పోతన తెలుగు భాగవతము/సప్తమ స్కంధము/పూర్ణి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పూర్ణి

తెలుగు భాగవతము (పోతన తెలుగు భాగవతము/సప్తమ స్కంధము/పూర్ణి)
రచయిత: పోతన


(తెభా-7-480-క. )[మార్చు]


రా జీవసదృశలోచన!
రా జీవభవాది దేవరాజి వినుత! వి
బ్రా జితకీర్తిలతావృత
రా జీవభవాండ భాండ! ఘుకులతిలకా!

(తెభా-7-481-మాలి. )[మార్చు]


ణిదుహితృరంతా! ర్మమార్గానుగంతా!
ని రుపమనయవంతా! నిర్జరారాతిహంతా!
గు రుబుధసుఖకర్తా! కుంభినీచక్రభర్తా!
సు భయపరిహర్తా! సూరిచేతోవిహర్తా!

(తెభా-7-482-చ. )[మార్చు]


పటుచాపఖండన! మహాద్భుతవిక్రమశౌర్యభండనా!
నిధిగర్వభంజన! రసాతనయాహృదయాబ్జరంజనా!
రుచరసైన్యపాలన! సుధాంధసమౌనిమనోజ్ఞఖేలనా!
సిజగర్భసన్నుత! నిశాచరసంహర! త్రైజగన్నుతా!

(తెభా-7-483-గ. )[మార్చు]


ఇది శ్రీపరమేశ్వర కరుణాకలిత కవితావిచిత్ర కేసనమంత్రిపుత్ర సహజపాండిత్య పోతనామాత్య ప్రణీతం బయిన శ్రీ మహాభాగవతం బను మహాపురాణంబు నందు ధర్మనందనునకు నారదుండు హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల పూర్వజన్మ వృత్తాంతంబు చెప్పుటయు, హిరణ్యకశిపు దితి సంవాదంబును, సుయజ్ఞోపాఖ్యానంబును, ప్రేతబంధు యమ సల్లాపంబును, బ్రహ్మవర లాభ గర్వితుండైన హిరణ్యకశిపు చరిత్రంబును, బ్రహ్లాద విద్యాభ్యాస కథయును, బ్రహ్లాద హిరణ్యకశిపు సంవాదంబును, బ్రహ్లాదవచనంబు ప్రతిష్ఠింప హరి నరసింహ రూపంబున నావిర్భవించి హిరణ్యకశిపుని సంహరించి ప్రహ్లాదునకు నభయం బిచ్చి నిఖిలదేవతానివహ ప్రహ్లాదాది స్తూయమానుండై తిరోహితుం డగుటయుఁ, ద్రిపురాసుర వృత్తాంతంబును, నీశ్వరుండు త్రిపురంబుల దహించుటయు, వర్ణాశ్రమధర్మ వివరణంబును, బ్రహ్లాదాజగర సంవాదంబును, స్వధర్మ ప్రవర్తకుఁ డగు గృహస్థుండు ముక్తుం డగు మార్గంబు నారదుండు ధర్మరాజునకుఁ దెలుపుటయు, నారదుని పూర్వజన్మ వృత్తాంతంబును, నను కథలు గల సప్తమస్కంధము సంపూర్ణము.
21-05-2016: :గణనాధ్యాయి 18:33, 18 సెప్టెంబరు 2016 (UTC)