మరుగేలరా ఓ రాఘవ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

  • రాగం - జయంతశ్రీ
  • తాళం - దేశాది

మరుగేలరా ? ఓ రాఘవ ! ||పల్లవి||

మరుగేల ? చరాచర రూప ! పరా -
త్పర ! సూర్య సుధాకర లోచన ! ||అనుపల్లవి||

అన్ని నీవనుచు నంతరంగమున
దిన్నగ వెదకి - తెలుసుకొంటినయ్య;
నిన్నెగాని మదిని నెన్నజాల నొరుల,
నన్ను బ్రోవవయ్యా, త్యాగరాజనుత ! ||చరణము||