరా
స్థలి నేలించి సమస్తవైభవములన్ దీపించి దిక్పాలకా
వళి కీర్తింప మెలంగునైషధుఁడు దావర్తింపఁడే తొల్లి వం
టలవాడై ఋతుపర్ణచెంగటను కృష్ణా దేవకీనందనా.

44. మ. ధరలో గోళకుఁ డైనపాండునికళత్రం బందు వేర్వేఱ నే
వురకున్ బుట్టినపాండునందనులు దివ్యు ల్మెచ్చ వర్తింపఁ
దచ్చరితం బంతయు భారతం బని ప్రశస్తం బయ్యె నీనామసం
స్మరణప్రౌఢిమఁ గాదె యాఘనత కృష్ణా దేవకీనందనా.

45. మ. క్రతువుల్ నూఱొనరించి యింద్రపదవి న్గర్వించి యింద్రాణికై
ధృతిఁదూలన్ మరుఁడేఁతెంచఁగా నహుషుఁ డద్దేవేంద్రుభోగానుసం
గతిగాఁ గోరిన కుంభసంభవుఁడు గిన్కన్ దిట్టినన్ జెందఁడే
సతతంబున్ పెనుబాముచందమును గృష్ణా దేవకీనందనా.

46. మ. ఘనులన్ నీచుల నీచులన్ ఘనుల సత్కారాఢ్యులన్ దుష్క్రియా
జనితోద్యోగుల నర్థవంతులను భిక్షాయుక్తులన్ భిక్షులన్
ధనికవ్రాతముగా నొనర్చుచును నిత్యంబున్ మహాగారుడం
బనినందించు వినోదరాయ హరి కృష్ణా దేవకీనందనా.

47. శా. శ్రీలక్ష్మీధవ వాసుదేవ వరరాజీవాక్ష పద్మాసన
వ్యాళాధీశ్వర శర్వషణ్ముఖ శుకాద్యస్తోత్రసత్పాత్ర గో
పాలా నీకముఖాబ్జభాస్కర కృపాపాథోది నన్ గావు మూ
ర్ధాలంకార మయూరపించధర కృష్ణా దేవకీనందనా.

48. మ. పతులు న్నేవురు నెన్నఁగాఁ గలిగి భూపాలాంగనానీకముల్
సతతంబున్ గనుసన్నలన్ మెలఁగు చైశ్వర్యంబుతోనుండి తా
నతిభక్తింజని యా సుదేష్ణకును జేయుం బూనదే ద్రౌపదీ
సతియాస్చర్యము నీవిలాసములు కృష్ణా దేవకీనందనా.

49. శా. మీసామర్థ్యము గల్గునంతకును నెమ్మిన్ బాండుసూనుండు నా
యాసం బొంది మహాద్భుతంబుగ విరాటాధీశుపట్ణంబులో
గ్రాసోపాయము లేక భిక్ష మడుగన్ గాషారముంబూని స
న్యాసంబున్ ధరియింపఁడే యచటఁ గృష్ణా దేవకీనందనా.

50. మ. విరటుం గొల్చినవాఁడు నొక్కఁడిలఁ బృథ్వీనాథులన్ గూల్చి సం
గరభూమిన్ ఘనవైరివీరతతుల న్గారించుచున్ ద్రుంచి యి
ద్ధరకు న్నగ్రజు రాజుఁ జేసియు తుదిన్ దా నీకృపంబాయఁడే
సరిపోదే భువి నింద్రసూనుధృతి కృష్ణా దేవకీనందనా.

51. మ. అమరు ల్పద్మజువ్రాఁతదాఁటియిపుడొక్కబ్దంబు పెద్దయ్యెదు
ర్దమదోర్దండపటుప్రతాపనిజసంరంభామరానీకవి
క్రమదుర్వారగజాసురప్రళయమింకం జేయుఫాలాక్షునిన్
సమరక్షోణి జయించె నర్జునుఁడు కృష్ణా దేవకీనందనా.

