యుక్తము గాదు నను రక్షించక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

శ్రీరాగం - ఆదితాళం


పల్లవి

యుక్తము గాదు నను రక్షించక - యుండెడిది, రామ !

అనుపల్లవి

భక్తవత్సల ! పతితపావన ! త్రి -

శక్తులు గల్గిన దేవుడు నీవై


చరణము 1

తొలి దుష్కృతముల నణచు నీ బిరు -

దిలను దడుసుకొనెనో ?

పలికి బొంకడను నీ కీర్తియు నే -

బాగ లేదు యనెనో; మును -

తెలిసి తెలియని నీ దాసుల బ్రోవ, -

దేవ ! దయతా రా ననెనో ?

వెలసిన భక్తులకే నీ శక్తియు -

సెలవైపోయెనో ? దెలుపుము.


చరణము 2

వద్దయుండు జనకాత్మజ బల్క - వద్దనెనో ? లేక -

నిద్దురజితు డతికోపముతోడను - నీ కేల యనెనో ?

ముద్దు భరతు డానంద బాష్ప - ముల గనుల నించెనో ?

పద్దున పవనసుతుడు వద్దని నీ -

పదము బట్టుకొనెనో ? దెలుపుము.


చరణము 3

చల్లని నీ భక్తియు లేదని విధి - కల్లలాడుకొనెనో ? నా -

వల్ల గాదని పల్కి చెలి మిక్కిలి - వార్త లాడుకొనెనో ?

ఉల్లమునను శ్రీత్యాగరాజు ని - న్నుంచుకొన మరచెనో ?

చెల్లెలైన ధర్మసంవర్ధని - చేర బోకుమనెనో ? దెలుపుము.