రామ నీ సమాన మెవరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

ఖరహరప్రియ రాగం - రూపక తాళం


పల్లవి

రామ ! నీ సమాన మెవరు ? - రఘువంశోద్ధారక !


అనుపల్లవి

భామా మరువంపు మొలక ! - భక్తియను పంజరపు చిలుక


చరణము

పలుకు పలుకులకు తేనె - యొలుకమాటలాడు సోద -

రులుగల హరి త్యాగరాజ - కులవిభూష ! మృదు - సుభాష !