52. శా. అక్రూరాత్మకు లైన పాందవుల బాహాశక్తియున్ ధాత్ర్ ని
ర్వక్రంబయ్యెడునట్లు జేతుననుచున్ వాత్సల్య మింపొంద నా
శక్రాత్మోభవు తేరిపై దురమునన్ సారథ్యముం జేసితౌ
చక్రీ నీమునికోలకున్ జయము కృష్ణా దేవకీనందనా.

53. శా. గంభీరంబుగ రాయబారగరిమన్ గౌంతేయుకార్యార్థమై
శుంభల్లిలల ధార్తరాష్ట్రుసభలో సొంపార తద్వాక్యము
ల్సంభాషింపఁగ వా రవజ్ఞ దలఁపన్ సర్వంబు నీవైనచో
శంభుండే యెఱుఁగున్ భవన్మహిమ కృష్ణా దేవకీనందనా.

54. ఏలావిద్యలు సొంపు రూపవిభవం బేలా కులీనత్వమున్
శీలత్వంబున్ నేల యేఁటికి వచశ్శ్రీ యేల బాహాబలం
బేలా చాతిరి మూకృపాగరిమ నిక్షేపంబు లేకుండినన్
జాలిం బొందినఁ గల్గునే సిరులు కృష్ణా దేవకీనందనా.

55. శా. సర్వజ్ఞుండును సర్వలోకగురుఁడున్ సర్వంసహానాథుఁడున్
సర్వేశుండును సర్వసాధకుఁడునౌ సర్వేశ నీమూర్తి దా
సర్వంబు న్గలిగించు పెంచు నణఁచున్ సందేహమేలాస్మృతుల్
"సర్వంవిష్ణుమయంజగ" త్తనఁగ కృష్ణా దేవకీనందనా.

56. మ. పుడమిన్ బెద్దలబోటివారి నడుగం బోరాదె చోద్యంబు పా
ల్కడలిన్ గల్గునముద్దరాలు గలుగంగాఁ బూర్వకాలంబునన్
పొడవెల్లన్ గడుతగ్గి దానవునితో బొంకైనమాటాడి మూఁ
డడుగు ల్నేలను వేఁడఁగాఁ జనవు కృష్ణా దేవకీనందనా.

57. శా. రంగత్ప్రౌఢిమ భార్గవుం గెలిచి కౌరవ్యుల్ భయం బంద వీ
రాంగంబుం ధరియించి జీవముసతంబై యుండ వర్తించు నా
గాంగేయుండు శిఖండిచేతఁ దెగెనీకారుణ్యముం దప్పియుం
డంగా మృత్యువుధాటి కోపుదురే కృష్ణా దేవకీనందనా.

58. శా. అక్రూరస్థితి నుండఁగా వలయురాజాస్థానమధ్యంబునన్
వక్రింపం బనిలేదు ధర్మమునకై వర్తింపఁగాఁ బోయినన్
శుక్రాచార్యుని కన్నుఁ బో నడఁచవే సూటిన్ గుశాగ్రంబునన్
జక్రి నీకరపంకజాతమున గృష్ణా దేవకీనందనా.

59. మ. వరసౌందర్యవివేకధైర్యనయధీ వాత్సల్యధౌరేయుఁ డీ
ధరణీనాయకరత్న మంచు మహితార్థంబాశ్రితశ్రేణికిన్
స్థిరసామ్రాజ్యవిభుత్వ మాధ్రువునికిన్ దేజంబు గా నిచ్చి తా
సరణిన్ మీకృప గల్గువాఁడగుట కృష్ణా దేవకీనందనా.

60. శా. ధారాపూర్వముగాఁగ సంయమికి సప్తద్వీపముల్ సూనృత
ప్రారంభంబున నిచ్చి చేతితడియాఱన్ లేక వర్తింపఁడే
శారీరార్థముగొంచు భిక్షము హరిశ్చంద్రుండు యాగాదిసం
చారుండిందు మనండె తొల్లి హరి కృష్ణా దేవకీనందనా.

