భజన పరుల కేల దండ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

సురటి రాగం - రూపక తాళం


పల్లవి

భజన పరుల కేల దండ - పాణి భయము ? మనసా ! రామ

అనుపల్లవి

అజ రుద్ర సురేశులకా - యాస్థాన మొసంగు రామ


చరణము

అండకోట్ల నిండిన కో - దండపాణి ముఖమును హృ -

త్పుండరీకమున జూడి - పూజ సల్పుచు,

నిండు ప్రేమతో గరంగు - నిష్కాములకు వర వే -

దండపాల దాసుడైన - త్యాగరాజు సేయు రామ