వర రాగ లయజ్ఞులు దామనుచు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

చెంచుకాంభోజి రాగం - దేశాది తాళం


పల్లవి 

వర రాగ లయజ్ఞులు దామనుచు - వదరెదరయా

అనుపల్లవి 

స్వర జాతి మూర్ఛన భేదములు

స్వాంతమందు దెలియక యుండిన


చరణము 

దేహోద్భవంబగు నాదములు -

దివ్యమౌ ప్రణవాకార మను

దేహం బెఱుగని మానవులు,

త్యాగరాజనుత ! యేచెదరు, రామ !