61. మ. పటుబాహాబలసత్త్వవైఖరుల దిక్పాలుల్ బ్రశంసించునం
తటివాఁడయ్యుఁద్రిశంకునందనుఁడు కాంతారత్నమున్ విక్రయిం
చుటలున్ నీమహిమంబుచేతఁ గద యిట్లాశ్చర్యమే మర్త్యు లెం
తటివారైనను నేమిచేసెదరు కృష్ణా దేవకీనందనా.

62. మ. తనశౌర్యోన్నతి యుగ్రసాధనముగా దాక్షాయణీశున్ శివున్
దనరన్ మెచ్చఁగఁజేసి లోకము జయస్తంభంబుగావించియున్
మును దాఁ జేసిన కర్మవార్ధిఘనమై ముంపం గడుంబాలుచేఁ
జనఁడే దుర్మతి విక్రమార్కుఁడిల కృష్ణా దేవకీనందనా.

63. మ. తెగువ న్నిర్జరులన్ జయించుచు మదోద్రేకంబునన్ గానలో
మృగనేత్రన్ ధరణీతనూజ నసురు ల్మెచ్చంగఁ దాఁ దెచ్చి నె
వ్వగలం బెట్టి విధిప్రయత్నమున నిర్వంశంబుగా రాముచే
జగతిం గూలఁడె యాదశాసనుఁడు కృష్ణా దేవకీనందనా.

64. మ. పరనారీహరణం బొనర్చినమహాపాపాత్ముఁడారావణుం
డరయన్నతనితమ్ముఁడైన దనుజుడత్యంత సద్భక్తితో
శరణన్నం దయఁజూచి యగ్రజుని రాజ్యం బిచ్చి రక్షింప వా
సరణిన్ నీపదభక్తి యే ఘనము కృష్ణా దేవకీనందనా.

65. మ. వెఱచైనన్ మఱచైనఁ గార్యముతఱిన్ వేసారుచున్నైన యా
దరమొప్పైనను మాయయైన నృపతుల దండింపఁగా నననున్
బరిహాసంబుననైన మిమ్ము నుడువన్ బ్రాపించుపుణ్యాత్మకుల్
నరకావాసముఁ జేర రాఘనులు కృష్ణా దేవకీనందనా.

66. మ. నొసటన్ గన్నులఁ గట్టివేల్పుసతి నెంతోభక్తితోఁ జూడఁగా
నిసుమంతైన భయంబులేక తలమీఁ దెక్కె న్నదట్లుండ నీ
వసుధన్ భర్తలు స్త్రీల కెవ్వరైనన్ బశ్యాత్ములై మట్టులే
కసమియ్యం దల కెక్క కుండుదురె కృష్ణా దేవకీనందనా.

67. మ. కరితో దోమ మృగేంద్రుతోనరుఁడు బంగారంబుతోఁ గంచు భా
స్కరుతో మిణ్గురుబుర్వు కల్పకముతోఁ గానుంగు రత్నాకరే
శ్వరుతో సూషరపల్వలంబు నురుశేషస్వామితో మిడ్తయున్
సరియైనన్ సరి మీకు దైవములు కృష్ణా దేవకీనందనా.

68. మ. నుతలోకప్రతిసృష్ట నిర్మలకళానూత్నాబ్జగర్భున్ మహా
ప్రతిభున్ గౌశికుఁ గుక్కమాంసము భుజింపజేసి మాలాతనిన్
బతిమాలింపవె చందచండతరశుంభత్త్వంబు పల్మాఱు నా
శతఁ బొందింపవె దేవ దేవమయ కృష్ణా దేవకీనందనా.

