రంగనాథ రామాయణము/విషయసూచిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to searchవిషయసూచిక.

—(O)—

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29


విశ్వామిత్రుఁడు యజ్ఞము చేయుట ... 30

రాముని మిథిలానగరమునకుఁ బోవ మునులు ప్రేరేపించుట ... 32

కౌశాంబి వృత్తాంతము ... 32  విశ్వామిత్రుఁడు తనవంశక్రమంబు దెలుపుట ... 33

కౌశికుఁడు కుమారస్వామి జన్మము శ్రీరామునకు దెల్పుట

గంగానదీ వృత్తాంతము ... 37

శ్రీరాముఁడు సగరులవృత్తాంతము దెల్పు మనుట

అంశుమంతుఁడు అధ్వరాశ్వముఁ దెచ్చుట .

గంగావతరణ కథ

భగీరథుఁడు గంగను దెచ్పుట

అమృతోత్పత్తి . .

సుమతి యనురాజు విశ్వామిత్రు నెదుర్కొనుట

సుమతికి శ్రీరామలక్ష్మ ణులను గూర్చి కౌశికుఁడు తెల్పుట

గౌతమాశ్రమముఁ జేరుట

గౌతముఁ డహల్యకు శాపమిచ్చుట

శ్రీరామ లక్ష్మణులు విశ్వామిత్రునితో మిథిల జేరుట

శతానందుఁడు విశ్వామిత్రుపభావంబు దెల్పుట

విశ్వామిత్రుఁడు వసిష్ఠుని కామధేనువుఁ గొంపోజూచుట

కౌశికుఁడు ఈశ్వరునిచేత నస్త్రా దులు వడసి వసిష్ఠునితోఁ బోరుట

విశ్వామిత్రుఁడు మహర్షిపదంబునకై తపంబుచేయుట

త్రిశంకునికై కౌశికుడు యజ్ఞంబు చేయ నారంభించుట

అంబరీషుఁడు యజ్ఞ పశువుగా శునశ్శేఫునిఁ గొనిపోవుట విశ్వామిత్తుఁడు మేనకను గూడుట

జనకుండు శివునిచాప మెఱింగించుట

శ్రీరాముఁడు శివునివిల్లను విఱుచుట

దశరథుడు మిథిలకుఁ బోవుట

ఊర్మిళాదుల వివాహయత్నము

దశరథుని వంశక్రమము

వసిష్ఠుఁడు యువనాశ్వునివృత్తాంతముఁ దెల్పుట

శతానందుఁడు జనకు వంశక్రమంబు దెల్పుట

పురాలంకారము

దాశరథుల నలంకరించుట

శ్రీసీతారామకల్యాణము

పరశురాముఁడు శ్రీరాము నెదుర్కొని భంగపడుట

దశరథుఁడు పుత్రులం దోడ్కొని అయోధ్యకేగుట

అయోధ్యాకాండము

దశరథుఁడు ప్రజలతో దనకోర్కిఁ దెల్పుట

దశరథుఁడు వసిష్టాదులతో రామునకుఁ బట్టముఁ గట్ట నాలోచించుట

దశరథుఁడు శ్రీరాముని రాజ్యపాలనముఁ బూనుమని చెప్పట

మంథర కైకకు దుర్భోధచేయుట

దశరథుఁడు కైకయింటి కరుగుట

కైక దశరథుని వరముల నడుగుట

కైకయింటికి సుమంతుఁడు దశరథుని బిల్వఁ బోవుట

శ్రీరాములు కైకయింటిలో నున్న దశరథునిఁ జూచుట

కౌసల్య శ్రీరాముని యరణ్యవాసమునకై శోకించుట

లక్ష్మణుని కోపము-రాముని యోదార్పు .

