పోతన తెలుగు భాగవతము/ప్రథమ స్కంధము/గ్రంథకర్త వంశవర్ణనము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


(తెభా-1-24-సీ. )[మార్చు]

కౌండిన్యగోత్ర సంలితుఁడాపస్తంభ;
సూత్రుండు పుణ్యుండు సుభగుఁడైన
భీమన మంత్రికిఁ బ్రియపుత్త్రుఁ డన్నయ;
లకంఠి తద్భార్య గౌరమాంబ
మలాప్తు వరమునఁ నియె సోమన మంత్రి;
ల్లభ మల్లమ వారి తనయుఁ
డెల్లన యతనికి నిల్లాలు మాచమ;
వారి పుత్త్రుఁడు వంశర్ధనుండు

(తెభా-1-24.1-ఆ. )[మార్చు]

లిత మూర్తి బహుకళానిధి కేసన
దాన మాన నీతి నుఁడు ఘనుఁడు
నకు లక్కమాంబ ర్మగేహిని గాఁగ
నియె శైవశాస్త్రతముఁ గనియె.

(తెభా-1-25-క. )[మార్చు]

వదు నిలయము వెలువడి
వదు పరపురుషు గుణముఁ నపతి నుడువుం
వదు వితరణ కరుణలు
వి డువదు లక్కాంబ విబుధ విసరము వొగడన్.

(తెభా-1-26-ఉ. )[మార్చు]

మా నిను లీడుగారు బహుమాన నివారిత దీనమానస
గ్లా నికి, దాన ధర్మ మతిగౌరవమంజులతాగభీరతా
స్థా నికి, ముద్దుసానికి, సదాశివపాదయుగార్చనానుకం
పా యవాగ్భవానికిని, మ్మెర కేసయ లక్కసానికిన్.

(తెభా-1-27-క. )[మార్చు]

మానినికిం బుట్టితి
మే మిరువుర మగ్రజాతుఁ డీశ్వరసేవా
కా ముఁడు తిప్పన, పోతన
నా వ్యక్తుండ సాధుయ యుక్తుండన్.

(తెభా-1-28-వ. )[మార్చు]

అయిన నేను, నా చిత్తంబున శ్రీరామచంద్రుని సన్నిధానంబు గల్పించుకొని.