69. మ. పరభోగాధ్వరదానధర్మగుణముల్ వర్జించి తృష్ణారతిన్
నరులత్యంతము మూఢలోభమతులై నారీరతిం గూర్పఁగాఁ
దరముం గానిధనంబు తస్కరవరుల్ ధాత్రీశులుం జేకొనున్
సరఘవ్రాతము జేర్చు తేనెక్రియఁ గృష్ణా దేవకీనందనా.

70. మ. ఖలవాక్యవ్రతిపాలకుల్ పరధనాకాంక్షుల్ పరస్త్రీరతుల్
కులధర్మౌఘనిబద్ధచిత్తులు నయాకూపారపారంగతుల్
రాజులు వారిసేవకులకెల్లం గల్గు నత్యంతని
శ్చలసౌఖ్యంబులు ని న్బజింపఁగను కృష్ణా దేవకీనందనా.

71. శా. బొంకు ల్లక్షలు నిత్యసంభరితసంభోగారతుల్ దుర్మదా
హంకారంబులు కోట్లసంఖ్యౌఅగుమోహంబా యనంతము దు
ష్పంకాభార మపారమిన్ని గలభూపవ్రాతసర్పాళిని
శ్శంకం బ్రాజ్ఞులు చేరఁ బోవుదురే కృష్ణా దేవకీనందనా.

72. శా. చీమల్ పుట్టలు పెట్టుచుండ నవి విస్తీర్ణంబు గావించినన్
పాముల్ జృరినరీతి లోభిజనసంపన్నార్థరాసుల్ వృథా
భూమీపాలుర పాలుగాక చనునా పుణ్యంబులేలొల్లరో
సామాన్యంబు ధనాధినాథులకుఁ గృష్ణా దేవకీనందనా.

73. మ. అదనం బ్రొద్దుటినీడచందమున నిచ్చల్ స్రుక్కి దుష్టాత్ముసం
పదపెంపై ధరనిల్వదించుకయు సౌభాగ్యప్రభాభాసియై
పొదలున్ మాపటినీడకైవడి భవత్పూజావిధేయజ్ఞుఁడై
సదయుండైనను లేమి జేకూరునే కృష్ణా దేవకీనందనా.

74. శా. కీడున్ మేలును వచ్చుఁగర్మవశతన్ క్రీడాగతిన్ జోకలై
యోడల్ వచ్చును బండ్లు నొక్కెడధర న్నొక్కప్పుడున్ బండ్లపై
నోడల్ నౌఁగద దేశకాలగతి శీతోష్ణంబు లీరీతి నే
జాడన్ వచ్చును దుఃఖసౌఖ్యములు కృష్ణా దేవకీనందనా.

75. శా. అంతశ్శత్రుల గెల్వలేరు మమతాహంకారము ల్మనలే
రంతే మూర్ఖము వీడలేరు భవదీయాంఘ్రిద్వయీచింతనా
చింతారత్నముఁ గానలే రిలను దుశ్చిత్తుల్వృథా వేదవే
దాంతంబుల్ చదువంగ నేమి యగుఁ గృష్ణా దేవకీనందనా.

76. శా. నానావేదపురాణశాస్త్రముల నానందింపఁగా నిత్యమిం
పౌనార్యుల్వినుతింప ధర్మికరహస్యంబుల్విన న్వచ్చునౌ
నౌ నామాంకభవద్వివేకులకుము న్నాశ్చర్యమే సత్వరా
జ్ఞానాధిక్యముగాని ముక్తిగని కృష్ణా దేవకీనందనా.

77. శా. గాట్రాలన్ బలుకానలన్ గుహల గంగాసింధుదేశంబులన్
వట్రాఠావుల దేహమెల్ల జెదరన్ వర్తించినన్ మేరువున్
చుట్రా యేఁబదిమార్లుమెట్టిన మనశ్శుద్ధుండు గాకుండినన్
చట్రావానిప్రయాసమంతయును గృష్ణా దేవకీనందనా.