శ్రీరాములు కౌసల్య మారార్చుట

శ్రీరాముడు సీతతో తన యభిషేకభంగ మెఱిఁగించుట

సీత రాకకు శ్రీరాములు సమ్మతించుట

శ్రీరాములు త్రిజటాఖ్యునకు గోవుల నిచ్చుట

శ్రీరాములు సీతాలక్ష్మణసమేతుఁ డై దశరథునివద్దకు వచ్చుట

వసిష్ఠుడు కైకతోఁగఠినోక్త లాడుట

కౌసల్య సీతకు పతిధర్మముఁ దెల్పుట

దశరథుఁడు రథము నిల్పుమని సుమంతుని బిలుచుట

శ్రీరాములు గుహునిఁ జూచుట

సుమంతుఁడు అయోధ్య చేరుట

దశరథుఁడు కౌసల్యకుఁ దనశాపవృత్తాంతము దెల్పుట

దశరథుఁడు యజ్ఞదత్తనిజూచి చింతించుట

దశరథుఁడు ప్రాణముల విడుచుట

భరతుఁ డయోధ్యఁ బ్రవేశించుట

భరతుఁడు కౌసల్యయెద్దకు బోవుట

భరతుఁడు రామునియొద్దకుఁ బోవుట

భరతుఁడు భరద్వాజాశ్రమంబుఁ జేరుట

భరతుఁడు మునివేషధారులైన రామలక్ష్మణులఁ జూచుట

దశరథుని మృతిని భరతుఁడు తెల్పుట

జాబాలి యను ముని శ్రీరామునకు హిత ముపదేశించుట 

అరణ్యకాండము

శ్రీరాముఁడు దండకారణ్యమునకుఁ బోవుట ... 141

శ్రీరాముఁడు శరభంగాశ్రమంబుఁ జేరుట ... 142

శ్రీరాముఁడు సుతీక్షమునిని దర్శించుట ... 143

సీత శ్రీరామునిఁ బ్రిశ్నించుట ... 144

మందకర్ణి వృత్తాంతము ... 144

అగస్త్యులఁ గాంచుట ... 145

అగస్త్యముని మహిమ ... 146

గోదావరీ తీరమున శ్రీరాముఁడు నివసించుట-జటాయువుతో మైత్రి ... 147

హేమంతవర్ణనము ... 147

సౌమిత్రి ఖడ్గముఁ గొనుట ... 148

మునులు జంబునితపఃప్రభావంబుఁ దెల్పుట ... 150

శూర్పణఖ కుమారుని గూర్చి శోకించుట ... 151

శూర్పణఖ రామునిఁ జూచి మోహించుట ... 152

ఖరుఁడు తన సేనలశ్రీరామలక్ష్మణుల పైకి బంపుట ... 154

ఖరుని సేనలు రాము నెదుర్కొనుట ... 157

శ్రీరామునితో ఖరదూషణులు యుద్ధము చేయుట ... 158

ఖరుఁడు శ్రీరాముల నెదుర్చుట ... 160

శూర్పణఖ రావణునితోఁ దనభంగపాటును జెప్పట ... 162

శూర్పణఖ శ్రీరాములరూపాతిశయముఁ దెల్పుట ... 163

మారీచుఁడు శ్రీరాముని ప్రభావముఁ దెల్పుట ... 164

మారీచుఁడు మాయామృగరూపధారియై వచ్చుట ... 166

మాయామృగము రామునిచేఁ గూలుట ... 168

రావణుఁడు భిక్షక వేషధారియై సీతాదేవియొద్దకే తెంచుట ... to 170

జానకి శోకించుట ... 172

రావణునితో జటాయువు పోరుట ... 174

