పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/ఉపోద్ఘాతము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
అష్ఠమ స్కంధము


(తెభా- 8-1-క.)[మార్చు]

శ్రీ న్నామ! పయోద
శ్యా మ! ధరాభృల్లలామ! గదభిరామా!
రా మాజనకామ! మహో
ద్ధా మ! గుణస్తోమధామ! శరథరామా!

(తెభా- 8-2-వ.)[మార్చు]

మహనీయ గుణగరిష్ఠు లగు నమ్మునిశ్రేష్ఠులకు నిఖిల పురాణ వ్యాఖ్యాన వైఖరీ సమేతుండైన సూతుం డిట్లనియె; అట్లు ప్రాయోపవిష్టుం డైన పరీక్షిన్నరేంద్రుండు శుకయోగీంద్రుం గనుంగొని.

21-05-2016: :
గణనాధ్యాయి 16:11, 16 సెప్టెంబరు 2016 (UTC)