పుట:Bhaarata arthashaastramu (1958).pdf/13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

సంశ్లేష విధానములు

సంఘీభావ తత్త్వము

బలాత్కార సంశ్లేష

స్వతంత్ర సంశ్లేష

వ్యక్తివాదము

సమిష్టివాదము

వ్యక్తిసమిష్టివాదులకుండు పరస్పరమైత్రి యేమనగా

అమితస్పర్థ - అనిరోధస్వామ్యము

సమిష్టికి నాయకత్వంబు గుదుల్పవలయననువారల వర్గంబులెవ్వియన

న్యాయశబ్ద నిర్వచనము

ఈ త్రివిధన్యాయములకు మరియొక యంతరము

ఈ మూడు న్యాయములకుంగల మరియొక భేదము

సామాన్య సమిష్టివాదుల యుత్తరము

ప్రభుమార్గ సమిష్టివాదుల యుత్తరము

విస్తారవ్యాపారములు

మూలధన సంశ్లేషణ

సంభూయ సముత్థానముల యొక్క గుణములు

ఇంక లోపములు

హిందూదేశములోని జాయింటు ష్టాకు కంపెనీలు

విస్తారవ్యాపారము

స్థానసాంగత్యము - స్థానసాంగత్యముంబుట్టించు హేతువులెవ్వియనిన

స్థానసాంగత్యమువలని గుణములెవ్వియనిన

విస్తారశాలలు

సవిస్తరతను మితమునొనర్చు హేతువులు

వణ్యసౌలభ్యమునకు విధానములైన స్వభావము లెవ్వియనిన

విస్తారశాలలు ప్రభవిల్లు వృత్తులు

అర్థికమాత్సర్యముచే బుట్టు ననర్థములు

ఆర్థికక్షోభలు

అధికోత్పత్తి క్షోభ

అత్యుత్పత్తివలని యపాయములు

అల్పోత్పత్తిచే గలుగు నపాయంబులు

కొన్ని క్షోభల చరిత్రము