సీత యాభరణముల ఋష్యమూక పర్వతమునఁ బడవేయుట ... 175

జనకజను అశోకవనమునందుంచుట ... 176

శ్రీరాముఁడు ఆశ్రమమునకు మరలి వచ్చుట ... 176

శ్రీరాముఁడు ప్రలాపించుట ... 178

లక్ష్మణుఁడు రాముని శాంతిపఱచుట ... 181  జటాయువునకు అగ్నిసంస్కారము సేయుట ... 182

కబంధుఁడు రామలక్ష్మణుల నడ్డగించుట ... 183

రామలక్ష్మణులు శబరినిఁ గాంచుట ... 185

శ్రీరాములు ఋశ్యమూకమును జూచి హర్షించుట ... 186

కిష్కింధాకాండము

శ్రీరాణులవద్దికి హసుమంతుఁడు వచ్చుట ... 191

హనుమంతుఁడు తనజన్మప్రకార మెఱిఁగించుట ... 193

సుగ్రీవుఁడు జనకజ తొడవు లిచ్చుట ... 195

వాలి మాయావితో యుద్ధము చేయుట ... 197

వాలిదుందుభుల యుద్ధము ... 198

వాలిసుగ్రీవులు పోరుట . . . 200

తార సుగ్రీవునితో బోరవద్దని వాలి నడ్డగించుట ... 202

అమోఘాస్త్రముచే వాలి గూలుట ... 204

తార ప్రలాపించుట ... 206

వాలి సుగ్రీవునకు హేమదామ మిచ్చుట ... 208

శ్రీరాములు మాల్యవంతముఁ జేరుట ... 210

లక్ష్మణుఁడు కిష్కింధకుఁ బోవుట ... 213

లక్ష్మణుఁడు సుగ్రీవుని మన్నించుట ... 214

వానరవీరుల సీతను వెదకఁ బంపుట ... 216

శ్రీరాములు హనుమంతునిచేత తనముద్రిక నిచ్చుట ... 218

అంగదాదులు గుహఁ జొచ్చుట ... 220

కపులు స్వయం ప్రభను గాంచుట ... 22

కపులు చింతాక్రాంతులగుట ... 221

కపులు ప్రాయోపవేశము చేయుట ... 222

అంగదాదుల సంపాతి చూచుట ... 223

వానరవీరులు తమతమ సత్త్వములఁ దెల్పుట ... 225

జాంబవంతుఁడు హనుమంతునిఁ బ్రార్థించుట ... 226

హనుమంతుఁడు సముద్రమును దాటుట ... 227

హనుమంతునకు మైనాకుఁ డాతిథ్య మొసఁగుట ... 228 

సుందరకాండము

హనుమంతుఁడు లంకాపురిఁ జొచ్చి సీతను వెదకుట

హనుమంతుఁడు ఉద్యానవనంబుఁ జూచుట

హనుమంతుఁడు సీతను జూచుట

రావణుఁడు సీతాదేవివద్దకు వచ్చుట

జానకి రావణుని దిరస్కరించుట

మండోదరి రావణునికి నీతిఁ దెల్పుట

రాక్షస స్త్రీలు సీతను బెదరించుట

త్రిజటాస్వప్నము

రాక్షస స్త్రీల బాధలకు జానకి పల వించుట

హనుమంతుఁడు సీతకుఁ దనజన్మముఁ దెల్పుట

హనుమంతుఁడు సీతతో శ్రీరామ లక్షణుల క్షేమముఁ దెల్పి శిరోరత్నము గొనుట

హనుమంతుఁడు అశోకవనమును జెఱుచుట

