పుట:Bhaarata arthashaastramu (1958).pdf/11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

విషయం

పుట

యంత్రకళలు

మనదేశములోని యంత్రకళల ప్రకృతపుస్థితి

యంత్రరూపమైన మూలధనప్రవృత్తి దెలుపు సంగతులు

జనపనార (జూట్) యంత్రములు

కాకితములు

యంత్రకళలవలన ప్రజకు మేలా కీడా

వృద్ధియొక్క లక్షణము

యంత్రములకు బ్రవేశాములేని వృత్తులు

సౌఖ్యస్వభావము

యంత్రకళలచే జీతగాండ్రకు తటస్థించు సుఖదుఃఖములు

ఈ చర్యచే స్ఫుటములగు విషయములు.

వస్త్రరచనోపకరణములు

సంకేతనామములు

కర్మకరుల శక్తియుక్తులు

పారంపర్యప్రాప్తమగు శరీరబలము

జపానీయుల విజృంభణము

జాతిగుణంబులు

కర్మతత్త్వ విచారణ

మనకార్యములు మనలనేగాక సంఘముంగూడ జెందుననుట న్యాయము

ధర్మమునకు నాశ్రయము సంఘము

హిందూజాతియొక్క క్షీణతకు గారణములు

ఇంగ్లీషువారి పద్ధతి - హిందువుల ఆచారము

ఫ్యాక్టొరీ చట్టములు

ఆవేశన నిబంధనలు

వృత్తుల పరిమాణము - గ్రామ్యపద్ధతి

ఐరోపియనుల గృహజీవనము

హిందువులలో గ్రామ్యపద్ధతి ప్రముఖంబుగనుంట కింకను హేతువులెవ్వియనిన

వైవాహికాద్యాచారముల యుత్పత్తి

గ్రామ్యపద్ధతి నుద్ధరించు కారణములు

వాణిజ్యోత్పత్తులితరేతరాశ్రయములు

గ్రామ్యవ్యవహారములవలన, గలుగు కీడులు