కామేశ్వరీ శతకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ

కామేశ్వరీ శతకము


గ్రంథకర్త

(శ.ధా.) తిరుపతివేంకటకవులు


కావ్యనిధి శ్రీ చెలికాని లచ్చారాయ ప్రకటితము.శ్రీ రామవిలాస ముద్రాక్షరశాలయందు శ్రీ చెలికాని సూర్యా

రావుగారిచే రచింపబడియె

చిత్రాడ.

1925.


వెల రు. 0 - 4 - 0

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]


Public domain
భారత దేశపు చట్టాల ప్రకారం ఈ బొమ్మ/కృతి కాపీహక్కుల చట్టం అన్వయించకపోవటం లేక కాలదోషం పట్టడం వలన సార్వజనికమైంది. భారతీయ కాపీహక్కుల చట్టం ప్రకారం అన్ని ఛాయాచిత్రాలు లేక సంస్థ కృతులు ప్రచురించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత (అంటే, 01-01-1959 కంటే ముందువి) సార్వజనికమౌతాయి. రచనల కాపీ హక్కులు రచయితకున్నట్లయితే రచయిత మరణించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత సార్వజనీకమౌతాయి.
Flag of India.svg