హనుమంతునిమీఁదికి రక్తరోముఁడు మొదలైన రాక్షసుల రావణుఁడు పంపుట

హనుమంతునిమీఁదికి అక్షకుమారుఁడు వచ్చుట

ఇంద్రజిత్తు తండ్రి నూరార్చి హనుమంతునిపైకి బోవుట

హనుమంతుఁడు రావణునితో తనరాక యెఱింగించుట

హనుమంతుడు లంకఁ గాల్చుట

అంగదాదులు మధువనంబునకు వచ్చుట

హనుమంతుఁడు సీతను జూచినతెఱం గెఱింగించుట

యుద్ధకాండము

హనుమంతుఁడు లంకా ప్రభావము దెల్పుట

సుగ్రీవుఁడు కపిసేనల వెడలించుట

శ్రీరాములు మహేంద్రాద్రి జేరుట

రావణుఁడు మంత్రులతో నాలోచించట

రాక్షసాధిపులు రావణునితోఁ బ్రతాపముఁ దెల్పుట

విభీషణుఁడు రావణునియొద్దకుఁ బోవుట

రావణుఁడు కుంభకర్ణునితో రామునిరాక యెఱింగించుట

ఇంద్రజిత్తు విభీషణునికి తనలా వెఱింగించుట  రావణుఁడు విభీషణుని దన్నుట

తల్లి యొద్దకు విభీషణుఁడు వచ్చుట

విభీషణ శరణాగతి

రామునకు విభీషణునియోగ్యత నాంజనేయుం డెఱింగించుట

విభీషణుడు శ్రీరామచంద్రు నుతించుట

శ్రీరామచంద్రుఁడు విభీషణు ననుగ్రహించుట

విభీషణుఁడు రామునకు లంకోత్పత్తిని రావణుని బలం బెఱింగించుట

శ్రీరాముఁడు విభీషణునకు లంకాభిషేకము సేయుట

శ్రీరాములు దర్భశయనము సేయుట

శ్రీరాములు సముద్రునిపై బ్రంహాస్ర మేయుట

శ్రీరాములు సు గీవునితో సేతువుగట్ట నాజ్ఞాపించుట

చంద్రోదయ వర్ణనము

శ్రీరాములు ఉడుతభక్తిని జూచి సంతసించుట

శ్రీరామాదులు సేతువును జూచి సంతోషించుట

శ్రీరాములు సువేలాద్రి జేరుట

రావణునకు హితము సెప్పట

కైకేశి రావణునకు రామునిమహిమ చెప్పట

కైకేశి రావణునికి జలప్రళయముఁ దెల్పుట

రావణున కతికాయుఁడు నీతి సెప్పట

శుకసారణులు శ్రీరాముని కపిసేనఁ జూచుట

రావణునకు శుకసారణులు కపిపుంగవులఁ దెలుపుట

శుకుఁడు శ్రీరాముల తేజోవిశేషములఁ దెల్పుట

సీతకు శాంబరీమాయచేఁ గల్పితంబైన శ్రీరాముల శిరోధనువులను జూపి వెఱపించుట

మాల్యవంతుఁడు రావణునితో సీతి సెప్పట

శ్రీరాముఁడు లంకాపుర వైభవముఁ జూచుట

సుగ్రీవుడు రావణునితో మల్లయుద్ధముచేయుట

శ్రీరాముఁడు వానరులచే లంక ముట్టడి వేయించుట

అంగద రాయబారము

రావణుఁ డంగదునితోఁ దనపరాక్రమము సెప్పట

రావణుఁడు తనభటులతో నంగదునిఁ బట్టికట్టుం డని నియమించుట  రావణుఁడు యుద్ధసన్నద్ధుడై యుత్తరగోపురమునకు వచ్చుట

