మొల్ల రామాయణము/సుందరకాండము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సుందరకాండము[మార్చు]

క. సూర్యకుల రత్న దీపా!
సూర్య సహస్ర ప్రతాప! సుందర రూపా!
ఆర్యారాధిత నామా!
శౌర్యాధిక సుగుణ సీమ! జానకి రామా! 1
వ. శ్రీ నారద మహా ముని వాల్మీకి కెఱింగించిన
తెఱంగు విన్నవించెద నవధరింపుము. 2

సంపాతి కపివీరులకు సీత యునికిని దెలుపుట[మార్చు]

హనుమంతుని సాగర లంఘనము[మార్చు]

లంకా నగర సందర్శనము[మార్చు]

హనుమంతుఁడు లంకలో సీతకై కలయ వెదుకుట[మార్చు]

రావణుఁడు మదనాతురుఁడై సీతను బ్రార్థించుట[మార్చు]

సీత రావణుని దెగడి శ్రీరాముని బొగడుట[మార్చు]

రావణుఁడు కుపితుఁడై సీతకు గడువు పెట్టుట[మార్చు]

జానకి సంతాపము[మార్చు]

త్రిజటా స్వప్న వృత్తాంతము[మార్చు]

హనుమంతుఁడు రాముని కుశల వార్తను సీతకు విన్నవించుట[మార్చు]

శ్రీరామ ముద్రికా ప్రదానము[మార్చు]

హనుమంతుఁడు శ్రీరాముని శోభన గుణములను వర్ణించుట[మార్చు]

సీత తన చూడామణి నానవాలుగా హనుమంతునకు నిచ్చుట[మార్చు]

ఆకస మంటఁ బెంచిన హనుమ రూపము[మార్చు]

శ్రీరామునకు సీతా సందేశము[మార్చు]

హనుమంతుని విక్రమ విహారము[మార్చు]

కపివీరుఁడు రాక్షస వీరులను గనిమసంగుట[మార్చు]

హనుమంతుఁడు జంబుమాలిని రూపుమాపుట[మార్చు]

అక్షయకుమార పవనకుమార భీకర సమరము[మార్చు]

అక్షయకుమారాదుల సంహారము[మార్చు]

ఇంద్రజిత్తు హనుమంతునిపై నెత్తివచ్చుట[మార్చు]

మేఘనాధుని భయంకర సమరము[మార్చు]

బ్రహ్మాస్త్రమునకుఁ గట్టువడిన హనుమంతుఁడు[మార్చు]

హనుమంతునితో రావణుని అధిక్షేపము[మార్చు]

హనుమంతునిచే శ్రీరామచంద్రుని గుణ కీర్తనము[మార్చు]

దూతను జంపుట దోసమని రావణునకు విభీషణుని హితవు[మార్చు]

వాలాగ్ర జ్వాలలతో వాయుసుతుఁడు లంకను దగులఁ బెట్టుట[మార్చు]

మారుతి పిడికిటిపోటుతో యమపురి కరిగిన లంకిణి[మార్చు]

దధివనమున వానరవీరుల యుత్సాహ క్రీడ[మార్చు]

అంగదాదులచే దధిముఖ పరాభవము[మార్చు]

సుగ్రీవాజ్ఞచేఁ గిష్కింధకు వానరవీరుల పునరాగమనము[మార్చు]

సీతా శిరోరత్నమును గాంచి శ్రీరాముఁడు దురపిల్లుట[మార్చు]

ఆశ్వాసాంత పద్య గద్యములు[మార్చు]