78. శా. గంగాజన్మపదాబ్జమందు నభిషేకంబు ల్సదాగాంచెదన్
అంగారార్చనచేసి పారణమునన్ నర్చింతు నంభోదరా
శృంగారాధిపకౌస్తుభాభరణ యేశృంగారముల్ జేతు మీ
కంగీకారముగాఁగ నాతరమే కృష్ణా దేవకీనందనా.

79. మ. అతిమోహాంధులఁ బాపకర్ముల మహాహంకారులన్ దోషదూ
షితులన్ గర్వితదుర్విచారులఁ బ్రశంసింప బ్రశంసింపగా*
దితిపర్యాప్తిదినంబులొంది త్రిజగద్విఖ్యాతయుష్మత్సము
న్నతసేవాభిముఖుండనైతి నిట కృష్ణా దేవకీనందనా.

80. మ. పలుమాఱున్ ఇహభోగకాంక్షసభలన్ పాండిత్యముల్ సేయువా
రలయజ్ఞానము మాన్పఁగాఁగలరె యెట్లైనన్ బ్రకాశించుకో
మలదీపాళి తొలంగఁ ద్రోయునేభవన్మాయాంధకారంబు ను
జ్జ్వలితానందమయస్వరూపయుత కృష్ణా దేవకీనందనా.

81. శా. ఉర్విం బాఱుమహానదీజలము లాయూరూరునందెల్లఁ గూ
డ్రుఘోషంబున వంకలైకలియఁగా యోగ్యంబులైనట్లు మీ
స్మరణన్ నానుడువున్ సదాశుభములై సంపూజ్యముల్ గా భవ
చ్చరణంబుల్ మదినిల్పి కొల్చెదను కృష్ణా దేవకీనందనా.

82. శా. బాలక్రీడలఁ గొన్నినాళ్ళు పిదపన్ భామాకుచాలింగనా
లోలాభ్యున్నతిఁ గొన్నినాళ్ళు మఱియిల్లున్ ముంగిలిం గొన్నినా
ళ్ళీలీలన్ విహరించితిన్ సుఖఫలం బెందేనియున్ లేదుగా
చాలన్ నీపదభక్తిఁ జేసెదను కృష్ణా దేవకీనందనా.

83. మ. మతిలోమిమ్ముఁ దలంచుపుణ్యుఁడిలఁదామాయన్ స్వదారాదుల
న్వెతలం బొర్లఁడు భాగ్యవంతుఁ డగుఠీవిన్, దివ్యమృష్టాన్న సం
గతిలోనాడుజనుండు భిక్షము నొసంగన్ నేర్చునే శూలభృ
చ్చతురాస్యప్రముఖామరప్రణుత కృష్ణా దేవకీనందనా.

84. శా. అన్నంబైనను దక్రమైన దగుతోయంబైన నభ్యాగతుల్
దన్నాశించిన నేమియు న్నిడక యేధర్మంబునుం జేయ కే
మన్న న్నూరకయుండు జీవశవమర్త్యశ్రేణి యిద్ధాత్రిలో
చన్న న్నేమగు నేమగున్ గలుగఁ గృష్ణా దేవకీనందనా.

85. శా. ప్రారబ్ధానుభవంబు దీఱ కపవర్గప్రాప్తిలేదండ్రుగా
ధీరశ్రేష్ఠు లనంతకోటులిఁకనైతె వారి కర్మంబులున్
ప్రారబ్ధంబులు గావె ముందఱకు నోభావజ్ఞ సైరించి నా
ప్రారబ్ధంబులఁ దిర్పవే కరుణఁ గృష్ణా దేవకీనందనా.

86. శా. శ్రీజన్మప్రభుతావిశేషుఁదగురాజేంద్రుండు ధీపాలనా
జాజాగ్రత్త్వనిదానకీర్తియుత రక్షాలక్షణాధీశుఁడై
రాజిల్లున్ బహుకష్టుఁడైన ధరసామ్రాజ్యంబు బాలింపుచో
నైజంబై తగునా విషేషములు కృష్ణా దేవకీనందనా.

