మోసబోకు వినవే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

గౌళిపంతు రాగం - ఆది తాళం


పల్లవి

మోసబోకు వినవే, సత్సహ - వాసము విడువకే

అనుపల్లవి

దాస జనార్తి హరుని, శ్రీరాముని,

వాసవ హృదయ నివాసుని, తెలియక


చరణము 1

అల్పాశ్రమమున గల్గు, వెసనములు

కల్పాంతరమైన బోదు; శేష -

తల్ప శయనుని నెఱనమ్మిన సం -

కల్ప మెల్ల నీడేరును; మనసా !


చరణము 2

ధన తరుణుల కాశించునదెల్ల -

వెనక తనువు కలసటే గాని

మనసు చేత సేవ్యుని దలచిన సు -

మనసత్వము నొసగునే, మనసా !


చరణము 3

గౌరవ హీన ధనుకుల గాచుటయు -

నేరములకెడ మౌను గాని,

గారవించు త్యాగరాజ హృదయా -

గారుని, లోకాధారుని, దలచక