శ్రీరాములు రావణుని ఛత్రచామరంబులు బాణములతోఁ దెగనేయుట

వానరరాక్షసుల ద్వంద్వయుద్ధము

యుద్ధభూమి వర్ణనము

సాయంకాలాదిరాత్రివర్ణనము

ఇంద్రజిత్తు మాయాయుద్ధము సేయుట

నాగపాశ బంధనము

నాగపాశ బద్ధులైయున్న రామలక్షణులఁజూచి సీత దుఃఖించుట

ఇంద్రజిత్తు రెండవసారి యుద్ధమునకు వచ్చుట

నారదుఁడు శ్రీరాములకడకు వచ్చుట

ధూమ్రాక్షుఁడు యుద్దమునకు వచ్చుట

అకంపనుఁడు యుద్ధమునకు వచ్చుట

మహాకాయుఁడు యుద్ధమునకు వచ్చుట

రాక్షసులతో వానరులు ఘోరయుద్ధము సేయుట

మహానాదుఁ డంగదునితోఁ బోరి ముడియుట

మహాకాయుఁ డంగదునితో మల్ల యుద్ధము సేసి మడియట

ప్రహస్తునియుద్ధము

మందోదరి రావణునితో శ్రీరాముల పరాక్రమముఁ దేల్పుట

రావణుఁడు యుద్ధమునకు వెడలుట లక్ష్మణుడు మూర్ఛిల్లుట

రామరావణుల ప్రథమయుద్ధము

కుంభకర్ణుని నిద్ర మేల్కొనజేయుట

విభీషణుఁడు శ్రీరాములతోఁ గుంభకర్ణుని శాపపకారము దెలుపుట

రావణునకుఁ గుంభకర్ణుఁడు నీతి సెప్పట

రావణుఁడు కుంభకర్ణుని దిరస్కరించుట

కుంభకర్ణుఁడు యుద్ధమునకు వెడలుట

వానరవీరులు కుంభకర్ణునితో యుద్ధము సేయుట

సుగీవుఁడు కుంభకర్ణునిచే మూర్చనొందుట

సుగ్రీవుఁడు మూర్ఛదేరి కుంభకర్ణుని విరూపునిగాఁజేయుట

విభీషణుఁడు కుంభకర్ణునికి నీతిఁజెప్పట  శ్రీరామునిచేఁ గుంభకర్ణుఁడు గూలుట ... 396

రావణుఁడు కుంభకర్ణుని మరణమునకు శోకించుట ... 398

అతికాయ మహోదరులు మొదలగు వీరులు యుద్ధమునకు వెడలుట ... 40

అంగదనరాంతకుల ద్వంద్వయుద్ధము ... 402

హనుమంతుడు మొదలగువారలు త్రిశిరాదిరాక్షసవీరులఁ జంపుట ... 404

అతికాయుఁడు యుద్ధముచేయుట ... 406

విభీషణుడు శ్రీరాముల కతికాయుని ప్రభావముఁ దెలుపుట ... 406

లక్ష్మణాతికాయుల ద్వంద్వయుద్ధము ... 409

అతికాయcడు లక్షణునిచేఁ జచ్చుట ... 410

ఇంద్రజిత్తు రెండవమాఱు యుద్ధమునకు వెడలుట ... 411

ఇంద్రజిత్తు బ్రహ్లాప్రముచే రాముఁడు మొదలగువారల మూర్ఛనొందించి మరలుట ... 413

హనుమద్విభీషణులు బ్రహ్లాస్రము బారిఁబడక సైన్యమును బరీక్షించుట ... 414

ఆంజనేయుఁ డోషధీశైలము దెచ్చి రామలక్షణాదుల మూర్చదేలించుట ... 416

వానరులు లంకం గాల్చుట ... 418

కుంభనికుంభాదులు యుద్ధమునకు వచ్చుట ... 420

కుంభనికుంభులయుద్ధము ... 422

మకరాక్షుడు యుద్ధమునకు వచ్చుట ... 423

ఇంద్రజిత్తు యుద్ధమున కరుగుట ... 425

ఇంద్రజిత్తు హోమముచేసి కృత్తియనుశక్తిఁ బుట్టించికొని మాయాయుద్ధముచేయుట ... 436

శ్రీరాముఁ డాగ్నేయాస్త్రముచే నింద్రజిత్తునిమాయ దెరల్చుట ... 428

ఇంద్రజిత్తు హోమముచేసి శస్త్రసమేతముగా రథమును బడయుట ... 430

ఇంద్రజిత్తు మాయాసీతను దెచ్చి తలదరుగుట ... 432

ఇంద్రజిత్తు నికుంభిళయాగము చేయుట ... 434