87. మ. సమరద్వేషుల సంగరాంగణమునన్ సాధించి సామ్రాజ్యసౌ
ఖ్యముఁదాఁగాచి సహించి చొప్పడు వివేకప్రాజ్ఞ ల్గాంచుభూ
రమణశ్రేష్ఠుఁడు తావకానుచరుఁడై రాణించు శిక్షించు దు
ష్టమతి భ్రష్టమదాంధశత్రువుల కృష్ణా దేవకీనందనా.

88. మ. విగతక్లేశులు వీతకిల్బిషమయుల్ విజ్ఞానవిద్యానిధుల్
నిగమార్థజ్ఞులు నిశ్చలవ్రతయుతుల్ నిర్వ్యాజనిష్ఠాయుతుల్
సుగుణుల్ సూనృతవర్తనుల్ శుభకరుల్ శుద్ధాంతరంగుల్ శుభుల్
జగతీమండలి నీదు సేవకులు కృష్ణా దేవకీనందనా.

89. శా. దీనుల్గల్గిన నీదురక్షణగుణాధిక్యంబు రాణించు నౌ
దీనుం డెవ్వఁడు లేఁడు నీదుకరుణాదృష్టిన్ గృతార్థుల్ జుమీ
నేనేదీనుఁడ నన్ను బ్రోవు శరణంటిం ద్వన్ముఖోదీర్ణసు
జ్ఞాన శ్రీకరమూర్తి నమ్మితిని కృష్ణా దేవకీనందనా.

90. శా. పాత్రాపాత్రవివేకము ల్సమసె పాపం బెచ్చె ధర్మంబునున్
మిత్రఘ్నత్వము కల్లలాడుటయు స్వామిద్రోహముం గొండెమున్
ధాత్రిం బూజ్యములయ్యె సజ్జనులచందం బెట్లు రక్షించెదో
సత్రాజిత్తనయామనోరమణ కృష్ణా దేవకీనందనా.

91. మ. అరయన్ *శాంతనుపుత్త్రుపై విదురుపై నక్రూరుపైఁ గుబ్జపై
నరుపై ద్రౌపదిపైఁ గుచేలకునిపై నందవ్రజస్త్రీలపైఁ
బరఁగం గల్గు భవతృపారసము నాపైఁ గొంతరానిమ్ము మీ
చరణాబ్జంబుల నమ్మినాఁడ హరి కృష్ణా దేవకీనందనా.
 

92. మ. అనుకూలాన్విత యైనభార్యయును ధర్మార్థంబునైనట్టి నం
దనులున్ సజ్జను లైనసోదరులు నెన్నంగల్గు సంపత్క్రియా
ఘనుఁడైనట్టి మహానుభావుఁడె భవత్కారుణ్యదృగ్జాలభా
జనుఁ డప్పుణ్యుని జూచినన్ శుభము కృష్ణా దేవకీనందనా.

93. మ. శరణాగత్యనురక్తి భక్తి జనరక్షాసత్కృపాసేవ్య స
త్కరుణాపూరసుధారసంబు గల శృంగారంబు మీమూర్తియుం
దరణోపాయ మెఱుంగలేని కలుషాధారున్ ననుం దావక
స్మరణాధీశునిఁ జేయు మ్రొక్కెదను కృష్ణా దేవకీనందనా.

94. మ. ప్రలయాభీలకరాళదావదహనప్రజ్వల మబ్జోదరా
జ్వలనాకారము దాల్ప దానియెదుటన్ సంతప్తసంతాపవాం
చలు దివ్యుల్మునులుం గృశాస్యులగుచుం జల్లార్పఁగాలేక ని
చ్చలునీపాదములే భజించెదరు కృష్ణా దేవకీనందనా.

95. మ. మొఱయాలింపవొ మానమున్నిలుపవో ముల్లోకమేలింపవో
మఱఁదీ యంచును వెంటనేతిరుగవో మన్నింపవో యందు మో
కరినో ద్రౌపదినో సురాధిపతినో గాండీవినో యెవ్వఁడన్
ధరనిన్ గొల్చినవారిలో నొకఁడ కృష్ణా దేవకీనందనా.

