పుట:Bhaarata arthashaastramu (1958).pdf/12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

విషయం


భిన్న వృత్తులు

క్రియా పరిచ్ఛేదము

గ్రామ్యపద్ధతి స్వాతంత్ర్యార్గళము

గ్రామ్యపద్ధతిలో జనులకు స్వతంత్రత లేదనుటకు నిదర్శనములు

మామూలు జీతములు విధులు నేర్పడియుండుట

వృత్తుల పరిమాణము - ఇతరపద్ధతులు - శ్రేణిపద్ధతి

శ్రేణుల ముఖ్యలక్షణములు

పరతంత్ర పద్ధతులు

నివేశనవృత్తి

ఆవేశనవృత్తి

శ్రమవిశ్లేషణము, తత్పరిమితియు

ఆధునిక వృత్తినిర్మాణములందలి సామాన్య లక్షణములు - నిరర్గళ స్పర్ధ

జాతిభేదమువలని కీడులు

స్పర్ధయొక్క నిర్వచనము

శ్రమకరులస్పర్ధ

మూలధనస్పర్ధ

మనశ్శ్రమకరులస్పర్ధ

స్పర్ధవలని లాభనష్టములు

పాశ్చాత్యుల ప్రయత్నము - హిందువుల దుస్థితి

పశ్చిమఖండములలో స్పర్ధ పరిణమించిన క్రమము.

ఆధునికవృత్తి నిర్మాణములందలి సామాన్య లక్షణములు - శ్రమవిశ్లేషము - విశ్లేషము సామర్ధ్యాతిశయకరము

శ్రమవిశ్లేషమున కనుకూలించు సమయములు

శ్రమవిశ్లేషము వలని లాభములు

శ్రమవిశ్లెషము వలని నష్టములు

వ్యవహార నిర్మాతలు

వ్యవహారముల విస్తరించుట

ఈ వ్యాప్తిచేనైన మాఱుపాటులెవ్వియనిన

నాణెము

సంభూయ సముత్థానములు

సంభూయ సముత్థాన నిర్మాణము