విభీషణుఁ డింద్రజిత్తనిమాయ శ్రీరాములతో జెప్పట ... 436

లక్షణుఁడు యుద్ధమునకు వెడలుట ... 438

ఇంద్రజిల్లక్ష్మణుల ద్వంద్వయుద్ధము ... 440

లక్షణునిచే నింద్రజిత్తు చచ్చుట ... 445

రావణుఁ డింద్రజిత్తు మరణమునకు శోకించుట ... 447

రావణుండు సీతను దెగ వేయఁ బోవుట ... 448

ఇంద్రజిత్తు భార్య సులోచన శోకించుట ... 450  సులోచన శ్రీరాముల నుతించుట

సులోచన సహగమనము సేయుట

రావణుడు యుద్ధమునకు వెడలుట

మూలబలయుద్ధము

శ్రీరాముఁడు మూలబలముపై మోహనాస్త్రమేయుట

రాక్షసస్త్రీలు రావణుని నిందించుట

రావణుఁడు రెండవసారియుద్ధమునకు వెడలుట

సుగ్రీవునిచే విరూపాక్షుడు మొదలగు రాక్షసవీరులు చచ్చుట

రావణుఁడు రామలక్షులపై గదియుట

రావణునిశ_క్తిచే లక్షణుడు మూర్ఛిల్లుట

రావణుఁడు విభీషణాదులమాట దలంచి చింతించుట

లక్షణునిమూర్ఛకు శ్రీరాముఁడు శోకించుట

హనుమంతుఁడు సంజీవకరణి కొఱకు ద్రోణాదికిఁ బోవుట

కాలనేమి వృత్తాంతము

హనుమంతుని మకరి మింగుట

ధాన్యమాలి తనశాపప్రకారము హనుమంతునితోఁ దెల్పుట

మునివేషధారి యగు కాలనేమిని హనుమంతుఁడు చంపుట

హనుమంతునితో మూల్యవంతుఁడు పోరుట

శ్రీరాముఁడు లక్షణునిఁ జూచి పరితపించుట

సుషేణుఁడు సంజీవకరణిచే లక్షణునిమూర్ఛ దేర్చుట

శుక్రునివద్ద రావణుఁడు శోకించుట

రావణుఁడు పాతాళహోమము సేయుట

అంగదుండు మందోదరిని రావణునియొద్దకు నీడ్చుకొనివచ్చుట

మండోదరి శ్రీరాములమాహాత్త్మ్యము రావణునికిఁ దెల్పుట

రావణుఁడు మూఁడవసారియుద్ధమునకు వెడలుట

ఖడ్గరో ముడు మొదలగు రాక్షసుల వానరవీరులతో యుద్ధము సేయుట

దేవేంద్రుఁడు శ్రీరామునకు రథంబు బంపుట

రావణుఁడు శ్రీరాములపై శూలము వేయుట

శ్రీరాముల కగస్త్యు లాదిత్యహృదయ ముపదేశించుట

రావణుఁడు మూర్చిల్లుట

శ్రీరాములు రావణునికర శిరంబులఁ దెగనేయుట  రావణునిని కరశిరంబులు మరల మొలచుటకై శ్రీరాములు చింతించుట

రావణుఁడు బ్రహ్లాప్రముచే మడియట

మందోదరి మొదలగురావణునిభార్యలు శోకించుట

మందోదరీ విలాపము

విభీషణుడు మందోదరిని చూచి దుఃఖించుట

రాముఁడు విభీషణు నోదార్చి రావణునకుఁ బ్రేతకృత్యంబులఁ జేయించుట

విభీషణుని లంకాపట్టాభిషేకము

శ్రీరాములు విభీషణునితో సీతను దెమ్లనుట

సీత యగ్ని చొచ్చుట

అగ్నిదేవుడు సీతను శ్రీరాముల కొప్పగించుట

శ్రీరాములు పుష్పకవిమాన మెక్కి యయోధ్యకుం జనుట

శ్రీరాములు సీతకు రాక్షసవీరులవిక్రమముఁ దెల్పుట

శ్రీరాములు లింగప్రతిష్ట సేయుట

శ్రీరాములు సేతుమహిమను దెలుపుట

శ్రీరాముఁడు మార్గమధ్యములోని విశేషములు సీత కెఱిఁగించుట

శ్రీరాములు భరద్వాజాశ్రమంబునకు వచ్చుట

హనుమంతుఁడు భరతుని జూచుట

భరతుఁడు వసిష్ణాదిసహితుడై శ్రీరాముల నెదురుకొనుట

శ్రీరాము లయోధ్యఁ జేరుట

శ్రీరాముల పట్టాభిషేకము