96. మ. కుటిలారాతినిశాటకోటికదళీకూటాతవీభంజనో
ద్భటమత్తద్విపకేళిలోలము సముత్ప్రావీణ్యదైత్యాంగనా
స్ఫుటముక్తామణీరత్నహారతిలకాపుంజాదిలూనక్రియా
చటులజ్వాలము నీసుదర్శనము కృష్ణా దేవకీనందనా.

97. మ. కులిశానేకసహస్రకోటినిశితక్రూరోరుధారాముఖా
కలితార్చిఃప్రభావ త్రిజగత్కల్యాణ సంధాయియై
విలసిల్లున్ భవదీతచక్ర మఖిలోర్వీభారనిర్వాపణో
జ్జ్వలనిర్వాహపరాక్రమక్రమణ కృష్ణా దేవకీనందనా.

98. మ. అతికాకోలకతాళకాళియ కఠోరాశీవిషార్భవ
క్షతినోనాటిన నాఁటిపాటు తలఁపన్ శంకించి యుంకించె దౌ
సతతోద్వర్తులవర్ణసర్వభయదాంచిత్పించచూడావతం
సతయుం గారుడకేతనోద్ధృతియు కృష్ణా దేవకీనందనా.

99. శా. నక్రోదగ్రతఁబ్రాణవాయువులు మేనన్నిల్వఁగానోప వో
చక్రీనన్ దయగావు మన్న కరుణన్ జాజ్వల్యచక్రంబుచే
నక్రంబుం దెగఁ జూచి కాచితిగదా నాగంబు వేగంబునన్
శక్రాద్యామరవందితాంఘ్రియుగ కృష్ణా దేవకీనందనా.

100. మ. కరి నేలింది హుళక్కి ద్రౌపదికి కోకల్ మెచ్చి యిచ్చింది ద
బ్బఱ కాకాసురునిం గటాక్షమునఁ జేపట్టిం దబద్ధం బహో
శరణన్నన్ బగవాని తమ్మునికి రాజ్యంబిచ్చుట ల్కల్లయి
త్తఱి నన్నేలిన నిక్క మీకథలు కృష్ణా దేవకీనందనా.

101. క. ఈకృష్ణశతమ మెప్పుడు
పైకొని విన్నట్టివారు వ్రాసినవారల్
చేకొని పఠించువారలు
శ్రీకృష్ణునికరుణ కలిగి చెలఁగుదురెలమిన్.

మ. సదయస్ఫూర్తికళల్ ఘటించు కవిరక్షశ్రేష్ఠుఁడుత్సాహియై
పదివేల్పద్యములందు నూటపదిసత్పద్యంబులర్పించె నీ
పదనీరేజములందు దివ్యతటినీపథఃప్రపూర్ణాభిము
ఖ్యదయన్ గాంచినదౌట మీకరుణ కృష్ణా దేవకీనందనా.

దేవకీనందన శతకము సంపూర్ణము


శతకములు
శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకము | వేమన శతకము | సుమతీ శతకము | దాశరథీ శతకము | భాస్కర శతకము | భర్తృహరి శతకములు | నారాయణ శతకము | కృష్ణ శతకము | ఆంధ్ర నాయక శతకము | నరసింహ శతకము | రామలింగేశ శతకము | వృషాధిప శతకము | మారుతి శతకము | దేవకీనందన శతకము | గువ్వలచెన్న శతకము | కుమార శతకము | కుమారీ శతకము | వేంకటేశ శతకము | సూర్య శతకము | సర్వేశ్వర శతకము | శ్రీ (అలమేలుమంగా) వేంకటేశ్వర శతకము | ధూర్తమానవా శతకము | కుప్పుసామి శతకము | కామేశ్వరీ శతకము