సామజ వర గమన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః


సామజ వర గమన (రాగం: హిందోళం) (తాళం : ఆది)
పల్లవి 

సామజ వర గమన ! సాధు హృ

త్సార సాబ్జపాల ! కాలాతీత ! విఖ్యాత !


అనుపల్లవి 

సామనిగమజ సుధామయ గానవి

చక్షణ ! గుణశీల ! దయాలవాల ! మాంపాలయ;


చరణము 

వేద శిరో మాతృజ సప్త స్వర

నాదాచల దీప ! స్వీకృత

యాదవకుల మురళీ వాదన వి -

నోద ! మోహన కర ! త్యాగరాజ వందనీయ !


sAmaja vara gamana (Raagam: hindOLam) (Taalam: aadi)
pallavi 

sAmaja vara gamana sAdhu hrut sArasAbja pAlakA lalita vikhyAta


anupallavi 

sAma nigamaja sudhAmaya gAna vicakSaNa guNashIla dayAlavAla mAm pAlaya


caraNam 

vEda shirOmaNi mAtruja saptasvara nAdAcala dIpa svIkrta yAdavakula muraLi vAdana vinOda mOhanAkara tyAgarAja vandanIya