శరణు శరణనుచు మొరలనిడిన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

మధ్యమావతి రాగం - ఆది తాళం


పల్లవి

శరణు శరణనుచు మొరలనిడిన నా -

గిరములన్ని పరియాచకమౌనా ? | | శరణు | |

అనుపల్లవి

శరజనయన ! పరమపురుష ! ని న్నను -

సరణతో గరుణతో మఱిమఱి | | శరణు | |


చరణము 1

శరము తరుమ తరము గాక కాకా -

సురుడు సురుల నరయ వేడగాను ద -

శరథవర కుమరుని బాణమనుచును

వెఱచి జరగ మరల తాను గనిగా -

బరబడి సరగున శరణను మాత్రము

నిరవుగను రజితగిరి నాథాదులు

వరమగు బిరుదున సరసత మెచ్చను

కరుణను స్థిరముగ వరమిచ్చిన నిను | | శరణు | |


చరణము 2

మునుపు మనసున నసూయలను తపో -

ధనుడు వినయమునను ద్రౌపదిని శో -

ధనము ఘనముగ నిజమున సేయ దృఢ -

మునను తన మదిని శరణనగానే

కనికరమున వేగన నీ వెంతో చను -

వున మునులు సుజనులు సురాసుర

గణము లవనిపాల నరులు బొగడను,

వనజనయన ! లఘువున బ్రోచిన నిను | | శరణు | |


చరణము 3

మదిని బెదరు సుదతిని గని నీదు

పదములు దయను ధరలోను బ్రోచె

గదర ? మదజనదళ నాపఘన ! జిత -

మదన ! బుధజనధన ! త్యాగరాజ -

హృదయకుముద జలజధర సంహరణా !

రిదమన ! నదమలరదన ! ముని మనో -

సదన ! శుభద ! నను ముదమున బ్రోవుము,

సదయుడ ! కొదవల నదలింపుము; నిను | | శరణు | |